Getinbank ubezpieczył moje auto bez mojej wiedzy!

Dodano przez:

jaroslaw

jaroslaw
2010.11.02 10:37

Witam, jakiś czas temu kupiłem auto, zadbałem także o wszystkie formalności z tym związane. Ostatnio przyszło do mnie pismo z Getinbanku, informując mnie, że w trosce o bezpieczeństwo mojego mienia mój samochód został przez nich ubezpieczony pomimo tego, że już było ubezpieczone wcześniej. W poniższym linku umieściłem dokumenty dotyczące tej sprawy. Oczywiście chcę się wycofać z tego ubezpieczenia - nikt nie będzie decydował za mnie w takich sprawach. Co mogę z tym zrobić? Gdzie się udać po pomoc? Czy jest szansa, że wygram z tym bankiem? Czy Państwa też spotkała taka sytuacja? Jak z niej wybrnęliście? Ja tego tak na pewno nie pozostawię!

Obserwuj Komentarze (284)

Publikuj

Opinia eksperta:

02.10.2010

Nasz redakcyjny kolega Dariusz Madejski rozpoczął interwencję w powyższej sprawie.
Sporządził pismo do rzecznika Getinbanku, którego treść publikujemy poniżej.
Dział prawny naszego serwisu tworzy już opinię prawą, która zostanie opublikowana w najbliższym czasie.
Czekamy więc cierpliwie na informację rzecznika Getinbanku, która być może wyjaśni nam wątpliwe kwestie działań banku.

W związku ze skargą naszego czytelnika zwracam się z pytaniem o wyjaśnienie następującej kwestii.

Czytelnik zawarł z Getin Noble Bank SA umowę kredytową na samochód. Auto ubezpieczył (polisa Auto Casco) w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych, funkcjonujących na polskim rynku.

Dnia 22 października 2010 roku otrzymał jednak z Getin Noble Bank SA pismo, w którym bank stwierdza, że auto czytelnika nie jest ubezpieczone. W związku z tym bank – nie informując o tym interesanta – zawarł umowę ubezpieczania Auto Casco z towarzystwem ubezpieczeniowym Link4.

W związku z tym proszę wyjaśnić:

1. Zgodnie z otrzymanym przez czytelnika pismem bank przeprowadził weryfikację zabezpieczeń kredytu ubezpieczeniem Auto Casco. Stwierdzono, że auto nie jest ubezpieczone, co nie jest zgodne z prawdą. Czytelnik samodzielnie ubezpieczył auto i dostarczył do banku potwierdzenie zawarcia umowy Auto Casco. Dlaczego bank nie podjął żadnych działań mających na celu ustalenie czy samochód nie został już wcześniej ubezpieczony?

2. Getin Noble Bank nie przedstawił czytelnikowi warunków ubezpieczenia przed zawarciem umowy. Pismo zostało dostarczone po zawarciu umowy – znajdujemy w nim jedynie ogólne warunki ubezpieczenia. Naszym zdaniem jest to zachowanie nieetyczne.

3. Czytelnik zwrócił uwagę na to, że zarówno Getin Noble Bank SA jaki i ubezpieczyciel Link4 nie mieli żadnej wiedzy dotyczącej stanu ubezpieczanego auta. Zazwyczaj przed zawarciem Auto Casco zbierana jest dokumentacja o stanie samochodu. Dlaczego przy zawieraniu umowy pominięto procedurę oceny stanu auta?

4. Umowa podpisana przez Getin Noble Bank SA z Link4 jest niekorzystna dla klienta. Czytelnik zwraca uwagę na to, że wartość jego samochodu została źle wyceniona i bardzo poważnie zaniżona. Czytelnik musi płacić do Link4 bardzo wysokie składki – wyższe niż te, które już opłaca w związku z umową Auto Casco zawartą z innym towarzystwem ubezpieczeniowym. Według nas bank nie może podejmować jednostronnych decyzji narażających na straty finansowe drugiej strony umowy kredytowej – klienta banku.

5. Czy Getin Noble Bank SA został upoważniony do przekazywania danych osobowych swoich klientów do celów ubezpieczenia przez firmę Link4?

6. Dlaczego Getin Noble Bank SA obarczył klientów kosztami podpisania umowy z Link4?

7. Czy Getin Noble Bank SA czerpie korzyści finansowe z podpisywania w imieniu swoich klientów umów Auto Casco z Link4?

8. Czytelnik kontaktował się z infolinią Getin Noble Bank SA. Przedstawiciel banku poinformował go, że nie może zrezygnować z ubezpieczenia z Link4. Musi więc płacić zawyżone składki przez 36 miesięcy (na taki termin bank zawarł umowę z Link4). Czy to prawda, że umowa nie może zostać zerwana mimo to, że czytelnik już wcześniej zawarł umowę Auto Casco z innym ubezpieczycielem?

Będziemy wdzięczni za wyjaśnienie powyższych kwestii.

Z poważaniem,

Redakcja e-interwencja.pl

Opinia prawna - 02.10.2010

W niniejszej sytuacji najistotniejsze znaczenie będą miały postanowienia umowy, jaka została zawarta z bankiem. Jeśli podpisana została umowa na mocy której kredytobiorca upoważnił bank do zawarcia umowy ubezpieczenia, to konieczne będzie rozstrzygnięcie – jak należy potraktować takie „powierzenie” zawarcia umowy w imieniu ubezpieczonego. Czy należy ją traktować jako zlecenie? Co z odpłatnością zlecenia (jeśli w umowie nie ma zapisów o braku odpłatności za zawarcie umowy ubezpieczenia zlecenie winno być odpłatne)? Jaka była rzeczywista wola stron umowy – czy kredytobiorca rzeczywiście zgodził się na zawarcie w jego imieniu umowy ubezpieczenia AC samochodu?

Istotne będzie także udzielenie odpowiedzi na pytanie czy terminy nie dostarczenia potwierdzenia umowy w przewidzianym terminie są zgodne literą prawa. Czy można nałożyć na konsumenta taki krótki termin i co on oznacza? Niezwłocznie oznacza „bez nieuzasadnionej zwłoki” – jednakże sformułowanie to nie oznacza natychmiastowego przesłania dokumentu i powinno być różnie interpretowane w zależności od konkretnej sytuacji.

Wątpliwości budzi jednak w ogóle wspomniana regulacja. Należałoby się zastanowić, czy nie można jej uznać za klauzulę niedozwoloną. Wprawdzie aktualna lista klauzul nie zawiera wskazanego postanowienia, nie oznacza to jednak, że takie uregulowanie nie może zostać wciągnięte na tę listę. Klauzula niedozwolona to taki zapis umowy, który nie został uzgodniony indywidualnie z konsumentem a kształtuje jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Zapis przytoczonej umowy daje daleko idące uprawnienia bankowi – bank może zawrzeć umowę z dowolnym ubezpieczycielem, z dowolną sumą składki, bez konsultacji z ubezpieczonym.

Warto wspomnieć także o innej instytucji prawa cywilnego – ubezpieczeniu na rzecz osoby trzeciej – gdyby tę umowę potraktować w ten sposób, do opłacenia składek zobowiązany byłby bank – wówczas nie byłoby problemu - byłoby to de facto niekorzystne dla banku. Jak wskazał Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 25 stycznia 2000 r. (I CKN 331/98) do zawarcia umowy ubezpieczenia samochodu auto-casco na rzecz osoby trzeciej, wymagane jest złożenie w tym przedmiocie zgodnych oświadczeń woli ubezpieczającego oraz ubezpieczyciela (art. 808 § 1 kc). W opisanym stanie bank byłby ubezpieczającym a ubezpieczycielem byłaby firma ubezpieczająca. Wprawdzie konstrukcja ta jest bardzo mocno naciągana, jednakże nie można całkowicie odmówić jej znaczenia – ostatecznie bowiem sąd będzie oceniał opisywaną konstrukcję.

ODPOWIEDŹ RZECZNIKA - 03.10.2010

Szanowny Panie Dariuszu,

W nawiązaniu do przesłanych przez Pana pytań pragnę poinformować, że w związku z obowiązkiem zabezpieczenia kredytów samochodowych polisą ubezpieczeniową Auto Casco, Getin Bank przeprowadził szczegółowy przegląd portfela pod względem zabezpieczenia tych kredytów. W przypadkach braku w dokumentacji posiadanej przez Bank kopii polisy potwierdzającej ważne ubezpieczenie AC (które według umowy kredytowej powinno być dostarczone do Banku niezwłocznie po jego zawarciu), Bank podjął decyzję automatycznego ubezpieczenia tych pojazdów. W przypadku kiedy Klient posiadał ważne ubezpieczenie, a Bank nie posiadał takiej informacji, Klient może dostarczyć potwierdzenie tego ubezpieczenia, a Bank odstąpi od objęcia pojazdu ochroną ubezpieczeniową.

Klient w przypadku dostarczenia ww. polisy w ciągu 30 dni kalendarzowych od wskazanego w piśmie dnia płatności raty (decyduje data stempla pocztowego), może być pewien, iż Bank odstąpi od objęcia jego pojazdu ochroną ubezpieczeniową w Link4. Bank dokona także w przypadku uzyskania potwierdzenia ubezpieczenia pojazdu zwrotu uiszczonej wcześniej przez Klienta składki (jeżeli miało to miejsce).

Klienci mogą przesyłać kopię polisy ważnej na dzień płatności raty wskazanej w piśmie otrzymanym od Banku bezpośrednio do CENTRUM AKCEPTACJI I ADMINISTRACJI KREDYTÓW SAMOCHODOWYCH Getin Noble Bank S.A na adres ul. Harcerska 14, Jastrzębie Zdrój 44-335.

Pozdrawiam serdecznie

Wojciech Sury

Rzecznik GETIN Bank

Opinia prawna - 04.10.2010

W zaistniałej sytuacji umowa zawarta przez klienta z Getin Bankiem daje Bankowi prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia Auto Casco na rzecz klienta w sytuacji, gdy ten niezwłocznie nie ubezpieczy samochodu. Kwestia wykładni pojęcia „niezwłocznie” została już wyjaśniona. Natomiast na szczególną uwagę zasługuje konstrukcja cywilnoprawna umowy zawieranej przez Getin Bank na rzecz klienta, który zawiera umowę przewłaszczenia samochodu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową.

W razie zajścia określonego zdarzenia (zaniechanie w niezwłocznym ubezpieczeniu samochodu) bank zawiera umowę ubezpieczenia AC na rachunek klienta. Umowa ta jest zawierana na podstawie innej umowy uprzednio zawartej pomiędzy Getin Bank a firmą Link4. Do umowy AC zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco i Kradzieży - Getin Noble Bank (dokument w linku na górze strony; dalej jako: OWU). Zgodnie z § 1 OWU postanowienia tego dokumentu mają zastosowanie do umowy zawartej przez Getin Bank z Link4 na rzecz osób wskazanych w umowie ubezpieczenia.

Zatem konstrukcja cywilnoprawna odpowiada konstrukcji umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, o której mowa w art. 808 § 1 k.c: Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia.

Powyższa uwaga ma dalej idące konsekwencje w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia nie wiąże się bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ubezpieczonej osoby fizycznej. Chodzi tu w szczególności o przypadki, gdy ubezpieczony samochód służy wyłącznie do prywatnych celów klienta Banku. W takich przypadkach, zgodnie z art. 808 § 5 k.c., art. 385 -385 k.c. stosuje się odpowiednio w zakresie, w jakim umowa dotyczy praw i obowiązków ubezpieczonego.

Art. 385 k.c. ustanawiają standardy i konsekwencje ich niezachowania w sytuacji, gdy jedną ze stron umowy jest konsument. Zgodnie z art. 385 § 1 k.c. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Za nie uzgodnione indywidualnie należy uważać te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.

Postanowienie, iż Bank ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia AC na rachunek klienta bez podania warunków tego ubezpieczenia, jego ceny, okresu trwania, itp. przed zawarciem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie można z dużą dozą prawdopodobieństwa uznać jako postanowienie kształtujące prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszający jego interesy. Potwierdza to praktyka stosowania tego postanowienia, na mocy którego zawierane umowy z Link4 opiewają na kwotę stawki AC odbiegającą od warunków rynkowych.

Podsumowując, postanowienia zawarte w umowach przewłaszczenia na zabezpieczenie z konsumentami, które pozwalają Bankowi na zawieranie umów ubezpieczenia AC na rachunek klientów nie będą, zdaniem opiniującego, wiązały klientów. Należy jednak pamiętać, iż uprawnionym organem do władczego rozstrzygania wskazanych kwestii jest niezawisły sąd. W pozostałym zakresie umowy te należy uważać za ważne – por. art. 385 § 2 k.c.

Zapytanie do Rzecznika - 04.10.2010

W związku dodatkowymi pytaniami i wątpliwościami z Państwa strony, redakcja e-interwencji postanowiła przesłać kolejne zapytanie do Rzecznika Getin Banku. Poniżej publikujemy treść zapytania i czekamy na odpowiedź.

Dzień Dobry,

Zamieszczenie Pana odpowiedzi na forum portalu e-interwencja.pl wyjaśniło internautom wiele spraw. Pojawiły się jednak kolejne pytania i wątpliwości.

W imieniu internautów pragnę więc o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Czy oświadczenie, które pojawiło się na stronie internetowej GetinBanku (w sprawie możliwości wykazania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej Auto Casco kredytowanego pojazdu) będzie wysyłane do klientów również drogą listowną? Internauci zwracają uwagę na to, ze nie każdy klient banku ma dostęp do internetu.

2. Czy Bank przewiduje jakieś rekompensaty dla poszkodowanych klientów (np. przeprosiny)?

3. Czy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec osób, które były sprawcami akcji, w wyniku której klienci GetinBanku nie zostali w należyty sposób poinformowani o podpisaniu umowy między bankiem a Link4?

Zwracam się również z prośbą o wyjaśnienie kwestii, które poruszałem wcześniej (otrzymałem odpowiedź jedynie na część pytań). Szybkie wyjaśnienie całej sprawy na pewno uspokoi internautów i pomoże im zrozumieć zaistniałą sytuację.

Ponawiam pytania:

1. Zgodnie z otrzymanym przez czytelnika pismem bank przeprowadził weryfikację zabezpieczeń kredytu ubezpieczeniem Auto Casco. Stwierdzono, że auto nie jest ubezpieczone, co nie jest zgodne z prawdą. Czytelnik samodzielnie ubezpieczył auto i dostarczył do banku potwierdzenie zawarcia umowy Auto Casco. Dlaczego bank nie podjął żadnych działań mających na celu ustalenie czy samochód nie został już wcześniej ubezpieczony?

2. Getin Noble Bank nie przedstawił czytelnikowi warunków ubezpieczenia przed zawarciem umowy. Pismo zostało dostarczone po zawarciu umowy – znajdujemy w nim jedynie ogólne warunki ubezpieczenia. Naszym zdaniem jest to zachowanie nieetyczne.

3. Czytelnik zwrócił uwagę na to, że zarówno Getin Noble Bank SA jaki i ubezpieczyciel Link4 nie mieli żadnej wiedzy dotyczącej stanu ubezpieczanego auta. Zazwyczaj przed zawarciem Auto Casco zbierana jest dokumentacja o stanie samochodu. Dlaczego przy zawieraniu umowy pominięto procedurę oceny stanu auta?

4. Umowa podpisana przez Getin Noble Bank SA z Link4 jest niekorzystna dla klienta. Czytelnik zwraca uwagę na to, że wartość jego samochodu została źle wyceniona i bardzo poważnie zaniżona. Czytelnik musi płacić do Link4 bardzo wysokie składki – wyższe niż te, które już opłaca w związku z umową Auto Casco zawartą z innym towarzystwem ubezpieczeniowym. Według nas bank nie może podejmować jednostronnych decyzji narażających na straty finansowe drugiej strony umowy kredytowej – klienta banku.

5. Czy Getin Noble Bank SA został upoważniony do przekazywania danych osobowych swoich klientów do celów ubezpieczenia przez firmę Link4?

6. Dlaczego Getin Noble Bank SA obarczył klientów kosztami podpisania umowy z Link4?

7. Czy Getin Noble Bank SA czerpie korzyści finansowe z podpisywania w imieniu swoich klientów umów Auto Casco z Link4?

8. Czytelnik kontaktował się z infolinią Getin Noble Bank SA. Przedstawiciel banku poinformował go, że nie może zrezygnować z ubezpieczenia z Link4. Musi więc płacić zawyżone składki przez 36 miesięcy (na taki termin bank zawarł umowę z Link4). Czy to prawda, że umowa nie może zostać zerwana mimo to, że czytelnik już wcześniej zawarł umowę Auto Casco z innym ubezpieczycielem?

Będziemy wdzięczni za wyjaśnienie powyższych kwestii.
Link do wątku na forum: http://e-interwencja.pl/getinbank-ubezpieczyl-moje-auto-bez-mojej-wiedzy.html
Z poważaniem,
Redakcja e-interwencja.pl

pytanie do eksperta

Komentarze do artykułu

 • konrda

  konrda 2010-11-02 10:52:31

  Jestem w dokładnie takiej samej sytuacji i z najróżniejszych źródeł wiem, że kach jak my jest całkiem sporo!

 • witold

  witold 2010-11-02 12:04:19

  Mnie ta sprawa również dotyczy, wklejam poniżej fragment umowy kredytowej, która budzi moje wątpliwości. Prosiłbym o ustosunkowanie się do tego:

  Przewłaszczający Zobowiązuje się w szczególności do :
  1. dokonywania w terminie, przez cały okres trwania kredytu, ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC i Auto-Casco w całości na własny koszt

  2. przekazywania Bankowi kopii polisy AC niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia,

  3. ponoszenia wszelkich niezbędnych dla prawidłowego użytkowania pojazdu nakładów w tym także do ponoszenia na własny koszt niezbędnych napraw i przeprowadzania niezbędnych badań technicznych,

  4. dochowania szczególnej staranności podczas użytkowania pojazdu,

  Natomiast § 8 wskazuje, że:
  W razie nieprzedstawienia w wymaganym terminie polisy odnowionego ubezpieczenia OC i AC, Bank jest uprawniony do dokonania ubezpieczenia pojazdu i obciążenia wydatkowaną kwotą Przewłaszczającego, na co Przewłaszczający wyraża zgodę.

 • Michał123

  Michał123 2010-11-02 12:30:19

  Mnie też oszukali, ten kto jest w takiej sytuacji jak my nie pisze komentarze, bo większą grupą zdziałamy więcej i może razem wpadniemy na jakiś fajny pomysł!

 • jaroslaw

  jaroslaw 2010-11-02 12:46:47

  Świetnie, dziękuję bardzo Panu Darkowi, proszę o publikację odpowiedzi tego rzecznika jak tylko będzie to możliwe. Widzę światełko w tunelu - dziękuję bardzo :)
  Z niecierpliwością czekam również na opinię Państwa prawników!!!

 • kasia

  kasia 2010-11-02 13:49:18

  Zainteresowanych-- ubezpieczonych zapraszam do lektury i działania :http://www.forum-kredytowe.pl/tematy3/bank-ubezpieczyl-samochod-bez-mojej-zgody-vt14884.htm

 • Katarzyna9

  Katarzyna9 2010-11-02 15:07:15

  Ja bym nawet nie zwracała tak wielkiej uwagi na tą umowę, przecież to jest zupełnie nieetyczne. Oni najzwyczajniej w świecie oszukali ludzi... Czy na prawdę w dzisiejszych czasach nic już się nie da podpisać bez konsultacji z prawnikiem? Powinni zostać ukarani!!! OSZUŚCI

 • artek90

  artek90 2010-11-02 15:31:53

  Dokładnie niech bank płaci te składki, w końcu właściciele samochodów nie złożyli oświadczenia woli.
  Bardzo fajna ta opinia i zrozumiała - co jest na prawdę wyczynem :)
  Ciekawe co na to rzecznik Getin banku

 • pasdoler

  pasdoler 2010-11-02 15:54:13

  Przecież to ewidentny cios poniżej pasa ze strony banku nie ma siły - wygracie to!!!
  A bank powinien słono za to zapłacić!

 • darima1

  darima1 2010-11-02 18:08:40

  Dołączam do grona osób oszukaniach, jeszcze jestem w szoku , pismo od Getin dostałam dzisiaj. Moje Ubezpieczenie wysłałam mailem, dostał potwierdzenie z serwera bankowego w j.angielskim uznałam ze wszystko jest ok , a tu pismo i szok .
  Będę uważnie dalej czytać i czekać na jakąś dobrą podpowiedź jak z tego wybrnąć .

 • viktor

  viktor 2010-11-02 18:26:26

  Jestem w dokładnie takiej samej sytuacji i z najróżniejszych źródeł wiem, że takich jak my jest całkiem sporo w linku ponizej aż huczy
  http://www.forum-kredytowe.pl/tematy3/bank-ubezpieczyl-samochod-bez-mojej-zgody-vt14884,330.htm

 • Leszek

  Leszek 2010-11-02 18:29:19

  Wszystko zależy od tego jaka była umowa. W takich wypadkach banki chcą mieć zabezpieczenie na wypadek kradzieży itp. Jeśli się nie dostarczy zaświadczenia to bank moim zdaniem miał rację z ubezpieczeniem. Jeśli ktoś nie ubezpieczył czy nie dostarczył dokumentów to pretensji nie można mieć, jeśli auto zostałoby skradzione to co wtedy? Nie spłacam kredytu bo mi ukradli? Kto poniósłby koszty?

 • marta

  marta 2010-11-02 18:46:21

  Oczywiście, zgadzam się z leszkiem...trzeba czytać dokładnie to co się podpisuje, a jak wysyła się dokumenty to trzeba mieć potwierdzenie. Skąd BANK miał wiedzieć czy ktoś ma ubezpieczenie czy nie...Choć nie jest to sytuacja komfortowa proponuję rozwiązać umowę w firmie, której się ma ubezpieczenie pozostać przy tym, które zwarł Bank bo jego rozwiązać się nie da :(

 • VIKTOR

  VIKTOR 2010-11-02 18:46:52

  LESZEK WEZ TY LEPIEJ NIE ODZYWAJ http://www.forum-kredytowe.pl/tematy3/bank-ubezpieczyl-samochod-bez-mojej-zgody-vt14884,350.htm I POCZTAJ NAJPIERW A TO NIE TANIEJ I PROSCIEJ SPRAWDZIC A POTEM UBEZPIECZYC O PIERDOŁY TO POTRAFIA DZWONIC I GŁOWE ZAWRACAC ALE ZADZWONIC I SPYTAC CZY JEST AC I PIONIE PROSZE DOSTARCZYC JAK NIE TO UBEZPIECZYMY I NIE BYŁO BY KŁOPOTU A TAKK

 • darima1

  darima1 2010-11-02 18:51:47

  Ja nazywam oszustwem sytuacje kiedy : płace kredyt na czas, ubezpieczam samochód i wysyłam taka informacje do banku , a po 2 latach spłaty dostaje takie pismo bez możliwości
  ( w/g słów panienki z infolinii banku) wyjaśnienia.
  Po drugie mam ubezpieczony samochód OC w dwóch miejscach, chyba to nie jest zgodne z prawem. Kto złamał prawo ja czy bank który bez mojej zgody (wyjaśnienia) zawarł drugie bezpiecznie w moim imieniu ??

 • Gosia

  Gosia 2010-11-02 19:21:14

  To jest okradanie w białych rękawiczkach ,gratuluję już tracicie klientów.

 • bonifacy

  bonifacy 2010-11-02 19:22:10

  Umowę podpisaliście? No to teraz w kropce jesteście, za pośpiech trzeba płacić! A trzeba było siąść spokojnie i poczytać a w razie wątpliwości dopytać i wyjaśnić wszystko? ajjj teraz to wina banku jasne! no bo kto by winił samego siebie

 • GetinOut

  GetinOut 2010-11-02 19:30:33

  Bonifacy nie masz pojęcia o sprawie to się nie wypowiadaj, ok?- patrzysz jedynie przez aspekt zapisu w umowie a spawa jest o wiele bardziej skomplikowana co potwierdzają pierwsze opinie prawników. Dalej będzie zapewne jeszcze ciekawiej.

 • VIKTOR

  VIKTOR 2010-11-02 20:03:57

  boonifacy wez se przełącz na TRFAM a nie pisz głupot na powazne tematy jak nie masz pojecia o nich

 • bonifacy

  bonifacy 2010-11-02 20:18:44

  W takim razie proszę mi wyjaśnić wszystko! podpisaliście umowę tak? a więc zgodziliście się na wszystko co było w niej zapisane, a teraz robicie aferę. Nie przeczę, że zapis w tej umowie jest zły i to przegięcie ze strony banku ale umowe podpisaliście dobrowolnie tak?

 • VIKTOR

  VIKTOR 2010-11-02 20:26:02

  http://www.forum-kredytowe.pl/tematy3/bank-ubezpieczyl-samochod-bez-mojej-zgody-vt14884,350.htm I POCZTAJ NAJPIERW A TO NIE TANIEJ I PROSCIEJ SPRAWDZIC A POTEM UBEZPIECZYC O PIERDOŁY TO POTRAFIA DZWONIC I GŁOWE ZAWRACAC ALE ZADZWONIC I SPYTAC CZY JEST AC I PIONIE PROSZE DOSTARCZYC JAK NIE TO UBEZPIECZYMY I NIE BYŁO BY KŁOPOTU A TAKK

 • Getin Bank

  Getin Bank 2010-11-02 20:34:52

  Skoro kredytobiorca zobowiązuje się do bezzwłocznego przedstawiania odnowionej polisy AC bankowi /cesja umowy ubezpieczenia AC to jedno z dwóch zabezpieczeń umowy kredytu/ a nie robi tego, istnieje domniemanie że takiej polisy nie posiada. W przypadku kradzieży lub zniszczenia nieubezpieczonego pojazdu bank traci zabezpieczenie kredytu. Temat wymyślony i podgrzany przez nieuczciwego klienta i tyle.

 • darima1

  darima1 2010-11-02 20:47:54

  Bardzo proszę nie zaśmiecać tego komentarz uwagami nic nie wnoszącymi do sprawy,
  To nie PLOTEK panie bonifacy. Każdy wie co podpisywał i ponosi z tego tytułu konsekwencje.
  Ja czuję się oszukana i jak do tej pory to najlepszym rozwiązaniem jest natychmiastowa spłat kredytu i szybkie zapomnienie o takim cwanym oszuście .
  Czekam na jakieś inne rady/opinie w tym temacie.

 • VIKTOR

  VIKTOR 2010-11-02 20:53:57

  panie GETIN BANK jak nie robi jak nie dostarcza polisy skoro zanosze polise do banku i ja pracownica kseruje to chyba nie piekarnia ani bazar tylko wasza placowka wiec PROSZE NIE INSYNUŁOWAC MI TU A NIEUCZCIWY JEST BANK W KTORYM PRACUJESZ pioneczku POCZYTAJ SPRAWDZ POCZTE PODOBNO PRACOWNICY TWOJEGO BANKU TEZ DOSTALI TAKIE ZAWIADOMIENIA

 • wlodzio

  wlodzio 2010-11-02 21:38:27

  To sobie bank PR zrobił, sprawa coraz głośniejsza się robi!! I bardzo dobrze, mam nadzieję, że klienci wywalczą swoje!

 • barribal

  barribal 2010-11-02 21:58:52

  "podgrzany przez nieuczciwego klienta"? panie/i GETIN cośtam, cała polska to dla was jeden klient skoro jedną polise z link4 wysmażyliście dla wszystkich waszych klientów bez pytania i sprawdzania czy dosłali czy nie, powodzenia! ciekawe kto z was w GETINcośtam bedzie miła spokojne Święta? pewno niewielu.....

 • DOROTA

  DOROTA 2010-11-03 00:23:49

  JESTEM W TEJ SAMEJ SYTUACJI ,JA MAM AKURAT UMOWE PRZEWLASZCZENIA CIAGLOSC SKLADEK W PTU Z CESJA NA RZECZ GETING OD ROKU 2008 OD POCZATKU KREDYTU .OD 16-04-10 DO 15-04-2011 R TYLKO ZE WYSLALAM POLISE 9.04.010 LISTEM PRIORYTETOWYM ZWYKLYM ,NIKT DO TEJ PORY NIE RACZYŁ MNIE POINFORMOWAC ZE BRAKUJE POLISY.TYLKO UBEZPIECZYŁ W LINKU

 • DOROTA

  DOROTA 2010-11-03 00:26:16

  ale nie na 3 lata ,tak jak to oni zrobili i bez zadnej informacji ,jaka oni weryfikacje robili jak auto jest ubezpieczone ,jeszcze kwota zanizona i kolosalne skladki .

 • GetOut

  GetOut 2010-11-03 09:00:02

  Warto chyba zwrócić uwagę na kilka kwestii:

  * w ciągu kilku lat GetinBank udzielił co najmniej kilkuset tysięcy kredytów- więc skala może być dużo większa niż nam się wydaje
  * z pierwszych komentarzy wynika że Bank wrzucił do worka wszystkich, nawet jak dostarczyli polisy, nawet jak nie mieli umowy przewłaszczenia itp.- tym samym według mnie liczba poszkodowanych tym procederem to lekko licząc kilka tysięcy osób
  * rzecznik Banku powiedział, że polisy gdzie klient np. udowodni dostarczenie polisy będą anulowane, co oznacza że Bank zawierając umowę grupową miał świadomość że w przypadku przynajmniej części osób nie ma podstaw prawnych do takiego działania, a jednak tak zrobił działając na ich szkodę!!!
  * dodatkowo przeprowadzona weryfikacja o której piszą patrząc na skalę pomyłek (np. osoby bez umowy przewłaszczenia) świadczy o tym, iż Bank nie panuje nad dokumentacja i procesami- albo wręcz nie było weryfikacji. Może sprawdzili jedynie w systemie czy pracownik łaskawie zaznaczył odpowiednie pole, ale nie sprawdzili w dokumentacji papierowej (gdyż przy tej skali byłoby to trudne jednorazowo)
  *podobnie bezpodstawnie działali przy akcji z nieruchomościami, mój kolega został później przeproszony za pomyłkę- postaram się wrzucić skan- ale gdyby nie interwencja prawnika musiałby niezgodnie z prawem płacić podwójne ubezpieczenie.

  Według mnie powinniśmy jak najbardziej nagłośnić sprawę aby dotrzeć do wszystkich poszkodowanych i stworzyć silną grupę.

  Biorąc pod uwagę ze jest nas co najmniej kilka tysięcy warto by obkleić nasze samochody antyreklamą banku i link4!!!. Przypuszczam że efekt będzie piorunujący.

 • pajac

  pajac 2010-11-03 09:24:17

  sytuacja jest teraz taka, ze kazdy bank stara sie zabezpieczyc swoje kredyty. szczegolnie te, ktorych zabezpieczeniem sa rzeczy szybko tracace na wartosci jak np samochod. niektore ponoc dzwonia po 10 razy i prosza sie, zeby klient zalatwil odpowiednie formalnosci (chociaz jeszcze nie slyszalem, zeby jakis bank tak robil), a inne wysylaja takie pisma i tym samym powoduja, ze do klienta w koncu dotrze, ze samo splacanie rat nie jest jeszcze cudem, tylko normalnym zachowaniem, ktore nagle moze sie skonczyc, szczegolnie, ze sytuacje mamy gospodarcza taka jaka mamy. w takim wypadku obawa o kilkaset tysiecy kredytow jest chyba normalna. jak wynika z moich ustalen, bo jestem w takiej samej sytuacji, wystarczy dostarczyc odpowiednie dokumenty jak najszybciej, wyjasnic sprawe i bedzie spokoj. jak ktos ma jednak ochote na budowanie zbednego napiecia, to juz jego sprawa.

 • GO

  GO 2010-11-03 09:43:32

  Jakie dokumenty dostarczyłeś?
  Z tego co piszesz wynika że było wszystko, oki w twoim przypadku.
  Nie bulwersuje cię więc że Bank łamiąc wszystkie podstawowe klauzule chciał cię ubezpieczyć?

 • pajac

  pajac 2010-11-03 10:34:23

  mam wieksze zmartwienia niz takie, ktore da sie szybko i sprawnie zalatwic, jezeli sie tylko chce. trzeba pamietac, ze bank, to jest biznes, a nie instytucja charytatywna. jak bylo zle w sektorze finansowym, to kazdy psioczyl na banki, a teraz jak bankom przykreca sie srube i przez to one tez musza byc bardziej "ogarniete", to tez jest zle. gdyby kazdy pomyslal nad tym, ze w banku sa jego pieniadze, ktore zlozyl na lokacie, albo koncie, to troche wiecej zrozumienia by bylo moze dla tego, jak banki staraja sie zabezpieczac kredyty, zeby w razie niepowodzen nie musialy wyciagac reki po pomoc do pieniedzy publicznych. i o jakim lamaniu klauzul mowimy? jak czytam swoja umowe, to jak byk widze, ze bank mogl sobie mnie ubezpieczyc, jezeli nie mialem takiego ubezpieczenia zawartego i bankowi nie przekazalem informacji. z reszta podkreslam, ze kazdy bank w rozny sposob zabezpiecza swoje kredyty, a najwazniejsze w tej chwili jest to, zeby byly bezpieczne. pewnie, ze mozna to robic w rozny sposob, ale to juz od banku tylko zalezy. poza tym nie raz sie mi juz w zyciu zdarzylo, ze jakas instytucja chciala, zebym dodatkowo za cos placil i jeszcze ani razu nie mialem tak, ze sytuacji nie udalo sie wyjasnic. wystarczy dobra wola, argumenty i jest prosciej i bez niepotrzebnych stresow niz sie wielu osobom wydaje.

 • pajac

  pajac 2010-11-03 10:41:58

  a dokumenty dostarczylem takie, jak nalezy, a wiec wszystkie polisy AC jakie tylko mialem. nauczony doswiadczeniem robilem to przy pomocy listow poleconych, wiec nikt nie jest mi w stanie zarzucic, ze czegos nie dopelnilem, nie wyslalem, nie doszlo itp itd. teraz wyslalem im jeszcze raz znowu poleconym, niech sobie sprawdza jeszcze raz od kiedy do kiedy mam te polisy i ze je w ogole mam i skoro mam to ubezpieczenie zgodnie z warunkami umowy kredytowej, to nie mam najmniejszych powodow do bulwersowania sie. szkoda moich nerwow na takie pierdoly. rozumiem, ze nie kazdy jest tak opanowany i niektorzy szybciej popadaja w skrajnosci, ale w moim wieku stres juz niczemu nie sluzy.

 • Peter

  Peter 2010-11-03 11:06:16

  Moja sytuacja jest identyczna z tym że głupota banku większa. Ponieważ płacę bardzo wysokie raty stwierdziłem że korzystniej będzie mi dokredytować polisę do kredytu bo różnica w racie nie wielka. Więc pomimo otrzymania od banku aneksu do umowy, nowego harmonogramu spłaty i opłacenia przez bank tej mojej polisy w pzu bank twierdzi że polisy nie otrzymał. Złodzieje i oszuści.

 • GO

  GO 2010-11-03 11:22:36

  pajac- Bank to nie instytucja charytatywna ale też nie zwykły przedsiębiorca, bankom stawiane są dodatkowe wymogi, są powołane specjalne organy nadzorcze itp...
  Takie działanie jak GetinBanku który wezwał Ciebie mimo że dochowałeś formalności (jak wielu innych) do opłacenia dodatkowej polisy są kardynalnym wykroczeniem przeciwko konsumentom i uwierz mi poniosą tego konsekwencje, nawet jeśli nie prawne to wizerunkowe- co może być o wiele bardziej dotkliwe...
  Ja w przeciwieństwie do ciebie po złapaniu złodzieja który chciał mi wyciągnąć portfel nie puszczam go wolo i cieszę się że jestem taki sprytny że go złapałem, ale wzywam policję by nie okradał innych/ słabszych

 • Getin Bank

  Getin Bank 2010-11-03 11:23:04

  Viktor: Jeden post zaprzecza drugiemu. W pierwszym piszesz:
  "ALE ZADZWONIC I SPYTAC CZY JEST AC I PIONIE PROSZE DOSTARCZYC JAK NIE TO UBEZPIECZYMY I NIE BYŁO BY KŁOPOTU A TAKK".
  To twój zasrany obowiązek, podpisałeś się pod tym na umowie i nikt nie będzie sobie zawracał głowy przypominaniem ci o twoich obowiązkach.
  W kolejnym już wyraźnie konfabulujesz:
  "jak nie robi jak nie dostarcza polisy skoro zanosze polise do banku i ja pracownica kseruje to chyba nie piekarnia ani bazar tylko wasza placowka"
  Mam z takimi drobnymi oszustami i krętaczami do czynienia na co dzień. A to przelew nie na to konto poszedł, a to pies zjadł harmonogram, a to "zapłaciłem przecież" ale nie ma potwierdzenia tp. bzdury. Zostawcie je głupszym od siebie. Pacta sunt servanda.

 • Absurd

  Absurd 2010-11-03 11:35:06

  Dobrze obowiązek obowiązkiem, ale powiedz mi mądralo na jakiej podstawie Bank ubezpieczył jego samochód, aż na 3 lata? Ja takiego zapisu w umowie nie widzę?

 • kryzyspowodowalynbankiateraznasokradaja

  kryzyspowodowalynbankiateraznasokradaja 2010-11-03 11:35:25

  Pani/Panie GetinBank,
  Moze Pan sie ujawni i wypowie gdy bedzie Panstwo scigac prokurator. Landie sie Pan/Pani wyraza: "To twój zasrany obowiązek". Widac, Panstwa klase lub jej brak. Get out!

 • kryzyspowodowalynbankiateraznasokradaja

  kryzyspowodowalynbankiateraznasokradaja 2010-11-03 11:39:08

  Proponuje pozew zbiorowy. Plus napisanie do rzecznikow wszystkich innych bankow niz getin o przejecie tych kredytow. Tym sposobem: Getin starci nas. Plus po dopowiednim naglosnieniu sprawy w mediach (moze pracownik Getin banku co mowi o sraniu wypowie sie przed kamerami) holding nie pozyska juz nowych klientow.
  Proponuje tez bojkot spoleczny produktow: zmiana kont osobistych/firmoaych do innych bankow, przeniesienie kart kredytowych do innych bankow.
  Wiele wielkich organizacji polynelo przez bardzo zle decyyzje menadzerskie oraz arogancje.
  Plus stowrzymy strone www: cos w stylu getincieubezpieczy.pl i dobrze ja wypozycjonujemy aby pokazac prawdziwe oblicze banku, ktory tak traktuje swoich klientow, ktorzy mu zaufali.

 • melonk

  melonk 2010-11-03 11:48:52

  Jaki bank taki poziom ich przedstawicieli

 • Absurd

  Absurd 2010-11-03 11:58:48

  Według mnie nawet jeśli pomysł ubezpieczenia był, oki i mógłby mieć rację bytu to wykonanie jest poniżej krytyki, pewnie jakiś analityk wysłał proste zapytanie do bazy które wyrzuciło mu listę aktywnych umów w których nie zaznaczono w systemie dostarczenia polisy. Bazując na tej liście Bank zrobił całą akcję. Tylko że obecnie okazuje się, że duża cześć z tej listy nie podpisała umowy przewłaszczenia, kolejna część dostarczyło polisy ale jakiś leniwy pracownik nie odfajkował tego w systemie itp....I tym samym wyszła jedna wielka ku....

 • pajac

  pajac 2010-11-03 12:56:38

  @GO
  jak by nie bylo, to kazdy ma prawo do dzialan jakie mu sie podobaja. Ty sie bedziesz bulwersowal, a ja zalatwiam sprawe na luzie i mam spokoj. kazdy ma, co lubi. poza tym nazywanie kogos zlodziejem ewidentnie swiadczy o tym, ze pojmujesz sprawe bardzo subiektywnie. mozna na to spojrzec inaczej, jak juz wyzej przedstawilem, ale takie rozumienie do Ciebie nie przemawia, co oczywiscie jest Twoim swietym prawem. gdyby bank mi sciagal kase bez mojej wiedzy z konta, to mozna to nazwac zlodziejstwem, ale w tej sytuacji chyba ulanska fantazja troche Cie poniosla ;)

 • Getin&Getout

  Getin&Getout 2010-11-03 13:10:59

  Pan przedstawiający się jako Getin Bank - jeśli jest Pan pracownikiem tego banku, to powinien być pan dyscyplinarnie zwolniony za sposób w jakim Pan pisze o klientach banku, typu \"to twój zasrany obowiązek\"...
  To tylko pokazuje jaki stosunek ma bank do swoich klientów. Jak każdy bank GNB to instytucja zaufania publicznego - klient nie musi przychodzić ze swoim prawnikiem, żeby weryfikować umowę kredytową na samochód pod kontem czy bank wykorzysta swoją sytuację i narazi klienta na poważne straty finansowe. W tym przypadku GNB stracił to zaufanie poprzez nadużywanie swoje pozycji wobec klienta, nieetyczne zachowanie na skalę ogólnopolską niezgodne z dobrymi obyczajami, brak poszanowania ludzkiej godności poprzez uznanie bez weryfikacji, że tysiące klientów oszukują (co jest nieprawdą) bank i nie ubezpieczają swoich samochodów oraz stosowanie zapisów w umowie mających charakter niedozwolonych postanowień umownych, co można udowodnić na podstawiew zapisów w kodeksie cywilnym oraz na podstawie prawomocnych wyroków sądowych dotyczących podobnych spraw. Ludzie nie mogli negocjować warunków umowy, ponieważ są to wzorce umowy które bank narzuca swoim klientom. Polacy w całym kraju teraz walczą o swoją godność, bo chcemy żyć w cywilizowanym państwie.

 • POKRZYWDZONA

  POKRZYWDZONA 2010-11-03 13:47:21

  czy ktoś wie jak odzyskać kasę z PARETO 2 po okresie subskrycji? byłam wycofać jeszcze tego samego dnia w którym podpisałam umowę dokumentów mi nie dali i ciągle namawiali na monitoringu jest widoczne że byłam trzy razy wycofać czy ktoś może mi w tym pomóc mam dokumentację medyczną że jestem chora prośbę składałam 3 razy niestety decyzja odmowna proszę o pomoc .W tej chwili to dla mnie za duże pieniądze żeby płacić składki a potrzebuję na leczenie

 • GO

  GO 2010-11-03 13:57:34

  @ pajac
  to było porównanie odnoszące się do twojego postępowania, olania problemu- innymi słowy cichego przyzwolenia na takie działanie

  @ Getin&Getout- dokładnie tak, bank to nie jest święta krowa co zresztą pokazują kolejne kary nakładane na Banki!

 • pajac

  pajac 2010-11-03 13:58:54

  @Getin&Getout
  podpisać się Getin Bank może każdy i chyba nie sądzisz, że to oficjalnie bank się wypowiada? :) wolne żarty. polemizowanie z ludźmi używającymi takiego języka to zniżanie się do ich poziomu, czego stanowczo odradzam.

 • xyz

  xyz 2010-11-03 14:03:25

  jestem wpodobnej sytuacji, rowniez oszukal mnie bank, po podniesieniu raty i dodatkowo jeszcze doplacaniu dla oszustow link4 za niby ubezpieczenie, nie stac mnie na placenie tak wysokich rat, wiesz aktualnie poszukuje innego banku aby szybko uciec z tego bagna Getin, ludzie nie wybierajcie tego banku ! nigdy nie mialem problemow z innymi instutucjami, a ty taki klops

 • Karina

  Karina 2010-11-03 14:09:14

  @xyz Nie nazywajcie tego oszustwem!!!
  Podpisaliście umowę, zaakceptowaliście regulamin to teraz macie!

 • Absurd

  Absurd 2010-11-03 14:13:48

  @Karina

  chyba nie wczytałaś się w to co ludzie piszą!, niektórzy nic nie podpisali, inni zgodnie z umową dostarczyli kopię polisy, to jest oszustwo!!!

 • Hermann

  Hermann 2010-11-03 14:14:30

  Dajcie spokój Panu podpisującemu się Getin Bank. Przecież widać po wpisie, że to osoba niezrównoważona psychicznie. Nikt o zdrowych zmysłach nie pisałby w taki sposób do osób, które jakby nie było łożą co miesiąc na jego wypłatę. Wcześniej czy później postępowanie tego Pana zemści się na nim, bo nawet pensjonariusze psychiatryka w Tworkach widzą doskonale, że mniejsza ilość klientów to mniejsze wpływy dla banku więc i mniejsze prowizje, premie i wypłaty. Nie łudziłbym się na miejscu tego Pana, że postępowanie banku w którym pracuje nie odbije się czkawką wszystkim z Getin
  Banku. Jednym słowem Panie Getin Bank - trwaj Pan sobie dalej w tym grajdołku zwanym Getin bank i wyj ile Miłościwy sił ci da. Pamiętaj jednak , że Pan Bucek w tej materii może i nie rychliwy ale pamiętliwy i wcześniej czy później, ktoś sie znajdzie aby cie potraktować jak szmatę mimo że będziesz uczciwy. Tego ci życzę choć Obrońcą Krzyża nie byłem i nie jestem (tak w razie jakichś wątpliwości):)

 • POKRZYWDZONA

  POKRZYWDZONA 2010-11-03 14:21:05

  jeżeli to nie oszustwo to co twoim zdaniem?i dlaczego tabelę opłat likwidacyjnych otrzymałam we wrześniu a nie w lutym? a ponadto moja choroba zaczęła się w lipcu Mam w rodzinie osobę pracującą w TU GENERALI skontaktuję się i dowiem jak walczyć z takimi OSZUSTAMI PARETO to WIELKIE GÓ...

 • Getin&Getout

  Getin&Getout 2010-11-03 14:36:00

  odp. dla Kariny.
  Ludzie czują się oszukani przez Getin Noble Bank, bo zawierzyli że będzie stosował wobec nich uczciwe praktyki.
  Owszem ludzie podpisali umowę kredytową, ale nie podpisywali umowy ubezpieczenia z Link4, nie akceptowali zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia sporządzonych specjalnie dla Getin Noble Bank, które są rażąco niekorzystne dla ubezpieczonych i które odbiegają od waunków Link4 dla innych klientów indywidualnych. Link 4 podobno otrzymał informacje od Getin Noble Bank na temat stanu faktycznego samochodów. Albo jest to niezgodne z prawdą, albo GNB wprowadził w błąd Link4, ponieważ GNB nie jest użytkownikiem samochodów i nie ma wiedzy o ich stanie, a użytkowników czyli klientów nie spytał o ich stan faktyczny. Więc na jakiej podstawie zostały zawarte polisy?
  Ba, nikt z klientów nie został nawet poinformowany o tych warunkach ubezpieczenia przed podpisaniem tej absurdalnej grupowej umowy ubezpieczeniowej. Samochody zostały wycenione np. o 30-40% poniżej wartości rynkowej podawanej przez Info Expert. To wszystko ma znamiona zmowy i jest podejrzenie o popełnienie przestępstwa. Umowa kredytowa owszem jest podpisana, ale umowa zawierająca zapisy niezgodne z prawem polskim nie ma skutków prawnych i nie można się na te zapisy powoływać. Nadmieniam też, że w umowie nie zostało sprecyzowane w jaki sposób ma zostać dostarczona kopia polisy, więc klienci robili to tak jak zawsze do tej pory, tak jak pracownicy GNB im tłumaczyli, tak jak to robili w innych bankach zgodnie z akceptowaną przez lata praktyką, itd.
  Jeżeli bank nie pójdzie na ugodę, to niebawem wiele nieprawidłowości przy tym procederze zostanie wykazane przed sądem. UOKIK i KNF już mają zgłoszenia w tej sprawie. GNB sam doprowadził do takiej sytuacjii poprzez zaniechanie czynności weryfikujących faktyczny stan samochodu i potraktowanie swoich lojalnych klientów w sposób wyjątkowo niemoralny. I nie ma co odwracać kota ogonem.

 • Karina

  Karina 2010-11-03 14:36:37

  @Absurd no to skoro czujesz się oszukany to złóż pozew do sądu albo poczekaj co uda się załatwić redakcji tej e-interwencji.....

 • Hermann

  Hermann 2010-11-03 15:13:20

  Pani Karina nie uważa, że to oszustwo, bo w jej odczuciu wszystko to co można wydoić "zgodnie z prawem " (tylko w polsce jest takie prawo) od ludzi to uczciwe godne pochwały działanie. Od tak już ma ta kobicina i się tego żadnym postem nie zmieni. Możecie pisać jej, o uczciwości, o wykorzystywaniu druczków, o poszanowaniu i tak to nic nie da, bo kobicina ta nabyła już skrzywienie i pozbyc się go niepozbędzie. Do takich ludzi nie trafiają żadne argumenty bo są to ludzie żerujący na ludzkich mikro błedach. Wyszukują uśpiony zapis, analizują go, sprawdzają czy da się coś z tego wyciągnąć, na koniec konsultują z papugami i działają bez zadnych skrupułów. Jak ucichnie temat znowu bedą biednych ludzi nabijac i przy podpisywaniu umowy lizać po d...e. Na szczęście mnie już nie zrobia w balona. Troche nerwów i może pieniędzy będzie mnie to kosztować ale zato jaki produkt otrzymałem od Getin Banku za ta cenę? Sporą wiedzę, która bedzie mi procentować do końca dni a mianowicie - nigdy więcej Getin Banku, Nigdy więcej osób z nim powiązanych (żadnej umowy nie podpisze jeśli znajdzie się w niej choć jedno nazwisko powiązane z tym bankiem), nigdy więcej kredytu bez konsultacji z osobami znajacymi prawo (nie ma co się łudzic że idąc do banku jest się klientem).

 • marekmario

  marekmario 2010-11-03 15:14:34

  Dzisiaj otrzymałem informację z GNB, że jestem od jutra ubezpieczony w Link4. Za pakiet OC+AC płacę w tej chwili 1500zł. W Link4 136 x 36 za samo AC. Złodzieje!

 • Hermann

  Hermann 2010-11-03 15:55:23

  E no to widzę, że nadal brną w to bagienko :) nieźle, teraz bedą dokoptywać klientów Linkowi 4 bo jeszcze nie wszystkie nawigacje i inne gadżety zostały wydane.

 • bosman

  bosman 2010-11-03 16:05:36

  dziekujemy getin bankowi i link4 za nagly aczkolwiek niespodziewany i mily naplyw bylych klientow getin banku.Serdeczne podziekowania dla Pani Sabiny z dzialu kredytow getin banku,oby tak dalej

  KONKURENCJA

 • maddob

  maddob 2010-11-03 16:13:25

  a ja wysłałem ( ponownie ) skany polis AC na maila caak-administracja@getinbank.pl i po problemie. Tam też pracują ludzie... nie myli się ten co nic nie robi...

 • GETINBank

  GETINBank 2010-11-03 16:17:15

  Szanowni Państwo,

  W związku z wieloma pytaniami pojawiającymi się na tym forum, pragnę poinformować, że w przypadku posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej AC na samochód, Getin Bank odstąpi od swojego ubezpieczenia. Szczegóły można znaleźć na stronie Getin Banku.

  Pozdrawiam,

  Karol Kłosiewicz
  Internetowe Centrum Kontaktowe GETIN Banku
  W razie pytań proszę o kontakt na e-mail: karol@getin.pl

  PS. Nie zajmuję się rozpatrywaniem i procesem reklamacji, ale z chęcią odpowiem na pytania, które mogą pomóc Państwu w kontakcie z odpowiednim działem Getin Banku.

 • ja:)

  ja:) 2010-11-03 16:37:23

  Siemanko
  Cytuje ze strony Getin Banku :)
  Szanowni Państwo,
  W odpowiedzi na zapytania Klientów oraz Partnerów, GETIN Bank pragnie poinformować, że Klienci mogący wykazać ciągłość ochrony ubezpieczeniowej Auto Casco kredytowanego pojazdu i potwierdzić ten fakt ważną polisą na dzień płatności raty wskazany w piśmie Getin Noble Bank S.A. dotyczącym ubezpieczenia AC w Link4, proszeni są o przesłanie kopii polisy AC do CENTRUM AKCEPTACJI I ADMINISTRACJI KREDYTÓW SAMOCHODOWYCH Getin Noble Bank S.A na adres ul. Harcerska 14, Jastrzębie Zdrój 44-335.

  W przypadku dostarczenia do Banku ww. polisy w ciągu 30 dni kalendarzowych od wskazanego w piśmie dnia płatności raty (decyduje data stempla pocztowego), Bank odstąpi od objęcia ochroną ubezpieczeniową danego pojazdu w Link4 oraz dokona zwrotu uiszczonej na jego rzecz składki.

  Z wyrazami szacunku,
  GETIN Bank.

  Mam nadzieje że telefonów będzie mniej!!!!!!!!!!! :P

 • maddob

  maddob 2010-11-03 16:40:12

  @ GETINBank: z całym szacunkiem ale Twój adres mailowy raczej nie należy do GNB. Jak wiesz, wszystkie adresy pracowników z GNB mają domenę @getinbank.pl. Czy przypadkiem nie próbujesz się podszywać pod kogoś kim raczę wątpić, że jesteś?

  p.s. nie ma już getin bank'u - jest Getin Noble Bank - ale jako pracownik chyba o tym wiesz?

 • czarek

  czarek 2010-11-03 16:47:01

  Nie wydaje mi sie aby nie bylo wyjscia z sytuacji, tak jak pisal kolega, skan lub xerokopia posiadanej polisy zalatwi sprawe, a to ze bank zabezpiecza sie na rozne sposoby to temu sie nie dziwie, nie brakuje u nas kombinatorow

 • karol

  karol 2010-11-03 16:58:30

  I to mi sie podoba

 • DO pana z adresem getin.pl

  DO pana z adresem getin.pl 2010-11-03 18:57:32

  Szanowny Panie z adresem karol@getin.pl.
  Co to za adres email? Czy u was w tak duzym holdingu sa asia@getin.pl bartus@getin.pl
  Czy stworzyliscie adres na potrzeby tego problemu. Czy moze za tym karolkiem kryje sie Pan rzecznik. Zalosni jestescie a sposob w jaki sie komunikujecie rowna sie ZERO!

 • horetolp

  horetolp 2010-11-03 19:02:54

  Mam nadzieję, że my wszyscy niezłego im stracha napędziliśmy - a jedyny sposób na odkupienie win to ANULOWAĆ NASZE KREDYTY

  wtedy może bym wybaczył :P
  Jest nasz wielu więc mamy moc!!!

 • PYTANNIE DO RZECZNIKA

  PYTANNIE DO RZECZNIKA 2010-11-03 19:24:49

  Szanowny Panie Rzeczniku,

  Nasza kancelaria prawna zgromadzila juz wystarczajaco liczbe klientow Getin aby przygotowac pozew zbiorowy w wpypadku nie anulowania tych wirtualnych umow z LInk4. Nie bede juz wspominal co spowoduje naglosnienie sprawy w mediach, oraz inspekcja KNFu, UOKiK czy innych organow w RP oraz instutucji Europejskich.

  Pytanie o klaryfikacje: w nawiazaniu do Pana oswiadczenia, jak rozumie, klienci, ktorzy zawsze mieli ubezpieczone swoje pojazdy podczas umowy kredytu (chociaz Panstwo z jakis przyczyn nie dostali od nich kopii wczesniej) NIE musza juz w swoich regularnych ratach placic tego wirtualnego dodatku za Link4 co miesiac, czy tak. Wiadomo jest, ze NIE mogli nasi klienci zaplacic raty powiekszonej o kwote za link4 bo pisma dostali po 25 pazdziernika! (nie bede mowil juz, ze fakt ten jest specjalnie przez kogos wymyslony... ale to juz zostawimy sadowi).

  Prosze o oswiadczenie w sprawie placenia za link4 w racie!

 • DO RZECZNIKA Trafne zapytanie z forum o klaryfikacje

  DO RZECZNIKA Trafne zapytanie z forum o klaryfikacje 2010-11-03 19:38:45

  Szanowny Panie Wojciechu Sury (RZECZNIK),

  W oficjanym oswiadczeniu w dniu dzisiejszym napisal Pan, ze bank:

  "dokona zwrotu uiszczonej na jego rzecz składki."

  Pytanie formalne: ale mysmy nie mogli uiscic tej skladki do 25 pazdziernika PONIEWAZ pismo datowane na 20 pazdziernika, KAZDY z nas otrzymal po 25 pazdziernika! I odbieramy to jako zabieg celeowy!

  Prosze o klaryfikacje: jak rozumie jesli na samochodzie zawsze byla wazna polisa to NIE musimy juz placic ani doplacac za te wirtulana umowe z LInk4, czy tak?

  Prosze o zajecie oficjalnego stanowiska oraz oswiadczenia w tej sprawie. W przypadku nie wydania stanowiska skierujemy sprawe do m.in.:
  organow scigania (policja+prokuratura),
  sadu,
  KNF,
  UKOiK,
  Rzecznika Konsumentow,
  Rzecznika Ubezpieczonych,
  ale takze Instytucji europejskich o monitoring oraz orzeczenie w sprawie naszym zdaniem nieucziwych praktyk...

  Informuje Pana. ze nasza kancelaria zgromadziala juz wystarczajaca ilosc klientow Getin aby rozpoczac pozew zbiorowy wobed holdingu (plus caly czas dolaczaja nowe osoby, ktore czuja sie pokrzywdzone..)

  Doceniamy, ze wydaliscie Panstwo to oswidczenie co pokazuje, ze chcecie jednak wybrnac z tej syutacji, ale oobiscie na Pana miejscu pomyslalbym tez dodatkowo (oprocz konkretnego oswiadczenia w sprawie rat) o przeprosinach oraz rekompensacie dla klientow, ktorzy przeciez Panstwu zaufali.

 • maddob

  maddob 2010-11-03 20:39:43

  Prawda jest taka, że znaczna większość z nas zapomniała wysłać potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia AC wraz z jej cesją do GNB. Bank, jak to bank - nie będzie pilnował za nas tego, do czego jesteśmy zobligowani. Zabezpieczanie kredytu musi być,bo tak stanowi umowa kredytowa. Nie ma kwitu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia - wiec bank pilnuje swojego interesu. Popieram, Natomiast dziwi mnie tylko fakt, że w sprawie zaległości w racie np.5 - 10 zł potrafi upierdliwie wydzwaniać "przemiła" Pani z windykacji "strasząc" BIK'iem, a przypomnieć o AC niestety nie potrafią - albo nie chcą... Pracowałem przez długi czas w Getin Bank'u w Departamencie Kredytów Samochodowych,więc znam mechanizm ich działania od środka. Jedno jest pewne, SANTANDER jest bardziej upierdliwy, nie mówiąc już o MBANKU... poszukajcie na forach. Jeśli wykupiliście AC a nawet nie przesłaliście potwierdzenia to zróbcie to jak najszybciej i będzie po bólu. Maila wysyłajcie za potwierdzeniem odbioru na adres: caak-administracji@getinbank.pl - to działa.

 • piter

  piter 2010-11-03 21:17:55

  Banda k... złodzieji i tyle tak jak nasz rząd wakacje biorą co chwile i kradną z nas kase i pozwalają na takie oszustwa je... ć ten kraj i spie..ć. do normalnej EUROPY

 • PIOTR

  PIOTR 2010-11-03 21:35:16

  Wybierzcie Mnie na prezydenta a zamknę ten bank i innych złodzieji ( posłów) i im podobnych do fabbryk gdzie będą zapi. do końca swych dni by oddać to co nam ukradli ZMIEŃMY TEN KRAJ NA NORMALNY WALCZMY O GODNOŚĆ I SZACUNEK

 • maddob

  maddob 2010-11-03 21:40:30

  skoro tak tu źle to po co tu jeszcze siedzicie??? narzekają tylko ci co nie mają pomysłu na życie... taki kraj jaki naród. Wszędzie dobrze gdzie nas nie ma.

 • prawnik

  prawnik 2010-11-03 22:10:41

  Kolego/Kolezanko 'maddob'
  Mysle, ze lepiej byloby powiedizec poprostu PRZEPRASZAM.
  Warto aby Getin nie staral sie wciskac Link4 ludziom - sprawa byla konsultowana z Sedzia Cywilista (zreszta co ma nie male sukcesy w takich przypadkach) i zostaly tu naruszone juz nie tylko normy zawierania umow...
  Dobrze dla Getinu ze wydal to oswiadczenie bo jakby posypaly sie od ludzi pozwy cywilne, w odpowiednim naglosnieniu medialnym, to holding by poplynal finansowo...

 • DOROTA

  DOROTA 2010-11-03 22:39:42

  do Kariny ,co ty piszesz jestem ciekawa czy wiesz dlaczego niektorzy posiadaja umowy przywlaszczenia czy nie ?ale wydaje mi sie ze nie masz zielonego pojęcia,i czy taka bystra jestes w kazdej umowie ktora czytasz

 • maddob

  maddob 2010-11-03 22:56:02

  dla tych co nie czytają tego co podpisują:

  "Przewłaszczający zobowiązuje się w szczególności do :
  1. dokonywania w terminie, przez cały okres trwania kredytu, ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC i Auto-Casco w całości na własny
  koszt,
  2. przekazywania Bankowi kopii polisy AC niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia,
  3. ponoszenia wszelkich niezbędnych dla prawidłowego użytkowania pojazdu nakładów, w tym także do ponoszenia na własny koszt
  niezbędnych napraw i przeprowadzania niezbędnych badań technicznych,
  4. dochowania szczególnej staranności podczas użytkowania pojazdu,
  5. poniesienia kosztów związanych z zawarciem niniejszej umowy.
  6. informowania Banku o bieżącej lokalizacji pojazdu oraz umożliwienia Bankowi dostępu do pojazdu i kontroli jego stanu, na każde żądanie Banku.
  § 7
  Bank zobowiązuje się do korzystania z prawa własności przewłaszczonego pojazdu wyłącznie w granicach koniecznych dla zachowania zabezpieczenia udzielonego kredytu.
  § 8
  W razie nieprzedstawienia w wymaganym terminie polisy odnowionego ubezpieczenia OC i AC, Bank jest uprawniony do dokonania
  ubezpieczenia pojazdu i obciążenia wydatkowaną kwotą Przewłaszczającego, na co Przewłaszczający wyraża zgodę."

  Zgodnie z umową przewłaszczenia mają prawo ubezpieczyć przedmiot kredyt ponieważ istnieje domniemanie niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia przez kredytobiorcę.

 • beti

  beti 2010-11-03 23:07:27

  witam wszystkich
  Ja również dziś otrzymałam pismo z getin banku o zawarciu przez bank umowy ubezpieczenia Auto Casco,obejmując ochroną ubezpieczeniową Państwa pojazd ....ochrona ubezpieczeniowa Państwa pojazdu rozpocznie się od 2010-11-05 do 2013-11-04...w link4.....jak można w perfidny sposób wyciągać pieniądze od ludzi .....ja mam auto ubezpieczone ...
  Więc dziś zaraz kopie ubezpieczenia im wysłałam
  proszę informujcie bo ja też chętnie dołączam się do pozwu zbiorowego

 • DOROTA

  DOROTA 2010-11-03 23:08:05

  przepraszam przewłaszczenia

 • GO

  GO 2010-11-04 11:54:26

  @ maddob

  zapis w umowie o niczym nie świadczy, gdyż może się okazać że jest niezgodny z prawem i narusza interesy konsumentów

  co ciekawe to teoretycznie nawet jeśli ktoś wysłał kopię polisy listem z potwierdzeniem odbioru to na upartego bank może też to kwestionować o ile dokument nie był potwierdzony notarialnie za zgodność z oryginałem, gdyż tylko taki dokument jest wiarygodny!


 • OSZUKANA

  OSZUKANA 2010-11-04 12:01:57

  @ GO: DOKLADNIE! PRZECIEZ BANK MOZE POWIEIDZEC ZE W KOPERCIE JAKA WYSLALAM DO NICH BYLA NP GAEZTA A NIE MOJA POLISA.

  LUDZIE GETINBANKU ZACHOWUJA SIE JAK MALE DZIECI. DZIWIE SIE KTO TYM ZARZADZA. CIEKAWE CZY ZARZAD WYWALI I LUDZI NIE KOMPETENTYCH KOTRZY TAM PRACUA.

  GETINIE BRNIJ DALEJ...

 • GO

  GO 2010-11-04 13:13:55

  A i jeszcze jedno, sama polisa bez potwierdzenia wpłaty też nic nie oznacza, chyba że na polisie jest płatność gotówką. Gdyż w przypadku nie dokonania płatności jest to zwykły kawałek papieru.
  Dokładnie tak miałem przy zawieraniu umowy nie starczyła polisa poproszono mnie o dowód wpłaty.
  Więc może dla bezpieczeństwa dołączajcie go do kopii polisy.

 • Ewelina

  Ewelina 2010-11-04 13:26:17

  Wysłałam kopię mojej polisy przez inny oddział Getin Banku bo tam powiedzieli że to jest pewniejsze niż poczta. Niestety też otrzymałam pismo, w którym bank zawiadamia mnie o tym, iż zawarł za mnie polisę AC. Dopiero po przeczytaniu Waszych komentarzy widzę, że jest nas więcej. Dzwoniłam do Link4 i tam powiedzieli, że w razie szkody 2 odszkodowań nie da się wypłacić.Wtedy kwotę odszkodowania dzieli się po połowie na 2 ubezpieczalnie.A jeśli Link4 ubezpieczył auto bez jego obejrzenia to już jest ich ryzyko.Ale 2 składki można płacić !!!!!!!!!!!

 • joaska2

  joaska2 2010-11-04 13:39:43

  O super! Mam nadzieję, że tym razem dowiemy się czegoś więcej poza tym dyplomatycznym bełkotem

 • GO

  GO 2010-11-04 14:57:05

  No to czekamy na odpowiedź Pana Rzecznika.

 • Zdrastfujcie....

  Zdrastfujcie.... 2010-11-04 16:48:50

  Witajcie!
  Ja juz dzis 6 raz wyslalem do GETIN NOBLE BANK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. sam
  2. dealer
  3. fax odemnie
  4. fax z pozty
  5. kolejny list do Pani Zontow po pismie otrzymanym
  6. List do nich z placowki
  7.dzis 7 raz....
  PANIE RZECZNIKU TO JEST CHORE CO ROBICIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Z KAZDYM DNIEM, JAZDYM DNIEM TRACICIE!!! BO NIE ZYSKUJECIE NOWYCH KLIENTOW. ZAMIAST BRNAC PRZY SWOIM TO NADAL NIE OTRZYMALISMY PISMA O ANULOWANIA WIRTUALNEJ UMOWY!!!!!!!!!!!!!!

 • DO ZARZADU HOLDINGU

  DO ZARZADU HOLDINGU 2010-11-04 17:12:34

  1. DLACZEGO W TYM MIEJSCU NIE MA OSWIADCZENIA PANSTWA RZECZNIKA
  http://www.getinbank.pl/417.php
  2. DLACZEGO PANSTWA RZECZNIK WYDAJE OSWIADCZENIE W FORMIE 'POP-UPU' - CZY NAPRAWDE NIE MA W POLSCE ZDOLNIEJSZYCH OSOB SPECJALISTOW OD PR I KOMUNIKACJI?? CZY TEZ MOZE JEST TO PANSTA CELOWE DZIALANIE?
  3. CO Z LUDZMI, KTORZY NIE WCHODZE DO SIECI? JAK MAJA SIE DOWIEIDZC, ZE NIE MUSZA PLACIC WIRTULANYCH RAT JESLI BYLA CIAGLOASC?? PRZECIEZ NAWET MY CO KOLEJNY RAZ WYSLALISMY REKLAMACJE, REKLAMACJE DO REKLAMACJI, ORAZ REKLAMACE DO REKLAMACJI DO REKLAMACJIE DO REKLAMACJI NIE OTRZYMALISMY PISAM IMIENNEGO?
  4. JAKIE BEDA DALSZE DZIALANIA SPOLKI? CZY DALE UBEZPIECZYCIE NAS NA ZYCIE, CZY TAKZE W TRSOCE O NASZ KOMFORT BEDZIECIE WSKAZYWAC CO I GDZIE MAMY JESC ORAZ GDZIE SIE UBIERAC ABY BYC WIZYTOWKA-MODELOWYM KLIENTEM BANKU????

 • Aliston

  Aliston 2010-11-04 17:45:02

  to ze bank sie zabezpieczaja nie jest niczym dziwnym, ja osobiscie balbym sie brac auto na kredyt i nie ubezpieczyc go od szkod czy kradziezy, swoja droga jesli mialbym turnda sytuacje a wiec dwie polisy to jedynym slusznym rozwiazaniem jest wyslanie reklamacji

 • VIKTOR

  VIKTOR 2010-11-04 18:23:10

  Getin Bank ten gość jest pusty jak jego bank wiec po koleji zaniosłem do banku polise wywiazałem sie z umowy TAK bank niby to sobie sprawdził i nie ma to nie moja wina ze macie bu...el i zamiast napisac pytanie chocby z grozba o ubezpieczenie to nie , zadzwonic tez nie maila napisac a gdzież z pierdolami o karcie okazji na procent to tak potrafia a le wazna sprawe to pocichaczu pod mur i z grubej rury odrazu UBEZPIECZA kto tu jest kretaczem i oszustem Getin Bank z tego forum wez sie lepiej nieprzyznawaj do pracu w tym banku i czytaj ze zrozumieniem bo widac ze ciezko kumasz ja wszyscy co pracuja w tym banku jestes czescia tego domu tylko szkoda ze to same PUSTAKI

 • Kuba

  Kuba 2010-11-04 19:03:26

  PROSZĘ PAŃSTWA ! 3.11.2010 DOSTAŁEM LIST Z GETIN BANKU Z ZAWIADOMIENIEM IŻ NIE POSIADAM POLISY AC. POLISĘ DOSTARCZYŁEM POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ TEGO SAMEGO DNIA .DZIŚ RANO ZADZWONIŁEM Z ZAPYTANIEM I ODPOWIEDZIANO MI, ŻE WCIĄGU 30-STU DNI DOSTANĘ ODPOWIEDŹ, ALE POWIEDZIAŁ, ZE SPRAWA BĘDZIE POZYTYWNIE ROZPATRZONA,

 • Kuba

  Kuba 2010-11-04 19:03:26

  PROSZĘ PAŃSTWA ! 3.11.2010 DOSTAŁEM LIST Z GETIN BANKU Z ZAWIADOMIENIEM IŻ NIE POSIADAM POLISY AC. POLISĘ DOSTARCZYŁEM POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ TEGO SAMEGO DNIA .DZIŚ RANO ZADZWONIŁEM Z ZAPYTANIEM I ODPOWIEDZIANO MI, ŻE WCIĄGU 30-STU DNI DOSTANĘ ODPOWIEDŹ, ALE POWIEDZIAŁ, ZE SPRAWA BĘDZIE POZYTYWNIE ROZPATRZONA,

 • VIKTOR

  VIKTOR 2010-11-04 19:13:30

  Kuba podaj adres gdzie to posłałes dzieki

 • maddob

  maddob 2010-11-04 19:31:25

  wszystkie pisma wysyłajcie na maila: caak-administracja@getinbank.pl to jest mail do Centrum Administrowania Kredytami w Jastrzębiu Zdrój. Ja mam 4 auta wzięte w kredycie i z każdym miałem ten sam problem co Wy, ale już po nim po wysłaniu maila. Mail musi być wysłany "potwierdzenie odczytu wiadomości". Dodatkowo możecie wysyłać maile na. i.ciuraj@getinbank.pl; p.baginski@getinbank.pl; i.zborowska@getinabnk.pl. Ważna sprawa, w tytule wpisujcie albo numer umowy kredytowej albo numer rejestracyjny samochodu + wasze dane. To działa.

 • Kuba

  Kuba 2010-11-04 19:44:11

  JA WYSLALEM NA caak-administracja@getinbank.pl
  Pozdrawiam

 • staszek

  staszek 2010-11-04 21:51:23

  mam ten sam problem z AC.mam ciągłość ubezpieczenia do 08-2011, a pod koniec pażdziernika dostałem pisemko o ubezpieczeniu w Link4. mój błąd, przeoczenie, nie dostarczyłem w "niezwłocznym terminie" przedłużenia polisy.złożułem reklamacje w oddziale GNB.czy jest szansa na anulowanie Link4??

 • Bez paniki

  Bez paniki 2010-11-05 11:23:23

  Ludzie, nie przejmujcie sie tym.
  Jesli kogos ubezpieczal a ma ten ktos ciaglosc ubezpieczenia w formie polisy (bez wzgelu czy moze pokazac swistek z poczty ze wyslal czy nie wyslal) to kirujcie sprawe do sadu. Pozwem cywilnym wygra sie, sprawa trafi do 100% mediow i getin padnie...
  Nie ma co panikowac. Wielu prokuratorow i sedziow w kraju juz wie o tej sprawie.
  Bez paniki!

 • GRATULACJE DLA ZARZADU

  GRATULACJE DLA ZARZADU 2010-11-05 11:29:16

  Do Rzecznika oraz Zarzadu Getin Noble Bank SA.
  Gratulujemy kolejnego wyroznienia:
  http://gospodarka.dziennik.pl/twoje-finanse/artykuly/308077,pawlak-dobiera-sie-do-bankowej-zyly-zlota.html
  Z wyrazami szacunku,
  Oszukani klienici Getin banku

 • GO

  GO 2010-11-05 13:00:14

  Nie ma to jak troska Getinu o klientów:)))

 • UZI1976

  UZI1976 2010-11-05 14:23:22

  Jestem w podobnej sytuacji - ale czy ktoś zwrócił uwage, że stawki ubezpieczeniowe są dość wysokie, a auto bank ubezpiecza na zaniżoną wartość samochodu. Dodatkowo, pismo zostało wysłane jako polecone z datą 20.10.2010 a ja je otrzymełem dopiero 29.10.2010. W pismie każą płacić pierwszą ratę już 25.10.2010 - czysta paranoja. Proponuję niech każdy zeskanowane dokumenty wysyła pocztą, faksem, mailem - może jak bank dostanie lawinę listów od oszukanych klientów to się w końcu obudzi, że bez nas to by właściwie nie istniał. W ILOŚCI - SIŁA ! ! !

 • DO RZECZNIKA

  DO RZECZNIKA 2010-11-05 14:28:01

  @UZI1976
  Ja wyslalem listem poleconym i email z firmy... a getin bank ubezpieczyl mnie na 3 lata...
  Teraz to juz kilka rzy bede wysylal: listem zwyklym, poleconym, poleconym za potwierdzeniem odbioru, scan emailem, faxem..
  LUDZI DAJCIE ZNAC CZY SA JESZCZE JAKIES INNE FORMY DOSTRACZENIA POLISY DO GETIN??
  Martwie, sie tylko czy fachowcy z banku potrafia czytac? Moze powiedza ze kopia nie czytelna, ze na slabym papierze, ze... co JESZCZE BANK WYMYSLI!?!?!
  NIECH RZECZNIK SIE WYPOWIE PUBLICZNIE??????????????????

 • KOMPETENCJE PERSONELU!!!!!!!

  KOMPETENCJE PERSONELU!!!!!!! 2010-11-05 14:30:16

  LUDZIE< JAKIE JAJA!!!!!!!!!!! DZIS BYLEM W JEDNYM ODDZIALE BANKU I POPROSILEM DYREKTORA ODZIALU ABY MI WYSLAL FAXEM DLA PEWNOSCI TE POLISE, KTORA JUZ DAWNO WYSYLALEM!

  PAN DYREKTOR NIE POTRAFIL OBSLUGIWAC FAXU....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Czy wy sie dziwicie sie, ze oni moga nie potrafic czytac, lub wpisuja date 22 i ze platnosc do 25 padz, a ludzie otrymuja samo pismo PO 25 pazdz...

  KOMPROMITACJA

 • Nie zadowolona klientkaz Getin Noble Bank SA

  Nie zadowolona klientkaz Getin Noble Bank SA 2010-11-05 14:52:42

  Szanowny Getin Banku,

  Kiedy laskawie otrzymamy na pismie zerwanie umow z Link4, ktorych nigdy nie zawieralismy?

  Czy nie poszli Panstwo jeszcze po rozum do glowy???

 • GO

  GO 2010-11-05 15:12:21

  Zaczynają odpowiadać:

  W odpowiedzi nakreślili następującą treść. "W imieniu GETIN NOBLE Bank S.A. w Warszawie Oddział w Jastrzębiu Zdroju Centrum Akceptacji i Administracji Kredytów Samochodowych, w odpowiedzi na Pana pismo, które wpłynęło do Banku w dniu 27.10.2010 roku, pragnę złożyć wyjaśnienia. Kładąc szczególnie duży nacisk na ochronę naszych Klientów, Bank podjął niezbędne czynności, zmierzające do wyjaśnienia okoliczności przedstawionych przez Pana/Panią w piśmie. Z uwagi na uzupełnienie braków w dokumentacji Banku, poprzez dosłanie aktualnej polisy Autocasco prosimy o potraktowanie objęcia ubezpieczeniem w towarzystwie ubezpieczeniowym Link 4 za niebyłe. Naliczona składa zostanie wyksięgowana z Pana/Pani obowiązań, a jeżeli została już wpłacona zostanie zaliczona na poczet przyszłej spłaty rat kredytu. Prosimy również o przesyłanie każdorazowo nowej polisy Autocasco w celu uniknięcia podobnej sytuacji w przyszłości. Mając na uwadze powyższe przepraszam za niedogodność i wyrazam nadzieję, iż wszelkie wątpliwości zostały przez Bank wyjaśnione, a nasza dalsza wpółpraca przebiegać będzie bez zakłóceń i w poszanowaniu interesów obu stron.

 • Sciema

  Sciema 2010-11-05 17:07:40

  Dobrze tylko kto faktycznie dostal taki list od banku ze umiowa z link4 to pomylka? Niech zrobi scan i da w siecie. Nikt w to nie wierzy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kolejna sciema!

 • Nie zadowolona

  Nie zadowolona 2010-11-05 17:31:27

  Pani Sabino,
  Czekam na drugi list od Pani. Pierszy list od Pani mnie zawiodl! Mam nadzieje, ze szybciej niz pozniej otrzymam mily list od Pani! CZEKAM!

 • BANK BRNIE PISMA NIE OTRZYMALAM

  BANK BRNIE PISMA NIE OTRZYMALAM 2010-11-05 17:48:44

  JEstem poszkodowana przez Getin.Zawsze mialam ciaglosc na samochod! ALE NADAL nie otrzymalam pisma z banku ze umowa z link4 jest nie wazna.

  CIEKAWE CZY BEDA NAS OBCIAZAC za wirtulane skladki link4 skoro przyznali sie do bledu ale pisma jak nie bylo ta nie ma. Maja na to 30 dni...a rata do 25 pazdz.
  Ciekawe czy getin bedzie staral mni obciazyc jak tu:
  http://www.parkiet.com/artykul/821115.html
  ALe nie zaplaca dodatkowej kasy za link4! Jesli 1pln mnie obciazycie, skladam poze cywilny!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Gosia

  Gosia 2010-11-05 18:57:27

  Powinni zrobić z ty porządek,kiedyś nie było takiej samowoli.Można się było gdzieś poskarżyć, a teraz tyle oszukanych i nie ma nikogo kto by się za Nami ująć

 • jest forum

  jest forum 2010-11-05 19:04:25

  Gosia,
  Poczytaj:
  http://www.forum-kredytowe.pl/tematy3/bank-ubezpieczyl-samochod-bez-mojej-zgody-vt14884.htm

 • nicki

  nicki 2010-11-05 23:38:38

  do faceta, który trolluje to forum - wrzuć se na luz, jesteś żałosny, każdy widzi że podszywasz się pod różne nicki i piszesz to samo, podobnie jak na forum kredytowym. Pewnie nie jesteś nawet klientem banku - daj sobie facet na siana. Nam zależało na wyjaśnieniu sprawy a tacy jak ty powodują że normalni ludzie przestają powaznie traktować nasze wpisy. Wypad na oplujmnie.pl tam znajdziesz kumpli podobnych do siebie.

 • jakosc

  jakosc 2010-11-06 10:31:22

  Bardzo bardzo bardzo nie podoba mi sie takze co bank zrobil swoim wlasnym klientom...

 • Rysiek

  Rysiek 2010-11-07 13:12:09

  Podobnie jak większość osób na tym forum zostałem wprowadzony w błąd przez getin bank i stanąłem przed koniecznością spłacania podwyższonych rat.

  Jako, że większość z nas szuka tutaj pomocy, powiem że w moim przypadku rozwiązaniem tego problemu okazało się udanie się do punktu mBanku w pobliskim centrum handlowym. Na miejscu dowiedziałem się, że mogę liczyć na refinansowanie kredytu samochodowego. Nie zgłębiając się szczegóły powiem, że zaoferowany mi kredyt będę spłacał rok krócej płacąc nieco mniejszą ratę niż wcześniej.

 • sm

  sm 2010-11-08 09:52:06

  Czy posiadacie tą odpowiedź rzecznika na piśmie? Próżno jej szukać na stronie getinbanku...

 • e-interwencja

  e-interwencja 2010-11-08 13:09:21

  Witam, Rzecznik Getin Banku wciąż nie przesłał nam odpowiedź. Jak tylko ją otrzymamy zostanie ona opublikowana na stronie.

 • Robi

  Robi 2010-11-08 22:00:15

  Witam wszystkich. Jak dostałem ten list to myślałem, że to jakieś nieporozumienie ze strony banku, ale widzę że jest nas spora grupa tak nieuczciwie potraktowanych!! Trzeba żądać odszkodowania i to sporego!!!! Takie wałek, że hej ze strony Getinu!!! Dołaczam do pozwu zbiorowego!

 • PP

  PP 2010-11-08 22:46:28

  ja po dostaniu pisma rozglądam się za przeniesiem kredytu gdzie indziej.
  Na razie rozważam mBank. Mam tak ROR, więc myślę, że tak będzie najllepiej.

 • beti

  beti 2010-11-09 10:13:59

  Witam
  Ciekawi mnie kiedy Rzeczni Getin Banku odpowie na zadane mu pytania , bo to co wiem nasze dane poszły do Link4
  Teraz wydzwaniają do nas o ponowne wysłanie polisy ,ciekawa jestem co się stało z wcześniejszymi polisami które wysłaliśmy .
  Najlepsza była pani w rachunkowości ,gdy tam zadzwoniłam pytając ile mam jeszcze do spłaty ,odpowiedziała mi że muszę się z nią skontaktować po czterech godzinach to mi powie bo tak pracuje ich system . To mnie bardzo zdziwiło ,ja również pracuje w systemie ale żaden klient nie musi czekać aż 4 h aby uzyskać odpowiedz na zadane pytanie .
  Getin Bank musi bardziej zadbać o szkolenie swoich pracowników bo są niekompetentni w tym co robią -tylko aby to nie było kosztem naszym

 • Brunetti

  Brunetti 2010-11-10 14:44:08

  Sprawa dotyczy nie tylko kredytów samochodzowych ale także hipotecznych. Różnica jest taka, że tu ubezpieczony zostałem na lat 5 (pięć) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Bez żadnej poprzedzającej informacji ubezpieczony zostałem w chwili gdy ubezpieczenie było jeszcze aktualne (tzw. "trzynasty miesiąc" w Warcie) a wiadomość z Getin do mnie dotarła, gdy już zdążyłem dokonać prolongaty polisy. Obecnie czekam na wynik mojej reklamacji.

 • doti wawa

  doti wawa 2010-11-12 19:36:49

  witam co do umow przewlaszczenia to umnie brzmi tak strony ustalaja prawne zabezpieczernie kredytu w formie ubbezpieczenie kredytu na wypadek zgonu kredytobiorcy .przewlaszczenia pojazdu wraz jednoczesna cesja praw umowy ubezpieczenia AC.I

  gdzie tu mowa o ubezpieczeniu

 • kaz

  kaz 2010-11-15 13:03:58

  B-ogaci A N-adal K-radną. Skandal takie rzeczy tylko w tym kraju mogą się dziać

 • staszek

  staszek 2010-11-15 21:33:33

  dostałem dzis pismo z getin ze polisa z link4 jest anulowana, wysłałem potwierdzenie polisy w oddziale banku wraz z reklamacją.została uznana, więc ok. ale przepraszam nie było napisane...troche szkoda że bank tak traktuje swoich klientów....

 • selavie

  selavie 2010-11-18 11:05:00

  Witam ja też zostałam ubezpieczona przez Getin Bank w link 4 mimo iż posiadam ważną polisę AC którą wysyłalam do nich drogą meilową ( podobno nie dostali) pismo datowane na 12 11 2010 odebrałam z poczty (awizo) 17 112010 a ratę wraz ze składką polisy miałam wysłać 16 11 2010 (ratę wysłąlam kilka dni przed terminem oczywiście nie uwzględniając tej składki ) pani z infolini poinformowała mnie ,że muszę dopłacić kwotę składki AC ponieważ najpierw z mojej raty zejdzie kwota AC a następnie rata ,w której ztego tytułu bedzie debet i poleciła napisanie reklamacji. Napisałam ją i wraz z ważnymi polisami wysłałam pismo zarówno drogą meilową jak i listem poleconym ,czekam na odpowiedż w sprawie reklamacji mam nadzieję ,że zostanie rozpatrzona pozytywnie .

 • wkur...klient

  wkur...klient 2010-11-30 20:22:30

  moj ducato 2005r Link4 wycenił na 52500zł, a składka AC wyniesie mnie 4524zł !!!!!!!!!!! Trzy lata temu kupiłem go (wziąłem kredyt) na 40000zł . PARANOJA i NACIĄGACTWO i to przez 36 m-cy. Dziś ten ducato warty jest ok 20000 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Z moimi zniżkami cały pakiet OC/Ac np w Liberty wyniósłby mnie ok 1300zł. Ku... ja coś z nimi zrobie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Triball

  Triball 2010-12-11 17:55:15

  Niech mnie ktoś wyprostuje i mi odpowie co się stanie jeżeli nie miałem ciągłości polisy AC ?, nie będę tłumaczył dlaczego tego nie zrobiłem ale zdziwiony byłem korespondencją od GETIN jak wróciłem do Polski?

 • Dolar

  Dolar 2010-12-12 06:14:59

  Witam.Ja rownież dostalem pismo informujące mnie iż bank za mnie ubezpieczył auto do końca spłaty kredytu (14 m-cy).Od razu zadzwoniłem do nich informując że auto jest ubezpieczone.Co ciekawe auto ubezpieczam w styczniu,a pismo dostałem miesiac temu !
  Niestety powiedziano mi że muszę zaplacic to ubezpieczenie.Więc już pierwszą ratę kredytu powiększoną o ubezpieczenie,zaplaciłem.Powiedzcie mi drodzy forumowicze:Nie mam szans na jakieś odwołanie?
  Dziękuję z góry za odpowiedź

 • Mafia

  Mafia 2010-12-15 14:55:25

  Drodzy moi!!!
  niestey jestem w grupie osób, które zawarły umowę z tym bankiem. Stopień niekompetncji osób tam pracujących nie da się opisać. Oczekiwanie na połącznie z jedną z pyskatych i niedouczonych konsultantek doprowadza do szału. Osobiście w ciągu jednego dnia uzyskałam trzy rózne odpowiedzi co do całkowitej kwoty do spłaty. Dokonałam spłaty niemałej kwoty i jak sie okazało bank zapomniał odwłaszczyc pojazd. Czekałam miesiąc a tu nic. Pisma wysłane i brak odpowiedzi. Drogą email też zero zainteresowania ze strony banku.
  Dostałam również pismo o ubezpieczeniu w Link 4 gdzie posiadali cała moja dokumentację odnosnie ubezpieczenia w innym towarzystwie. Napisałam pismo, że sprawę kieruję do sądu. Przysłali pismo z przeprosinami, że się pomylili.
  Nigdy nie wiązać sie z tym bankiem!! Mam jeszcze nadzieję, że ktoś wreszcze nad bankami i innymi instytucjami finansowymi w tym kraju zapanuje. Jedna wielka czarna mafia w białych rękawiczkach i ślicznych garniturkach.
  Pozdrawiam wszystkich

 • marek

  marek 2010-12-31 13:33:22

  Złóżcie kopię polisy wraz z pismem do oddziału i zarządajcie potwierdzenia przyjęcia, ja tak zrobiłem i wszystko gra.

  teraz chce napisać pismo odnośnie liczenia oprocentowania, bo przecież LIBOR mocno spadł
  czy ktoś już może pisał odnośnie oporcentowania,

  proszę o email na adres mddwojcik@o2.pl

 • A

  A 2011-03-14 19:08:56

  Witajcie,
  do mnie po 17. zadzwoniła pani z windykacji, że mam zadłużenie w kredycie samochodowym, bo nie opłaciłam ubezpieczenia AC.
  Ubezpieczenie oczywiście zawarłam, mam więc kontynuację.
  Ja żadnego pisma o zawarciu ubezpieczenia z link 4 nie otrzymałam. a polisa kończyła mi się 03.12.2010, więc trochę czasu minęło. Pani windykator powiedziała, ze pismo na pewno było wysłane. Jutro jadę do banku do jastrzębia i przedstawię swoją polisę osobiście. Mam nadzieję, że nie będę musiała płacić za ac w link 4.

 • Zaniepokojona

  Zaniepokojona 2011-03-18 00:03:12

  Rozwiązać umowę muszą, łaski nie robią.
  Mnie bardzie niepokoi dlaczego zarówno Link4, jak i Getin Bank odmawia mi przekazania kopii tej polisy, osobie na którą została ona wystawiona i która to ma za nią płacić. Nawet jeśli umowa zostanie rozwiązana, chcę ją widzieć. Ciekawi mnie dlaczego wokół niej tyle tajemnic.
  Krótko mówiąc dlaczego osoba ubezpieczona nie zna warunków ubezpieczenia
  i dlaczego to ubezpieczenie jest trzymane w tajemnicy przed klientem banku.
  Moja umowa ponoć jest zawarta aż na 2 lata, bez mojej zgody i wiedzy!
  O ubezpieczeniu dowiedziałem się przez przypadek kilka dni temu,
  a ubezpieczony jestem już od 10.2010r. Cichaczem mi ściągano pieniądze na AC z rat za samochód.
  Skoro można ubezpieczyć bez wiedzy klienta, to gdzie jest gwarancja,
  że i jego nie ubezpieczono na kilka milionów od wypadku? Przecież mają jego pełne dane.
  Bank, który posiada dane klientów i zawiera w ich imieniu jakiekolwiek umowy bez porozumienia z nimi, a jeszcze do tego nie chce ich im pokazać jest wręcz niebezpieczny.

  Mój ubezpieczyciel w ciągu jednej kilkuminutowej rozmowy telefonicznej sprawdził w jakiej firmie jest ubezpieczony sprawca kolizji drogowej, w której ja byłem poszkodowany. Czyli wniosek jest jeden Link4 również miał taką możliwość i gdyby zadał sobie trochę trudu również w kilka minut wiedziałby czy auto ma AC w innym towarzystwie. Widocznie jest im to na rękę.

 • Piotr

  Piotr 2011-04-14 23:09:53

  Jestem w tej samej sytuacji , przez 4lata zawsze szedłem do banku okazać przegląd techniczny i nowe polisy -nie było problemu dziś pani pyta mnie czy mam potwierdzenie że dostarczyłem te dokumenty ?
  pozatym jak można ubespieczyć AC bez zrobienia zdjęć samochodu??????????????

 • Kuba

  Kuba 2011-07-05 18:00:30

  Witam,
  Ja mam przypadek w ktorym GETINBANK ubezpieczyl samochód który ulegl wypadkowi w 10.2010 roku i od tego czasu pozostaje nie naprawiony gdyz sprawa trafila do sadu i czekam teraz na bieglego ktory ma przeprowadzic ogledziny samochodu w celu wskazania sprawcy opisalem cala sytuacje GETINBANK`OWI na co bank stwierdził że ubezpieczenie tego samochodu bylo w pelni zasadne !!! PARANOJA !!! JAK MOZNA UBEZPIECZYC AUTO USZKODZONE ?????????????

 • mm

  mm 2011-08-05 08:57:03

  skladal ktoś sprawe do sądu odnosnie tego ubezpieczenia. jest szansa na wygrana?
  napiszcie do jakiego sadu zlozyc pozew. ile to bedzie kosztowalo. mam do zaplacenia prawie 800 z odsetkami. ile ewentualnie zaplace za adwokata czy tez radce prawnego...

 • Wojtek

  Wojtek 2011-09-06 11:18:27

  Ja również mam podobną sytuację do opisanej wyżej. Bank ubezpieczył auto na kwotę 35000 zł-które uległo wypadkowi i w chwili ubezpieczenia go było warte tyle co kupa złomu. Chętnie nawiąże kontakt z innymi poszkodowanymi osobami w tej sprawie. Moj nr telefonu: 512 769 935. Mam do zapłacenia ok 5 tys zł z tytułu AC.

 • mała

  mała 2011-10-20 21:47:03

  fajnie ze ludzie piszą o mały wlos bym podpisala umowę zbanku getin noble przyslali poczta umowę przewłaszczenia na ubezpieczenie odrazu mi się to niespodobalo//// odrazu szukałam opini na temet tego banku ludzie piszcie jak najwiecej na takie tematy pozdrawiam

 • Mariusz

  Mariusz 2011-10-26 18:50:14

  witam,
  czy ktoś z Was zamierza skierwoać sprawe do sądu, moze jakis pozew zbiorowy, chętnie bym im cos takiwego założył, poniewaz nie ma tam z kim juz romawiać, moze da sie z nimi wygrać???

 • mm

  mm 2011-11-02 13:25:02

  ja chcialem skladac ale w koncu im zaplacilem i niech spadaja na drzewo.

  a tak wogole to kto wie co oni jeszcze wykabinuja bo teraz dostalem pismo znowu o jakiejs weryfikacji i tym razem chca ksero dowodu rejestracyjnego.

  ja pierdziele jeszcz rok mi zostal trucia z tymi pacanami ;-(

 • gshegosh

  gshegosh 2011-11-02 23:22:43

  Za 2010 się z nimi użerałem o to AC, w końcu jakoś się udało, uparłem się i za którymś razem babki z linii dezinformacyjnej przełączyły mnie do koordynatora, a ten dał mi maila gdzie wysłałem ponownie kopię AC i dali mi spokój.

  Pomny tych problemów, w 2011 przedstawiłem AC w placówce, mam nawet pieczątkę ichnią na kopii. Mimo tego dostałem już 2 pisma że nie mają mojego AC i że ubezpieczyli mnie w Link4, choć po pierwszym z nich zgodnie z ich prośbą wysłałem jeszcze skan polisy AC na maila.

  Czy ktoś może mi powiedzieć, jakie nieprzyjemności może mi zgotować Getin, jeśli po prostu zostawię sprawę swojemu biegowi. Mam potwierdzenie na piśmie że złożyłem papier w placówce, więc szkoda mi marnować czas i chciałbym poczekać aż pozwą mnie do sądu -- a wtedy dokonać kontrpozwu i spróbować uzyskać za stracony czas i nerwy odszkodowanie. Boję się jednak, że w międzyczasie Getin zdoła mi zaszkodzić wpisami do jakichś BIKów czy innych KRDów. Co mogą realnie zrobić?

 • Basik

  Basik 2011-11-11 20:43:52

  Getin bank to złodzieje jakich mało , Patrzą jak ludzi, nabić w butelkę . Tych psełdo doradzców , którzy oszukują i nieżetelnie przedstawiają propozycję lokowania pieniędzy . Mowa o Pareo II .Myślę o podaniu do sądu pracownika Banku i samego Getin Banku. Pozdrawiam wszystkich oszukanych !!!!

 • mooschka

  mooschka 2011-12-01 12:54:57

  http://www.wrobieniwgetin.pl/viewtopic.php?f=10&t=107&start=40

  dla wszystkich oszukanych przy kredytach hipotecznych Getin Noble - zajrzyjcie na te strone i skontaktujcie sie z nami mooschka@hotmail.com

 • Krzysiek

  Krzysiek 2011-12-16 07:32:47

  Witajcie Mam propozycje pozwu zbiorowego w sprawie ubezpieczenia AC getin bank zajmę się wszystkimi formalnościami zainteresowanych proszę o kontakt na e-mail Kriskis@o2.pl

 • karollo

  karollo 2011-12-16 17:43:30

  Witam wszystkich.

  Walczę z nimi już jakieś osiem mieięcy ubezpieczono mi samochód chodź zrobiłem to sam. Przesłałem im polisę jednak podobno nie doszła, spróbowałem jeszcze raz i kolejny i to samo. W końcu przesłałem z ubezpieczycielem cesję. To też nie pomogło. Bank twierdzi że muszę zpłacić za okres w którym zostałem mimo woli i wiedzy ubezpieczony w Link 4. Państwo za okres dwuch miesięcy zarzyczyło sobie 3100 zł. Powiedziałem, że zapłacę jednak chcę otrzymać ksero polisy. Pani oznajmiła mi że jest to mi nie potrzebne, nie do mojej informacji i jaśnie wielmożny Getin Bank nie prześle mi ksero polisy. Więc dalej zadzwoniłem do Link 4, tam się dowiedziałem żę mój samochód nigdy nie widniał u nich jako ubezpieczony. (ciekawe hmmm) to za co te 3100 ?? Dzwoni Pani z windykacji i po przekazaniu moich ustaleń twierdzi żę ja nie mam prawa kontaktować się z Link 4 i otrzymać choćby kopi czy jakiego kolwiek potwierdzenia o ubezpieczeniu. Ostatnio posuwają się do nieładnych sztuczek dzwonią i wręcz zastraszają, a ja pisze listy do dyrekcji a te albo nierozpatrzone albo odpowiedź negatywna bez uzasadnienia. Planuje spłacić ten smieszny kredyt jednorazowo. W życiu więcej tego banku to obłuda śmiech na sali. Jak można tak oszukiwać i motać?

 • mm

  mm 2011-12-20 14:35:48

  z nimi to tylko do sądu. ja splacilem ta durna polise ale zdrowia natracilem co nie miara. teraz wysylam na tego ich maila co tydzien skan polisy. moze w koncu ja beda mieli...

 • Krzysztof

  Krzysztof 2012-01-19 12:45:20

  Witam wszystkich. Widzę właśnie , że zagrywki banku aby wydoić klientów są praktykowane od dawna. W moim przypadku wysyłałem polisy polecony, ale bez tzw zwrotki. W zeszłym roku w lipcu pani z banku zadzwoniła do mnie z informacją, że mam niedopłatę. W związku z zmieniającym się kursem franka nie oponowałem, no bo wiadomo. Po paru dniach pani znów dzwoni i mówi, że nadal mam niedopłatę z powodu polisy JAKIEJ POLISY PYTAM ??? No i wyszło szydło z worka. Oni od 2009 roku ubezpieczają mnie bez mojej wiedzy. Pomimo tego żę od lipca wysyłam im w listach i mailem kopie polis (jest zachowana ciągłość) , bank w każdej odpowiedzi prosi o dosłanie polis a wtedy podejmą decyzję. Mam takich listów 4 sztuki. Ale tym razem mam potwierdzenia na mailu że polisy otrzymali. Na moją prośbę z grudnia 2012 żeby dosłali rozliczenie mojego kredytu oczywiście przysłali pismo wymijające i oczywiście z prośbą o dosłanie polis. Właśnie dziś zabrałem się do napisania pozwu i tu dzięki Bogu znalazłem troskę pomocy. Jeśłi ma ktoś już napisany pozew to proszę o dosłanie.
  O skutkach pozwu napiszę Wam później.
  GETIN BANK TO OSZUŚCI !!! NIE BIERZCIE TAM KREDYTU !!!

 • Krzysztof

  Krzysztof 2012-01-19 12:47:06

  podaję mój mail : grange@vp.pl

 • dani

  dani 2012-04-02 17:33:28

  mój przypadek wygląda następująco:
  po tym jak nie przedłożyłem swojej polisy AC w innym towarzystwie polisę narzucił mi Getinbank ja nie otrzymałem nawet Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pojazd został ubezpieczony na sumę 27000 w kwietniu 2011r umowa na trzy lata do końca terminy kredytowania składka miesieczna doliczona do raty kredytu 130zł/m-c
  w styczniu 2012 przydarzyło mi sie dachowanie - orzeczono szkodę całkowitą Link4 orzekł:
  - wartość auta przed szkodą 19000 (9-miesięcy po zawarciu umowy z Link4 wartość auta spadła prawie o 1/3)
  - wartość pomniejszono o korekty przebieg 215000 km (- 1800zł czyli dosyć że biorą średnią wartość rocznikowo ze sprzyjającego im katalogu Eurotax to 8 letnie auto z przebiegiem 200000km traci dodatkowo na wartości 1800zł - chore!!!)
  - wartość pozostałego złomu 6000 zl
  - do wypłaty 11000zl minus !!! pozostałe składki pozostające do końca zawartej umowy z link4 na trzy lata !!! czyli odejmują jeszcze 2800 zł !!!
  - oczywiście wrak auta wart ze 4000 a nie 6000 i pozostaje na moich barkach kwestia sprzedaży

  ogólnie wygląda to tak ze ubezpieczenia zawierane z Lin4 są wysokie i bardzo niekorzystne w przypadku kolizji czy kradzieży

  - początkowa wartość ubezpieczenia zawyżona (dla podwyższenia kwoty składki)
  - w przypadku wypłaty odszkodowania zaniżają wartości pojazdów
  - umowa zawierana długoterminowo i pozostające składki po kolizji do końca umowy trzeba zapłacić rozumiem dla omów ze stalą wartością pojazdu

 • marcepan

  marcepan 2012-04-12 15:36:49

  tez mam to nieszczęsne ac niby zapłacone przez getinbank jednorazowego użytku. na oczy nie widzialem tej umowy a wydzwaniaja codziennie i strasza smsami. banda oszustów i strasznie niegrzeczni konsultanci szczególnie taki jeden pan z wrocławia . straszny cham . powinien na targu pracowac a nie banku . nie wiem czy płacić im czy nie . poradzcie .

 • zrozpaczony

  zrozpaczony 2012-04-24 16:39:40

  Jestem porażony chamstwem GETIN BANKU, od dnia kiedy mnie też to spotkało skutecznie zniechęciłem kilku potencjalnych klientów od zaciągania zobowiązań w tym banku. Wydaje mi się, że jest to jedyna droga aby wyplenić z Polski takie prawo!!!!

 • gutek

  gutek 2012-04-24 18:28:58

  witam mam podobny problem ja miałem przerwę 2 miesiące w ac więc nie miałem ciągłości nie było mnie w kraju a żona tego nie ogarneła i bank ubezpieczył mi auto czy jak zapłacę polisę na siebie to mogę zrezygnować z polisy banku proszę o jakąś odpowiedz z góry dziękuje dodam że umowę podpisali na 12 miesięcy ale kwotę to taką wyliczyli że ja przez 3 lata tyle zapłacę

 • ArekZ

  ArekZ 2012-05-10 08:59:55

  Witam wszystkich, ja również muszę się przyłączyć do tej dyskusji bo również i mnie dotyczy ubezpieczenie auta w kredycie w GetinBank mimo iż ubezpieczyłem a raczej kontynuowałem ubezpieczenie u dotychczasowego ubezpieczyciela zachowując wszystkie zniżki. Oczywiście jak łatwo wywnioskować moje ubezpieczenie na podobną wartość auta jest o wiele korzystniejsze niż to co Bank założył w Link4.
  Jak ktoś zastanawia się nad wzięciem kredytu na auto to z dala od tego Banku.
  Gdy spóźnisz się z ratą potrafią znaleźć sposób na skontaktowanie się z Klientem (bo to ich pieniądze i mają w tym biznes) jak wchodzi w grę przypomnienie o przesłaniu polisy z Cesją to już mają to gdzieś bo przecież z Klienta można zedrzeć kolejny grosz im to wisi i powiewa.

 • polok

  polok 2012-05-24 13:43:38

  rozwiazanie ejst bardzo proste moi mili. skoro sie wszyscy juz wkopaliscie i podpisaliscie umowy z kretaczami i kombinatorami to nalezy tez krecic i kombinowac. teraz amcie dwie umowy auto casco mimo ze niby jest to niedozwolone by auto posiadalo dwie umowy auto casco. teraz nalezy co miesiac niszczyc samochod, uderzac, itp itd i prosze czerpac teraz zyski z odszkodowania. tak sobie tylko wyliczcie abyscie 5 razy tyle zarobili niz wplaciliscie.
  a jesli chodzi o link 4 to proponuje po kazdej stluczce, uderzeniu w plot itp itd, gdy nie wezwiecie policjio ubiuezpieczyc auto casco w link 4 , bo nie sprawdzaja auta a pozniej po tygodniu od ubepieczenie zglosic szkode. proste, moze naucza sie kombinatorzy by nie zawierac umow AC bez ogledzin pojazdu.
  nie dajcie sie skubac jak kaczki

 • jadwiga

  jadwiga 2012-05-24 16:59:28

  Cóż.... wspaniały getin bank!!! szkoda, że polacy to taki naród, że nie potrafią się zebrać w kupę i stworzyć akcje przeciw takim kombinatorom jak getin bank.
  ja mam ciągle z nimi problemy i zbiera mnie na wymioty gdy słyszę o tym banku.
  najpierw w przeciągu 2 lat dwukrotnie podwyższyli mi raty kredytowe mimo, iż wzięłam kredyt na samochód ze stałymi ratami, wyższymi ale stałymi ratami, dostałam harmonogram spłat z wszystkimi ratami równymi. po kilku miesiącach dostałam aneks do umowy, że podwyższają mi moje raty bo...ble ble ble, ble. po kolejnych miesiącach powtórka z rozrywki, kolejne podwyższenie rat mimo ,że umowa była podpisana na stałej wysokości raty. na moje oburzenie zbójnickim postępowaniem pani mi powiedziała ze jeśli nie mam ochoty zgodzić się na aneks do umowy to mam im zwrócić wszystkie pieniądze i umowa zostanie rozwiązana.
  Wszystko niby zgodnie z prawem, nie akceptujesz aneksu do umowy więc możesz umowe rozwiązać, z jednym ,ale...skąd wziąć pieniądze na spłatę całego kredytu natychmiastowo? Bank zdaje sobie sprawę, że gdybym miała pieniądze to nie brała bym kredytu u tych wątpliwej uczciwości grupie bankowej.
  Teraz otrzymałam informację , że ubezpieczyli mój skredytowany samochód w dalece wątpliwej firmie jaką jest link 4.

  Takie pismo do nich wysłałam:  Dziękujemy bardzo za namawianie nas do wyłudzeń odszkodowań i ukazanie wszelkich korzyści jakie mogłyby zaistnieć, gdybyśmy zastosowali się do waszych wskazówek poprzez ubezpieczenie Auto Casco jednego samochodu w kilku firmach ubezpieczeniowych.
  Spryt waszej firmy jak widać nie zna granic, jednak my jesteśmy uczciwymi ludźmi
  i wasze zdublowane ubezpieczenie jesteśmy zmuszeni odrzucić.
  Nie chcemy bowiem wzbogacać się na odszkodowaniach, co sugeruje wasza firma poczynając odpowiednie kroki ubezpieczając z tytułu Auto Casco pojazd marki mercedes
  po raz drugi i w kolejnej firmie ubezpieczeniowej.
  Swoją drogą zastanawiamy się, czy nie skierować do prokuratury doniesienia o popełnieniu przestępstwa przez waszą firmę, która namawia nas do wyłudzenia odszkodowań.

  Doskonale jesteście poinformowani o tym , iż ten samochód : Mercedes
  został ubezpieczony tytułem OC oraz AC w dniu
  21.03.2012 roku o czym świadczy wysłana przez nas informacja wraz z kopią polisy ubezpieczeniowej listem priorytet w dniu 22 marca na wskazany przez was adres do biura
  w Jastrzębiu Zdroju.

  Prosimy zatem, jako uczciwi ludzie ,abyście wykazali odrobinę przyzwoitości
  i zrezygnowali z podwójnego ubezpieczenia samochodu marki mercedes wycofując się z ubezpieczenia, które zawarliście z firmą link4, która niewątpliwie jest ubezpieczycielem
  o wątpliwej w moim mniemaniu uczciwości ( jedyna firma w Polsce, która ubezpiecza pojazd Auto Casco bez oględzin).


  Jadwiga ...........

  Proponuję ,abyśmy wszyscy umieścili na naszych samochodach anty reklamę dla tego banku.
  Reklama na tylną szybę dużo nie kosztuje, zrobmy tak choćby przez jeden miesiąc !
  ktoś w końcu musi coś zrobić z tego typu kombinatorskimi firmami jaką jest choćby getin bank.
  Niech inni ludzie nie denerwują się tak jak my działaniem tego banku.
  mój mail bamila1@wp.pl

 • kredytobiorca

  kredytobiorca 2012-08-23 22:57:26

  Czytam Wasze wypowiedzi i widzę, ze nie tylko wobec mojej osoby Getin Noble Bank tak postępuje. Ja niestety na moja zgubę przeoczylem dzien w którym polisa AC powinna zostać przedłużona. Gdy zasiegnalem wyczerpujących informacji o polisach AC i kosztach, dokonałem zakupu polisy. Getin zawarł jednak umowę w Link4 bez przedstawienie mi szczegółów umowy. Dostalem od banku pismo ze wskazaniem kwoty, sumy ubezpieczenia itp. Bank ubezpieczył moj samochod aż na trzy lata!!!!! Gdy zapoznalem sie z kwota i warunkami ubezpieczenia OWU, pisemnie wrocilem sie do banku o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na pytania. Niestety odpowiedź była lakoniczna i brakowało odpowiedzi na niektóre pytania. Zadzwoniłem do Link4 zeby uzyskać szczegolowe informacje o polisie AC, niestety bezskutecznie gdyz to bank ubezpieczal mojeauto i nie udziela mi takich informacji. Mało tego GETIN bank gdy po raz pierwszy ubezpieczalem samochod wymagał ubezpieczenia pelnego, bez tak zwanego udziału własnego. Dzis na infolinię Link4 telefonowalem, zeby zgłosić szkody. W trakcie rozmowy dowiedziałem sie, ze GETIN Bank ubezpieczył moj samochod z tak zwlanym udziałem własnym. Szok!!! Ale to nie koniec. Dowiedziałem sie, ze ten udział własny to kwota 1000zl. (Słownie: jeden tysiąc zplotych), to nlejny szok jak dla mnie!!!!! Mam oknieta przednia szybę, której wymiana oraz amortyzacja wynoszaca 55% nie pozwala na uzyskanie odszkodowania. Druga szkoda to uszkodzone poszycie drzwi przednich. Tez brak odszkodowania. Kwota udzialu wlasnego wskazana w polisie przez bank nie pozwala na odzyskanie nawet najmniejszej kwoty odszkodowania. Bank podal Link4 zwierajac umowę moj adres poczty internetowywej, a przeciez to nie jest wymagane!!! Okazalo sie, ze Getin bank zle podal numer mojego domu do Link4!!! Pracownik udzielajacy pisemnej odpowiedzi wskazal, ze bank wybral dla mnie najlepsza Oferte zawarcia ubezpieczenia AC, co jest klamstwem, gdyz maja umowę tylko z Link4, a wysokość kwoty nawet 300% wyzsza!!! Zaskoczeniem było ubezpieczenie pojazdu az na 3lata, a dlaczego az tak dlugi okres czasu i dlaczego nie pozwolili mi na opłatę polisy w dwoch ratach lub jednorazowo tego nie napisali!!!

 • kat

  kat 2012-10-26 11:28:09

  Getin Bank faktycznie nie jest godny polecenia :) Ja uchroniłam się przed linkowską umową ale za to zmiana przedmiotu zabezpieczającego kredyt jest zmorą. Bank bezczelnie odsyła mnie od jednego numeru telefonu do drugiego kończąc na infolinii. Żaden pracownik banku nie jest w stanie odpowiedzieć na moje pytanie twierdząc, że sprawą zajmuje się ktoś inny. To bezczelna ignorancja klienta. Na dokumenty czekam już 2 miesiące i nic. Pracownicy mogliby czasami ruszyć tyłki ze stołków i zapytać szefostwo o co chodzi. Wkurzające jest przede wszystkim to że osoby które podpisują umowy są nieuchwytne bo nigdzie nie znajdziesz numerów telefonów bezpośrednio do nich. Jestem przekonana że to celowe utrudnianie życia klientom. Pozdrawiam wszystkich/

 • MadMAT

  MadMAT 2013-02-10 23:23:23

  Mam identyczną sytuację. I jedno pytanie. Czy bank zawierając polisę w moim imieniu nie powinien przesłać mi chociażby kopii polisy AC? Jeżeli w moim imieniu zawarli polisę i ja za nią płacę to jest to pewnego rodzaju produkt którego na oczy nie widziałem (zresztą tak jak i ubezpieczyciel mojego samochodu). Powinni mi przesłać kopię czy nie muszą?

 • Henryk2724

  Henryk2724 2013-04-15 16:40:51

  Najgłupsza decyzją w moim życiu było skredytowanie auta przez Getin Bank.
  Bałagan, ignorancja i świadome działania na niekorzyść klienta oraz przedłużanie
  spraw.
  Oby szybko skończyli jak Amber Gold.

 • mgs

  mgs 2013-06-06 07:47:56

  tak samo Bank nieuczciwie podchodzi do oprocentowania kredytu, gdy jest zwyzka to przesyła nowy harmonogram rat zmiany, ale GDY JEST OBNIZKA STÓP przzez RPP to nie otrzymujemy zmiany rat do spłaty, tylko sami musimy z tym wystapic do banku GETIN aby nam przeliczył raty po zmianie na naszą korzyść.
  CZY WIEDZIELISCIE O TYM

 • gallo

  gallo 2013-08-26 22:56:35

  Witam,

  Mam podobną sytuację z polisa AC. Co do rat to miałem zaległości ale wg harmonogramu na dzień dzisiejszy jestem z wpłatami jakieś 7000 pln 'do przodu', miałem oczywiście wypowiedzenie umowy, a w dniu wczorajszym zadzwonił windykator terenowy i zarządał spłaty całości. Mało tego za restrukturayzacje zarządali kwoty o ile się nie mylę 400-500 pln. Poszukuję prawnika który zajmie się sprawą, Dla mnie to złodziejstwo w biały dzień.

 • fimi

  fimi 2013-11-14 08:49:17

  U nas w podobny sposób, ale oszuści z Getin się wpakowali!
  Fałszowanie dokumentów, żądania nie należnych kwot zostało im udowodnione!
  Umowa okazała się kopią nieważnych dokumentów, które zostały dostarczone przesyłką listową poleconą
  Sprawa wyszła na jaw po siedmioletniej spłacie, gdy oszustwo polegające na fałszowaniu rat kredytu poprzez dublowanie polis AC zostało zgłoszone na Policji!!
  Na kopii otrzymanej umowy brak jakiegokolwiek podpisu i pieczęci za bank!
  Umowa została podpisana poza siedzibą Banku w Wągrowcu, a otrzymane nieważne dokumenty przeleżały siedem lat w szufladzie!
  Umowa przewłaszczenia z brakiem potwierdzenia zgodności złożonych podpisów za Bank, a podpis jako pierwszego kredytobiorcy jest sfałszowany pismem drukowanym!
  To się nazywa Bank!
  Sprawa jest już w sądzie o odszkodowanie i zwrot całości wpłaconej kwoty
  Osoby poszkodowane mogą pisać na adres e-mail
  luciomw@wp.pl

 • david

  david 2013-11-22 10:30:13

  Dzień dobry Panie i Panowie,
  potrzebujesz pożyczki na zakup domu, aby spłacić rachunki юр, kupić samochód lub do zaspokojenia potrzeb swoich rodzin? jeśli to jest, to nie więcej martwić i wrócić do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej jako davidpetersonloanfirm@outlook.com i wszystkie twoje problemy finansowe zostaną rozwiązane.
  Czekamy na swoją pilną wiadomość.
  Dziękuję.

 • Godi

  Godi 2013-12-13 09:03:55

  nam oszuści zdublowali polisę AC mimo, że w wymaganym terminie była dostarczona polisa AC i przez pół roku nie zgadzały się raty kredytu i nam wmawiano o ciągłym zadłużeniu!
  Wpisywali nas w BIK, a nawet doprowadzili do zadłużenia ponad stan!
  Przez ponad pół roku dla nas nie było to zrozumiałe, bo ciągle żądali więcej i więcej, aż oszuści wpadli przez przypadkowy telefon!
  Doprowadzili do restrukturyzacji, ale nas chyba Bóg miał w opiece, bo po przeanalizowaniu umowy po siedmiu latach spłaty, okazało się, że jest kopią bez żadnego podpisu i żadnej pieczątki za Bank, a nasze podpisy są kopiami złożonych przez nas podpisów na wcześniej przedstawionych oryginałach dokumentów!
  Zawarcie umowy nastąpiło w Wągrowcu (wydział komunikacji), a te dokumenty przyszły pocztą!
  Do dzisiaj jesteśmy w szoku, a sprawa została przekazana do prokuratury i sądu!

 • Antonio

  Antonio 2014-04-04 16:47:23

  Szanowny Panie / Szanowna Pani,

  moje imiona są Antonio Oferujemy pożyczki prywatne, bardzo osobiste i handlowe z rocznych minimalnych stóp procentowych już od 3% w ciągu 1 roku do 40 lat czas trwania spłaty jakiejkolwiek części świata. I Dajemy pożyczki w przedziale od 2,000 do $ 100.000.000,00 kredyty USD.Our i są dobrze ubezpieczone maksymalne bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, zainteresowane osoby powinny skontaktować się z nami poprzez e-mail dzisiaj: legiantonioloanfirm@hotmail.com

 • Antonio

  Antonio 2014-04-04 16:50:19

  Szanowny Panie / Szanowna Pani,

  moje imiona są Antonio Oferujemy pożyczki prywatne, bardzo osobiste i handlowe z rocznych minimalnych stóp procentowych już od 3% w ciągu 1 roku do 40 lat czas trwania spłaty jakiejkolwiek części świata. I Dajemy pożyczki w przedziale od 2,000 do $ 100.000.000,00 kredyty USD.Our i są dobrze ubezpieczone maksymalne bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, zainteresowane osoby powinny skontaktować się z nami poprzez e-mail dzisiaj: legiantonioloanfirm@hotmail.com

 • baba

  baba 2014-11-29 17:26:34

  Jestem w dokładnie takiej samej sytuacji i z najróżniejszych źródeł wiem, że kach jak my jest całkiem sporo Tak to jest jak prezes Banku ma udzialy w link 4!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • siwy560sec

  siwy560sec 2015-01-13 09:46:08

  Frajerze z Getin Banku,jaką Wy robicie weryfikacje czy samochód jest ubezpieczony?!!!!!!!!!Nic nie robicie ,wyłudzacie pieniądze i to jest wasze zadanie.Mało tego jak dzwoni do mnie koleś od Waszego PARABANKU przedstawia się to tak naprawdę nie wiem z kim rozmawiam,nie ma nigdzie waszych twarzy.Pewnie przez całe życie oglądacie się za siebie,bo boicie się żeby w łeb nie zarobić.

 • przybylowicz_lex

  przybylowicz_lex 2015-01-27 16:32:34

  Do "Pokrzywdzonej" oraz do reszty poszkodowanych posiadaczy polisolokat typu Pareto, Lucro, Skandia, Europa i itp. - wasze pieniądze można odzyskać, proszę o kontakt: 533-133-590, Kancelaria Prawno-Finansowa Lex.

 • illum

  illum 2015-03-17 06:09:26

  Ubiegać się o pożyczkę TERAZ.
  Dzień dobry, Nazywam się ILLUMINATI KREDYTY. Jestem prywatnym pożyczkodawcy, którzy dają się pożyczki dla osób prywatnych jak i korporacyjnych. Czy zostały odrzucone przez wielu banków? Czy trzeba finansować ustalić swój biznes, czy trzeba pilnie finansowania na rozbudowę swojej firmy? A może potrzebujesz pożyczki osobiste? Moje osobiste pożyczki waha się od biznesu do kredytu. Moja stopa procentowa wynosi 3%, a nasz proces pożyczki jest bardzo szybki, jak również. Jestem bardzo chętny, aby wszystkie swoje problemy finansowe, to już przeszłość. Jeśli jesteś naprawdę gotowy, aby rozwiązać swoje problemy finansowe, wtedy szukaj dalej i ubiegać się o pożyczkę już dziś. Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt Ten adres pocztowy; illuminatiloanscompany@gmail.com

 • Mr john potto

  Mr john potto 2015-07-25 03:34:01

  Życzymy, aby dać się pożyczki, do których kiedykolwiek, że potrzebuje pożyczki na
  oprocentowanie w wysokości 3%, Dajemy pożyczki z minimum 5.000,00 USD
  do maksymalnych 100 milionów dolarów, funtów, euro, W razie zainteresowania,
  Skontaktować się z nami poprzez e-mail: johnpotto4@gmail.com

 • Pani Elena

  Pani Elena 2015-11-19 23:01:01

  Czy jesteś w żadnych problemów finansowych? Czy potrzebujesz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zapłacić rachunki? Dajemy pożyczki dla osób, które potrzebują pomocy. Zgłoś się poprzez e-mail: elenanino07@gmail.com

  Dziękuję i Bóg błogosławi
  Pani Elena

 • Jolanta

  Jolanta 2016-01-02 23:44:27

  hi kazdy obywatel, czy Polsce przyjechalem tutaj na miejscu, aby zaswiadczyc dobre rzeczy, które otrzymalem od Boga za posrednictwem firmy o nazwie Stella Rene gdzie i zlozyla wniosek o pilna pozyczke, aby splacic dlug, ale dziekuje Bogu dzis, ze ja sie sukcesem na tej pozyczki dzis, bo nigdy nie bylem oszukany chcialem, aby uzyskac kredyt na internecie, ale mój przyjaciel powiedzial mi, istnieje kilka oszustw internetowych, bo nigdy nie ubiegal sie o pozyczke wczesniej, ale kiedy sie na miejscu widzialem post na nastepny nastepnie i nastepnie w link i dostac e-mail i odpowiedziec na e-mail, ale na szczescie dla mnie i otrzymywac odpowiedzi od MD, dyrektor generalny firmy Stella Rene, gdzie ubiegac sie o mojego kredytu i szczytem wszystkich danych potrzebnych ode mnie przed 18.00 mój czas kraj otrzymalem kredytu na moje konto bankowe dzisiaj i ja przyszedlem tutaj w tym samym miejscu, gdzie jestem zachecal, aby uzyskac kredyt na swiadcza równiez dlatego, ze po prostu otrzymac pozyczke 80.000 mówie dzieki Stella Rene Kredytowej Firm za zaufanie i uczciwy, a tutaj e-mail z nich {mrsstellareneloanfirm1@hotmail.com} Jestem bardzo wdzieczny i szczesliwy przez Stella Rene i powiedziec dziekuje.

  Jolanta

 • Pan Jerry Ekata

  Pan Jerry Ekata 2016-01-04 09:28:51

  Witaj! Ja jestem Pan Jerry Ekata Elvis, prywatne pożyczki pożyczkodawcy, który daje pożyczki szans czas życia. Czy potrzebujesz pilnie pożyczki wyczyścić swoje długi lub potrzebujesz kredytu obrotowego, aby poprawić swój biznes? czy został odrzucony przez banki i innych agencji finansowych? Czy potrzebny jest kredyt konsolidacyjny lub kredyt hipoteczny? już więcej szukać, jak tu jesteśmy, aby wszystkie twoje problemy finansowe, to już przeszłość. Mamy fundusze pożyczkowe się do osób potrzebujących pomocy finansowej, które mają złe kredytowej lub potrzebują pieniędzy, aby zapłacić rachunki, do inwestowania w interesach w tempie 2%. Chcę używać tego medium poinformować, że czynią rzetelną i beneficjenta pomocy i będzie skłonny zaoferować pożyczkę.

  © Ekata Elvis Globalny ubezpieczeń kredytów Limited Company ®
  Skontaktuj się z nami: ekataelvisglobalinsurnaceloan@gmail.com
  www.facebook.com/ekataglobalinsurnaceloanlimitedcompany
  Telefon: 0808 612 3495

 • Peter

  Peter 2016-01-06 20:53:14

  jeśli potrzebujesz pilną pożyczkę, prosimy o kontakt ze mną poprzez mój e-mail: secure.funds3@gmail.com

 • Pani Elena

  Pani Elena 2016-02-17 05:41:33

  Czy jesteś w potrzebie pilnej pożyczki płacić rachunki, ekspansji biznesu, organów korporacyjnych lub pożyczki osobiste? Skontaktuj się z nami za szybko skuteczne i godne zaufania pożyczki dzisiaj na za pośrednictwem poczty elektronicznej: elenanino07@gmail.com

  pozdrowienia
  Pani Elena

 • Ewa Chylarecka

  Ewa Chylarecka 2016-03-20 11:36:06

  Jestem Ewa Chylarecka według nazwy. Mieszkam w Polsce, chcę używać tego medium poinformować wszystkie osoby ubiegające się o kredyt, aby być bardzo ostrożnym, ponieważ istnieją oszuści wszędzie. Dwa dni temu byłem napięte finansowo, a dzięki mojej desperacji został oszukany przez kilku kredytodawców internetowych. Miałem prawie stracił nadzieję, aż mój przyjaciel skierował mnie do bardzo wiarygodnego pożyczkodawcy o nazwie Pani Laura Smith, który pożyczy mi niezabezpieczonej pożyczki w wysokości 100.000 zł poniżej 2 godzin bez stresu. Jeśli jesteś w potrzebie jakiegokolwiek kredytu po prostu skontaktować się z nią teraz poprzez {mrslaurasmithloanfirm@hotmail.com} Używam tego medium poinformować wszystkie osoby ubiegające się o kredyt z powodu piekła I przeszedł przez w rękach tych nieuczciwych kredytodawców. I nie życzę nawet mojego wroga przechodzić przez takie piekło, że przepuszcza się w rękach tych oszukańczych online kredytodawców, ja też chcę, żebyś mi pomógł przekazać te informacje do innych, którzy są w potrzebie pożyczki Po również otrzymać pożyczkę od pani Laura Smith, modlę się, aby Bóg dał jej długą żywotność.

  Niech Bóg błogosławi ją na zawsze.
  Ewa Chylarecka

 • Mr. Mark Roland

  Mr. Mark Roland 2016-06-21 12:56:54


  Dobry dzień

  POTRZEBUJESZ pożyczek? Na poziomie 2% JEŚLI TAK-mail z potrzebnej kwoty. Uwaga wszyscy odpowiedź należy skopiować i wysłać na tę wiadomość fastserviceloaninvestment2@usa.com Pełna nazwa .......... Kwota potrzebna: .......... Loan Czas trwania: .......... Wiek: ..... ..... Kraj .......... Zawód .......... Numer telefonu ..........

  Mr. Mark Roland

 • fred

  fred 2016-07-04 23:37:57

  Czy w poszukiwaniu pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub spłacić swoje
  że rachunki, dlatego jesteśmy tutaj, aby pomóc osobom, które potrzebują pożyczki z
  2% odsetek tak wrócić do nas z następującymi
  Kredytobiorcy lub formularz zgłoszeniowy:
  Nazwy:
  Kwota potrzebna:
  Czas trwania kredytu:
  Płeć:
  Wiek:
  Kraj:
  Państwa:
  Numer telefonu:
  Przeznaczenie kredytu:
  Adres e-mail:
  Zastosowano przed:
  Czy rozumiesz angielski:
  Jak dowiedzieli się Państwo o nas:
  Czekam na aktualizację tej sprawie...
  Dziękujemy za Twój czas i zrozumienie!!!
  Tak więc wrócić do naszej fredjoseph335@gmail.com [e-mail]

 • Crayon

  Crayon 2016-07-06 10:38:41

  Czy potrzebujesz kredytu? Kontakt: crayonworldloans@gmail.com

 • hen mulan

  hen mulan 2016-07-29 02:35:14

  Cześć każdy, Ja Pan Chen Mulan Od Ohio USA, szybko chcą używać tego medium na ścinanie świadectwo o tym, jak Bóg skierował mnie do Legit i realnej pożyczki pożyczkodawcy, którzy przekształcili swoje życie z trawy do łaski, od bycia biednych bogata kobieta, która może teraz pochwalić zdrowego i bogatego życia bez stresu i trudności finansowych. Po tylu miesiącach prób, aby uzyskać kredyt w internecie i został oszukany sumę $ 4200 i stał się tak zdesperowani w uzyskaniu kredytu z legit pożyczki pożyczkodawcy w Internecie, którzy nie doda do moich cierpień, po czym postanowiłem skontaktować się z przyjacielem kopalnia, który niedawno dostał pożyczkę w trybie online, rozmawialiśmy o tej sprawie i do naszego wniosku, opowiedziała mi o kobiecie zwanej pani Christina Rojas, który jest prezesem szczęścia Loan Company Więc zastosowanie do sumy kredytowego (120,000.00USD) z niskim oprocentowaniu wskaźnik 2%, więc pożyczka została zatwierdzona łatwo bez stresu i wszystkie przygotowania zostały złożone w sprawie przeniesienia kredytu oraz w czasie krótszym niż dwa (2) dni pożyczka została zdeponowana w moim banku więc chcę doradzać nikogo i potrzebie kredyt szybko się z nim skontaktować poprzez: (happinessloanfirm@hotmail.com) (http://happinessloanfirm.bravesites.com) zadzwoń +18653250382 +18653250382 lub SMS) nie wie, robie to modlę się, aby Bóg pobłogosławi ją na dobre co uczynił w moim życiu.

 • Mr Mega

  Mr Mega 2016-10-14 18:57:29

  dzień dobry przyjaciół i rodziny, jestem mega bazę Thomas w RPA proszę mi pomóc reklamować Pan Alonzel Taylor bazy firmy pożyczkodawcy w USA za to, co zrobili dla mnie proszę mi pomóc, aby uczcić tę firmę Bóg wykorzystać je do mnie i błogosław aby mój wróg wstyd, że jestem bardzo szczęśliwa, że w końcu dostać pożyczkę po co mam doświadczenie w ręce oszustów. Nie mogę utrzymać świadectwo ja po prostu muszę poinformować o tym, jak po prostu otrzymała pożyczkę przez człowieka w zjednoczonego państwa Ameryki w zaledwie kilka tygodni Nigdy nie wierzę go ponownie po moim przejścia doświadczenia dopóki nie zdarzy zaskoczeniem, ale wiedziałem, było dziełem Boga, a nie człowiek, chcę również podać szczegóły i e-mail: alonzeltaylor@gmail.com można kontakty i zobaczyć, jak hojni są. Nie da się ukryć tego świadectwa. Dziękuję i Bóg zapłać. mój e-mail: Szczerze mega.thomas@yahoo.com

 • Mr Mega

  Mr Mega 2016-10-14 19:01:17

  dzień dobry przyjaciół i rodziny, jestem mega bazę Thomas w RPA proszę mi pomóc reklamować Pan Alonzel Taylor bazy firmy pożyczkodawcy w USA za to, co zrobili dla mnie proszę mi pomóc, aby uczcić tę firmę Bóg wykorzystać je do mnie i błogosław aby mój wróg wstyd, że jestem bardzo szczęśliwa, że w końcu dostać pożyczkę po co mam doświadczenie w ręce oszustów. Nie mogę utrzymać świadectwo ja po prostu muszę poinformować o tym, jak po prostu otrzymała pożyczkę przez człowieka w zjednoczonego państwa Ameryki w zaledwie kilka tygodni Nigdy nie wierzę go ponownie po moim przejścia doświadczenia dopóki nie zdarzy zaskoczeniem, ale wiedziałem, było dziełem Boga, a nie człowiek, chcę również podać szczegóły i e-mail: alonzeltaylor@gmail.com można kontakty i zobaczyć, jak hojni są. Nie da się ukryć tego świadectwa. Dziękuję i Bóg zapłać. mój e-mail: Szczerze mega.thomas@yahoo.com

 • vero thomas

  vero thomas 2016-10-18 09:57:32

  Oferta pożyczki @ 2% Skontaktuj się z nami,

  Nazwa:
  Kraj:
  Ilość:
  Trwanie:
  Numer telefonu:

  napisz do nas na verothomasloancompany@gmail.com

 • PETER

  PETER 2016-10-24 14:51:44

  Czy finansowo wyciska? W potrzebie prywatnych lub handlowych kredytów dla różnych celów? Czy szukasz pożyczki do realizacji dużych projektów? Czy szukać środków na własny użytek? Jeśli tak, to już więcej szukać. My oferuje wszystkie rodzaje pożyczek obsługuje dla kredytów Biznes / home, kredyty szkole, kredyty inwestycyjne, kredyty transportowe, finansowania projektów oraz linii kredytowej kredytów na oprocentowaniem 2% w skali rocznej.

  Proszę o kontakt telefoniczny: peterloanfirm33@gmail.com dla postępowania pełnych kredytu, jeśli interesuje.

  pozdrowienia
  peterjohnson
  DYREKTOR / CEO Loan Officer w
  Peter, Inc pożyczek.
  Niech błogosławieństwa Pana nie przekazać ci b

 • BELLA ALBERT

  BELLA ALBERT 2016-11-01 23:01:01

  Cześć,
  Jestem Pani Bella Albert, prywatne pożyczki pożyczkodawcy, który daje pożyczki szans czas życia. Czy potrzebujesz pilnie pożyczki, by spłacić swoje długi i trzeba pożyczki zwiększenia swojej działalności? Ty zostały odrzucone przez banki i inne instytucje finansowe? Czy potrzebny jest kredyt konsolidacyjny lub kredyt hipoteczny? czegoś więcej, bo jesteśmy tutaj, aby wszystkie swoje problemy finansowe, to już przeszłość. Mamy pożyczają fundusze dla osób potrzebujących pomocy finansowej, które mają złe kredytowej lub potrzebują pieniędzy, aby zapłacić rachunki, do inwestowania w podróży służbowej w wysokości 2%. Chcę używać tego medium poinformować, że możemy zapewnić niezawodne i beneficjenta pomocy i będzie skłonny zaoferować pożyczkę. Więc skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem:
  (Bellaalbert6@gmail.com)

 • James

  James 2016-11-07 08:28:53

  Jestem Krzysztof Agnieszka po imieniu, ja mieszkam w Polsce, nie może uwierzyć w to co właśnie dostałem ... Pożyczka w wysokości 120.000 zł. Szukałem dla kredytu w ciągu ostatnich 2 lat i był aż o których mowa legalnego pożyczkodawcy. Choć nie było to łatwe, aby zatwierdzić pożyczkę, jak wiadomo nic dobrego przychodzi łatwo. Ale dostałem pożyczkę w ciągu tygodnia, miałem tylko do zabezpieczenia pożyczki z zaledwie 950 zł jako zabezpieczenie kredytu non a przed Wiedziałem, że pożyczka została przeniesiona do mnie. Proszę przyjaciół, nie pozwól, każdy organ zwodzi i oszustwa za to jest prawdziwe. Skontaktuj się z nimi za pośrednictwem; jkim007042@gmail.com

  Witam, Czy jesteś zmęczony szukają pożyczek i kredytów hipotecznych, czy zostały odrzucone stale przez twoją banków i innych instytucji finansowych, a ja po prostu lubię cię tak, dopóki nie spotkał tej legalnej firmy pożyczki, które zaproponował mi mój pożądany pożyczkę z niskim oprocentowaniem 2,5% .Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem kredytu, prosimy o kontakt z dzisiaj, tylko dać tej firmy pożyczki spróbować, ponieważ próba przekona cię. Jakie są Twoje potrzeby finansowe? Czy potrzebujesz pożyczki biznesu? Czy potrzebujesz pożyczki osobiste? Chcesz kupić samochód? Czy chcesz refinansować? Czy potrzebujesz kredytu hipotecznego? Czy potrzebny jest ogromny kapitał, aby rozpocząć swoją propozycję biznesu lub ekspansji? Czy stracił nadzieję i uważasz, że nie ma wyjścia, a twoje obciążenia finansowe nadal występuje? Nie wahaj się skontaktować TERAZ kątem ewentualnej współpracy gospodarczej Email: jkim007042@gmail.com wierzę, inni ludzie też daje świadectwo o tym samym uczciwego pożyczkodawcę

 • 2% szybki i niezawodny KREDYT OFERTA

  2% szybki i niezawodny KREDYT OFERTA 2016-11-24 22:08:39

  Cześć,
  Aby prawidłowo się przedstawię, jestem pani CYNTHIA MORGAN prywatny pożyczkodawca daję pożyczki w wysokości 2% rocznie. To szansa na finansowe progiem, stosuje się dzisiaj i uzyskać szybki loan.There istnieje wiele możliwości do poszukiwania pomocy finansowej i we wszystkich miejscach, a wciąż nie są w stanie uzyskać. Ale to szansa na finansowe progiem, a tym samym nie można przegapić tej okazji. Ta usługa jest dostarczenie zarówno osób prywatnych, firm, biznesmenów i women.The dostępna kwota kredytu w przedziale od $ 5,000.00 do $ 500.000.000,00 lub dowolnej ilości chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: cynthiamorganfunding@gmail.com

  Imię i nazwisko ....................................
  Prywatny numer telefonu ............................
  Kraj …………………………………….
  Stan ..............................
  Wiek .............................................
  Czy stosowane przed? ..................... ..
  Status związku ……………………………
  Kwota kredytu potrzebne .....................................
  Trwanie.................................
  Zawód ....................................
  Miesięczny przychód ………………………..
  Cieszę się do przekazania do szybkiej odpowiedzi
  pozdrowienia


  e-mail: onlinefunding01@gmail.com
  www: cynthiamorganfunding@gmail.com
  Telefon: +1 (562) 708-4413

 • 2% szybki i niezawodny KREDYT OFERTA

  2% szybki i niezawodny KREDYT OFERTA 2016-11-24 22:18:12

  Cześć,
  Aby prawidłowo się przedstawię, jestem pani CYNTHIA MORGAN prywatny pożyczkodawca daję pożyczki w wysokości 2% rocznie. To szansa na finansowe progiem, stosuje się dzisiaj i uzyskać szybki loan.There istnieje wiele możliwości do poszukiwania pomocy finansowej i we wszystkich miejscach, a wciąż nie są w stanie uzyskać. Ale to szansa na finansowe progiem, a tym samym nie można przegapić tej okazji. Ta usługa jest dostarczenie zarówno osób prywatnych, firm, biznesmenów i women.The dostępna kwota kredytu w przedziale od $ 5,000.00 do $ 500.000.000,00 lub dowolnej ilości chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: cynthiamorganfunding@gmail.com

  Imię i nazwisko ....................................
  Prywatny numer telefonu ............................
  Kraj …………………………………….
  Stan ..............................
  Wiek .............................................
  Czy stosowane przed? ..................... ..
  Status związku ……………………………
  Kwota kredytu potrzebne .....................................
  Trwanie.................................
  Zawód ....................................
  Miesięczny przychód ………………………..
  Cieszę się do przekazania do szybkiej odpowiedzi
  pozdrowienia


  e-mail: onlinefunding01@gmail.com
  www: cynthiamorganfunding@gmail.com
  Telefon: +1 (562) 708-4413

 • Justyna Włodarczyk

  Justyna Włodarczyk 2016-12-06 14:25:30

  witaj jesteś w trudnej sytuacji finansowej ??? i trzeba pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, należy zwrócić dług lub dla leków ?? Jeśli tak, proszę połączyć się z pani Laura Smith CEO pani Laura Smith Kredytowej Firm jej firma jest bezpieczne, zabezpieczone i zaufany w tym samym czasie, ponieważ jest to firma, gdzie ja właśnie zrealizowane pożyczkę 100,000zl i było skuteczne i faktycznie moje sny przychodzą do dzisiaj więc chcę używać tego medium poinformować każdego, kto jest w potrzebie pożyczki połączyć z e-mail poniżej (mrslaurasmithloanfirm@gmail.com) sprawdzony i zaufany.

  Justyna Włodarczyk

 • Credit Solution Company

  Credit Solution Company 2017-01-28 03:37:15

  Witaj!

  Potrzebujesz wsparcia finansowego? Śledź pieniądze i uzyskać wszystkie rodzaje kredytu natychmiast!

  € 1000 do € 10.000.000,00
  * Cel * oprocentowanie 3%
  * Wybór pomiędzy 1-20 lat płacą.
  * Wybierz między miesięcznego i rocznego planu płatności.
  * Elastyczność kredytu.

  Aby uzyskać pomoc, prosimy o kontakt. E-mail: creditsolutioncompany@gmail.com

  Z poważaniem
  Zarządzanie

 • Katarzyna

  Katarzyna 2017-02-15 10:36:56

  Witam wszystkich jestem tutaj, aby zaświadczyć, jak dostałem pożyczkę od pani Laura Smith po Złożyłem kilka razy z różnych kredytodawców kredytów, którzy twierdzili, świadczą również prawo na tym forum, myślałem, że zeznania, gdzie realne i złożyłem ale nigdy nie dał mi kredytu. I była w potrzebie pilnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i stosowana od wielu pożyczkodawców kredytów, który obiecał pomóc, ale nigdy nie dał mi kredytu. Dopóki mój przyjaciel mnie przedstawić pani Laura Smith, który obiecał mi pomóc i rzeczywiście zrobiła jak obiecała bez jakiejkolwiek zwłoki. Nigdy nie myślałem, nadal istnieją wiarygodne poĹĽyczkodawcy dopóki nie spotkała pani Laura Smith, którzy są rzeczywiście pomógł z kredytu i zmienił moje przekonanie. Nie wiem, czy jesteś w jakikolwiek sposób w potrzebie prawdziwego i pilnej pożyczki, wolne czują się skontaktować pani Laura Smith poprzez jej e-mail {mrslaurasmithloanfirm@gmail.com} lub skontaktować się z nią na stronie internetowej (mrslaurasmithloancompany.yolasite.com)

  Katarzyna

 • williams

  williams 2017-02-18 10:28:51

  Cześć,

  Szukasz wolności finansowej? jesteś w długu, potrzebny jest kredyt, aby rozpocząć nowy biznes? lub zwinąć finansowo, trzeba kredyt kupno samochodu lub domu? Czy Twój bank w coraz Finansów odmówić? Chcesz poprawić swoją finansową? potrzebują pożyczki rachunki są opłacalne? nie patrząc więcej, zapraszamy na okazję do wszystkich rodzajów kredytów dostać w bardzo przystępnych oprocentowania 3% dla innych uzyskać informacje, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: (betterwaycompany234@gmail.com)

  Czy potrzebujesz pożyczki biznesu?
  Czy potrzebujesz pożyczki osobiste?
  Chcesz kupić samochód?
  Czy chcesz refinansować?
  Czy potrzebujesz kredytu hipotecznego?

  Czy potrzebny jest ogromny kapitał, aby rozpocząć swoją propozycję biznesu lub ekspansji? Czy stracił nadzieję i uważasz, że nie ma wyjścia, a twoje obciążenia finansowe nadal występuje?

  Nie wahaj się z nami skontaktować pod kątem ewentualnej współpracy biznesowej kontakt mailowy: (betterwaycompany234@gamil.com) porządku

 • williams

  williams 2017-02-18 11:07:40

  Cześć,

  Szukasz wolności finansowej? jesteś w długu, potrzebny jest kredyt, aby rozpocząć nowy biznes? lub zwinąć finansowo, trzeba kredyt kupno samochodu lub domu? Czy Twój bank w coraz Finansów odmówić? Chcesz poprawić swoją finansową? potrzebują pożyczki rachunki są opłacalne? nie patrząc więcej, zapraszamy na okazję do wszystkich rodzajów kredytów dostać w bardzo przystępnych oprocentowania 3% dla innych uzyskać informacje, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: (betterwaycompany234@gmail.com)

  Czy potrzebujesz pożyczki biznesu?
  Czy potrzebujesz pożyczki osobiste?
  Chcesz kupić samochód?
  Czy chcesz refinansować?
  Czy potrzebujesz kredytu hipotecznego?

  Czy potrzebny jest ogromny kapitał, aby rozpocząć swoją propozycję biznesu lub ekspansji? Czy stracił nadzieję i uważasz, że nie ma wyjścia, a twoje obciążenia finansowe nadal występuje?

  Nie wahaj się z nami skontaktować pod kątem ewentualnej współpracy biznesowej kontakt mailowy: (betterwaycompany234@gamil.com) porządku

 • jude

  jude 2017-03-09 22:56:36

  Witam wszystkich tam,

  Idziesz przez jakiś stres finansowy i szukasz sposób wyjść z problemu, Oto Jude mashel pomóc przezwyciężyć stres finansową i stać się szczęśliwym man.Mr.jude mashel uzasadnionych i Rząd zatwierdził prywatne pożyczki pożyczkodawcy. W ramach swojego pakietu socjalnego oferuje pływający system kredytu na 3,0% stopy procentowej bez żadnego zabezpieczenia. Ma to pomóc
  Osoby osiągnąć swoje cele finansowe. Minimalna kwota możesz pożyczyć to $ 5,000.00 US Dolary Maximum $ 500.Million. Nasze zaangażowanie w obsługę klienta i nasze innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów jest naszym ostatecznym celem.

  Oferujemy następujące rodzaje kredytu
  * Osobiste Loan (niezabezpieczone)
  * Biznes Pożyczki (niezabezpieczone)
  * Konsolidacja zadłużenia pożyczki
  * Poprawa domu
  Proszę podać nam z następujących czynności:
  1) Imię i nazwisko: ............. 2) Płeć: ................ 3) Kwota kredytu potrzebne: ...... .....
  4) Czas trwania kredytu: .............. 5) Kraj: ................... 6) Adres domowy: ... .............
  7) numer telefonu komórkowego: ................. Numer 8) fax: ..................
  9) Zawód: .......... 10) Adres miejsca pracy: ........... 11) Cel pożyczki: ..........
  12) Adres banku ............. (nazwa i adres sam). 13) Stan cywilny: ....... 14) Data urodzenia: .............

  Wszystkie odpowiedzi należy kierować na adres e-mail Spółki nas judemashel0@gmail.com

  Jak tylko otrzymamy aplikacji, a następnie zrealizujemy kredytu Wniosek o zatwierdzenie.

  Dziękuję i pozdrawiam.
  MR.judemashel
  CEO / DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

 • Lynn Trust

  Lynn Trust 2017-03-22 00:31:44

  Firma Lynn Trust Loan

 • Lynn Trust

  Lynn Trust 2017-03-22 00:33:48

  OFERTA POŻYCZKI!!!

  Jesteśmy Lynn Trust Loan Service Oferujemy zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe finansowanie pożyczek. Oferujemy bezpieczne i poufne pożyczki z bardzo niską stopą procentową w wysokości 2% rocznie, pożyczki osobiste, pożyczki konsolidacyjne, venture capital, pożyczki firmowe, pożyczki firmowe, kredyty edukacyjne, pożyczki domowe i pożyczki z jakiegokolwiek powodu!

  Jesteśmy zaufaną alternatywą dla finansowania banków, a nasz proces aplikacji jest prosty i prosty. Nasz kredyt wynosi od 5 000,00 USD do 35 000 000,00 USD. (Trzydzieści pięć miliardów dolarów). Dodatkowe informacje: Szybko stajemy się prywatnym, dyskretnym i zorientowanym na pożyczki pożyczkami. Jesteśmy firmą, która zwraca się do tradycyjnych źródeł pożyczek.

  Jeśli jesteś zainteresowany nie wahaj się z nami skontaktować z informacjami poniżej przez e-mail, lynntrustloancompany@gmail.com

  Gorące pozdrowienia,
  Pani Lynn Trust,
  Kierownik działu wniosków kredytowych,
  Firma Lynn Trust Loan

 • Bishop Berry Smith

  Bishop Berry Smith 2017-03-23 04:55:44

  Witam przyjaciół. Czy nadal szukasz kredytu, a one zostały odrzucone przez banki lub oszukać. Mam kredyt nieruchomości w kwocie 900.000 USD z bp Smith Berry. On jest naprawdę dobry i renomowanych kredytodawcy. Kontakt z bp Berry Smith; bishopberrysmith@gmail.com

 • Clayton Barker

  Clayton Barker 2017-03-28 14:40:27

  Witam czy szukasz pożyczki biznesowe, osobiste kredyty, kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, kredyty studenckie, pożyczek konsolidacji zadłużenia, niezabezpieczonych pożyczek, kapitału podwyższonego ryzyka, itp... Lub po prostu dostał odrzucił pożyczki z banku lub instytucji finansowej dla jednego lub więcej powodów? Są odpowiednie rozwiązania dla kredytu! Jesteśmy prywatnych pożyczkodawców, oferujemy pożyczki dla firm i osób o niskich i przystępnych oprocentowania 2%. Więc jeśli jesteś zainteresowany w szybki i łatwy kredyt. Kontakt e-mail: claytonbarkerloanfirm@yahoo.com Pozdrawiam, Pan Clayton Barker oferta łatwe i szybkie pożyczki. Zarejestruj się teraz formularz zgłoszeniowy pożyczki pełne nazwy... Gender......................................... Stan cywilny... Adres kontaktowy... City / Zip....................................... Country......................................... AGE.............................................. Nazwa Facebook... Religion......................................... Kwota wymagana... Długość kredytu... Miesięczny dochód... Zawód... Celem pożyczki... Prawidłowy numer telefonu... Email................................................ Nazwa banku i adres... Numer konta... I zeskanowaną kopię prawa jazdy lub paszportu międzynarodowych. {JEST TO BARDZO WAŻNE, WIĘC WIEMY, ŻE NASI KLIENCI NIE SĄ OSZUŚCI, ALE SĄ RZECZYWISTYCH.} Pozdrawiam Panie Clayton Barker

 • Mr Alonzel

  Mr Alonzel 2017-05-03 14:10:19

  Potrzebujesz kredytu? Jeśli tak, skontaktuj się z nami
  do natychmiastowego awaryjnego
  pożyczka z oprocentowaniem 3%, prosimy o kontakt
  Nasz e-mail:
  alonzeltaylor@gmail.com aby uzyskać więcej informacji.
  Nazwa:
  kraj:
  ilość:
  płeć:
  czas trwania:
  Miesięczny dochód:
  Telefon:

 • DEMON EMMANUEL

  DEMON EMMANUEL 2017-05-10 10:11:17

  Witam wszystkich. Szukałeś finansowych opcji na nowy zakup domów, budowę, kredyt nieruchomości, refinansowanie, konsolidację zadłużenia, osobistego lub biznesowego? Witamy w przyszłości! Ułatwione finansowanie. Skontaktuj się z nami, oferując usługę finansową po niskim i przystępnym oprocentowaniu w wysokości 3% na długie i krótkie warunki pożyczki. Zainteresowany Wnioskodawca powinien skontaktować się z nami w celu uzyskania dalszych Procedur nabywania pożyczek.demonemmanuelfirm12345@gmail.com

 • juliet

  juliet 2017-05-12 06:27:12  --
  Uwaga Żądana: Oferujemy wszystkie rodzaje kredytów w wysokości 3% stopy procentowej, uprzejmie
  napisz do nas, aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji dzisiaj, jeśli zainteresowani. E-mail: jullietfinancialaid@yahoo.com
  Nazwa:
  Kraj:
  Stan:
  Adres:
  Numer telefonu:
  Kwota potrzebna:
  Trwanie:
  Przeznaczenie funduszy:
  Wiek:
  Płeć:
  CEO / Email: jullietfinancialaid@yahoo.com
  Z poważaniem,
  Pozdrowienia,
  Julliet

 • LARRY ELLISON

  LARRY ELLISON 2017-05-24 02:15:00

  Czy potrzebujesz kredytu?

  LARRY ELLISON FINANCE Spółka jest ograniczona do kapitału zakładowego. Oferujemy kredyty i usługi finansowe wszystkich rodzajów. Nasze pożyczki waha się od firmy do pożyczki osobiste lub warunków krótko- lub długoterminowych z korzystniejszych stóp procentowych (2%). Nasz proces pożyczki jest bardzo szybki i niezawodny z gwarancji. Aby uzyskać więcej informacji o naszych usługach, odwiedź nas na nasz e-mail; ( larryellisonfinance@gmail.com )


  Wypełnić formularz zgłoszeniowy.
  1) Imię i nazwisko:
  2) Państwo:
  3) kwota potrzebna:
  4) Czas trwania kredytu:
  5) Numer telefonu:


  E-mail: larryellisonfinance@gmail.com

 • Pani Elena

  Pani Elena 2017-05-25 09:38:40

  Drogi poszukujący pożyczki

  Masz jakieś trudności finansowe? Czy chcesz założyć własną firmę? Ta spółka pożyczkowa ustanowiła organizacje praw człowieka na całym świecie, a jedynym celem pomocy ubogim i osobom cierpiącym na trudności finansowe. Jeśli chcesz ubiegać się o pożyczkę, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: elenanino0007@gmail.com

  Nazwa:
  Wymagana kwota kredytu:
  Czas trwania kredytu:
  Numer telefonu komórkowego:

  Dziękuję i błogosławię Bogu
  PEWNOŚĆ SIEBIE
  Pani Elena

 • Daniels

  Daniels 2017-06-02 21:10:52

  Cześć:

  Jesteśmy firmą pożyczkową poświadczoną i ugruntowaną, która daje najlepsze rozwiązanie problemu finansowego, potrzebujesz pieniędzy na projekt, biznes, podatki, rachunki i wiele innych powodów, nasze pożyczki są łatwe i tanie, skontaktuj się z nami już dziś Pożyczkę, której potrzebujesz, możemy zorganizować dowolną pożyczkę, aby dopasować budżet do zaledwie 2,5% miesięcznej stopy procentowej. Wracaj teraz przez e-mail: vdanielscompany@gmail.com, aby uzyskać więcej informacji.

  ZADAWALA WSKAZÓWKA, ŻE WSZYSTKIE DOKUMENTY MAJĄ DOSTARCZANE DO PRZEDSTAWIENIA vdanielscompany@gmail.com
  pozdrowienia
  ZARZĄDZANIE

 • Dalson john

  Dalson john 2017-06-03 12:29:38

  Cześć,

  Czy szukasz wolności finansowej? Czy jesteś w długach, potrzebujesz pożyczki na rozpoczęcie nowej działalności? Albo załamujesz się finansowo, czy potrzebujesz kredytu na zakup samochodu lub domu? Czy kiedykolwiek odmówiłeś swojego banku w finansach? Chcesz poprawić swoje finansowe? Potrzebujesz pożyczki, aby zapłacić rachunki? Nie szukaj więcej, witamy was za okazję, aby uzyskać wszystkie rodzaje pożyczek po bardzo przystępnej cenie 2% odsetek dla innych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pocztą elektroniczną pod adresem: (Quickloancompay1923@gmail.com)

  Czy potrzebujesz ogromnej kapitału, aby rozpocząć działalność czy ekspansję? Czy utraciłeś nadzieję, a myślisz, że nie ma wyjścia, a twoje ciężary finansowe nadal utrzymują się?

  Prosimy o kontakt z nami w sprawie ewentualnej współpracy, skontaktuj się z nami pocztą elektroniczną: (Quickloancompay1923@gmail.com)

 • Carter Collins

  Carter Collins 2017-06-05 22:53:02

  Nazywam się Carter Collins, jestem prywatnym pożyczkodawcą, który wydaje
  Pożyczka osobom prywatnym i korporacyjnym. Czy zostałeś odrzucony
  Przez tak wiele banków? Czy potrzebujesz finansów, aby założyć firmę? Zrobić
  Potrzebujesz finansów na rozwój Twojej firmy? Czy potrzebujesz a
  pożyczka osobista?. Skontaktuj się z nami :: cartercreditunionoffer.link@gmail.com

  FORMULARZ DANYCH KORZYSTAJĄCYCH

  1) NAZWISKO:
  2) SEX:
  3) TWÓJ KRAJ:
  4) ZNACZENIE:
  5) TWÓJ STATUS MNIEJSZY:
  6) NUMER TELEFONU:
  7) MIESIĘCZNE DOCHODY:
  8) ADRES:
  9) PRZEZNACZENIE:
  10) ŻĄDANIE KREDYTU:
  11) CZAS TRWANIA:

  Skontaktuj się z nami :: cartercreditunionoffer.link@gmail.com
  Z poważaniem
  Carter Collins

 • barrett

  barrett 2017-06-06 00:10:15

  Czy potrzebujesz pożyczki @ 2%, jeśli tak skontaktuj się z nami na wszystkie rodzaje kredytów dzisiaj
  Tutaj jest e-mail do kontaktu, aby uzyskać więcej informacji na temat szczegółów

  Pożyczka: barrettloancompany@gmail.com

 • George cover..

  George cover.. 2017-06-09 22:54:03

  Witamy w inwestycji pożyczki Fba
  Czasami potrzebujemy gotówki w nagłych wypadkach i czekamy, aż wypłaty będą po prostu
  niewystarczająco.
  Niezależnie od tego, czy jest to naprawa samochodu, naprawa domu czy nieoczekiwany rachunek za media
  Posiadanie gotówki do zapłaty rachunku może być niepokojące powodując stres i
  bół głowy. Fortunatley jest szybki, łatwy i bezkompromisowy sposób na uzyskanie
  Potrzebna gotówka, dzięki pożyczce gotówkowej pożyczki.więcej informacji pls kontakt:
  Fbaloaninvestment420@hotmail.com

 • barrett

  barrett 2017-06-24 13:48:12

  Potrzebujesz pożyczki @ 2%, jeśli tak, skontaktuj się z nami na wszystkie rodzaje kredytów dzisiaj
  Oto email kontaktowy, aby uzyskać więcej informacji na ten temat

  Pożyczki: barrettloancompany@gmail.com
  Lub przez whatsapp na (+2349064007491)

 • Bishop Berry Smith

  Bishop Berry Smith 2017-06-27 16:29:17

  Czesc, kochanie. Czy wciaz szukasz pomocy. Nie szukaj dalej, poniewaz Bishop Berry Smith chce i pomoze w pozyczeniu, jesli spelniasz warunki. Otrzymalem od niego 750 000 zl na zaplate banku zadluzenia bankowego. Jesli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj sie z nim pod tym adresem ponizej, a takze zeznasz to. bishopberrysmith@gmail.com

 • fred

  fred 2017-07-10 18:58:35

  Czy szukasz pożyczki, aby założyć firmę lub spłacić
  Rachunki, dlatego jesteśmy tutaj, aby pomóc tym, którzy potrzebują pożyczki z 2% odsetek, więc wróć do nas z następującymi

  Kredytobiorca lub formularz zgłoszeniowy:

  Nazwy:
  Kwota wymagana:
  Czas trwania kredytu:
  Płeć:
  Wiek:
  Miesięczny przychód :
  Kraj:
  Państwa:
  Numer telefonu :
  Cel pożyczki:
  E-mail:
  Czy zastosowano wcześniej:
  Czy rozumiesz angielski:
  Gdzie usłyszałeś o nas:
  Czekam na Państwa aktualizację w tej sprawie ...
  Dzięki za Twój czas i zrozumienie !!!

  Więc wróć do naszego [e-maila] fredjoseph335@gmail.com

 • Rebecca Wendy

  Rebecca Wendy 2017-07-16 20:01:18

  Witam wszystkich! Jestem Rebecca Wendy Z Ohio USA, chcę szybko użyć tego medium, aby podzielić się zeznaniem na temat tego, jak Bóg skierował mnie do Legit i prawdziwej firmy pożyczkowej, która przekształciła życie z trawy na łaskę, z ubogiej do Bogatą kobietą, która teraz może pochwalić się zdrowym i zamożnym życiem bez stresu i trudności finansowych. Po tylu miesiącach prób uzyskania kredytu na internecie tu i tym forum i byłem oszukany sumę 3.500 dolarów i stał się tak zdesperowany w uzyskaniu kredytu od legit pożyczkodawcy pożyczkodawcy online, który nie dodaje się do mojego bólu, a następnie zdecydowałem Skontaktować się z moim przyjacielem, który niedawno otrzymał pożyczkę online, omawialiśmy o tym problemie i do naszego wniosku, że powiedziała mi o firmie Legalna pożyczka BOOST CAPITAL CENTRAL TRUST FINANCE LIMITED z Wielkiej Brytanii ma wiele oddziałów z różnych części świata . Więc złożyłem wniosek o wypożyczenie pożyczki (170 000,00 USD), aby założyć firmę kawiarni i spłacić moje rachunki z ich niską stopą procentową w wysokości 2%, więc pożyczka została zatwierdzona łatwo bez stresu i wszystkie przygotowania dotyczące przelewu pożyczki i W mniej niż 24 godziny, pożyczka została wpłacona na moje konto bankowe, więc chcę doradzić każdemu, kto potrzebuje pożyczki, aby szybko skontaktować się z nimi za pośrednictwem poczty elektronicznej firmy: (bcctfinanceltd@gmail.com) Obiecuję podzielić się ze mną zeznaniami światu raz Jestem w stanie uzyskać pożyczkę, bo nie wiem, że robię to teraz. Modlę się, aby Bóg pobłogosławił ich za dobrą rzecz, którą zrobili w moim życiu i na świat.

  Adres e-mail to: bcctfinanceltd@gmail.com.
  Tekst: +1218964488

 • Mr Moses

  Mr Moses 2017-07-20 12:58:21

  DEPT usunac wszystkie dobre kredytowej tu zastosowania Wsiadaj 3hrs zatwierdzic
  Potrzebny jest szybki krótki kredyt na stosunkowo niskim poziomie
  Oprocentowanie juz od 3%? Oferujemy pozyczki dzialalnosci,
  pozyczki osobiste,
  kredyt mieszkaniowy, kredyt samochodowy, kredyt studencki,
  konsolidacji zadluzenia
  itd. Kredyt nie ma
  Niezaleznie od Twojej zdolnosci kredytowej. Cieszymy sie wydawanie finansowa
  uslugi dla naszych licznych klientów na calym swiecie. Z nasza elastyczna
  pakiety kredytów pozyczki moga byc przetwarzane i przekazywane do
  Kredytobiorca niezwlocznie skontaktowac sie z naszym specjalista
  doradztwo i planowanie finansowe. Jesli potrzebujesz szybko
  kredytowej, prosimy o kontakt pod adresem: alonzeltaylor@gmail.com
  zobacz dane kontaktowe

  Prosze podac nam nastepujace informacje, jesli interesuje.
  1) Imie i nazwisko: .........
  2) Plec: .........
  3) Kwota kredytu wymagane: .........
  4) okres kredytowania: .........
  5) Kraj: .........
  6) Adres domowy: .........
  7) Komórka: .........
  8) Miesieczny dochód: .....................
  9) Zawód: ...........................
  ) Co prawda tutaj strona o nas .....................
  Dziekuje i wszystkiego najlepszego.

 • GUILLERMO

  GUILLERMO 2017-07-22 15:11:27

  Witam znacie VERONIQUE GOFFIN?
  Jest pani spotkałem e-mail na tej stronie jako pożyczkodawcy. Po pierwsze nie zrobił tego, ale po 48 h, otrzymałem mój kredyt 350000 na okres 240 miesięcy o mnie, dlatego zdecydowałem się zeznawać w jego imieniu. Jeśli potrzebujesz pieniędzy, skontaktuj się z nią i nie będą rozczarowani: VERONIQUEGOFFIN01@gmail.com
  I \\\'m peruwiański. Nazywam się GUILLERMO PAREDES
  Dzięki za Twoje podjąć.


  Witam znacie VERONIQUE GOFFIN?
  Jest pani spotkałem e-mail na tej stronie jako pożyczkodawcy. Po pierwsze nie zrobił tego, ale po 48 h, otrzymałem mój kredyt 350000 na okres 240 miesięcy o mnie, dlatego zdecydowałem się zeznawać w jego imieniu. Jeśli potrzebujesz pieniędzy, skontaktuj się z nią i nie będą rozczarowani: VERONIQUEGOFFIN01@gmail.com
  I \\\'m peruwiański. Nazywam się GUILLERMO PAREDES
  Dzięki za Twoje podjąć.  Witam znacie VERONIQUE GOFFIN?
  Jest pani spotkałem e-mail na tej stronie jako pożyczkodawcy. Po pierwsze nie zrobił tego, ale po 48 h, otrzymałem mój kredyt 350000 na okres 240 miesięcy o mnie, dlatego zdecydowałem się zeznawać w jego imieniu. Jeśli potrzebujesz pieniędzy, skontaktuj się z nią i nie będą rozczarowani: VERONIQUEGOFFIN01@gmail.com
  I \\\'m peruwiański. Nazywam się GUILLERMO PAREDES
  Dzięki za Twoje podjąć.  Witam znacie VERONIQUE GOFFIN?
  Jest pani spotkałem e-mail na tej stronie jako pożyczkodawcy. Po pierwsze nie zrobił tego, ale po 48 h, otrzymałem mój kredyt 350000 na okres 240 miesięcy o mnie, dlatego zdecydowałem się zeznawać w jego imieniu. Jeśli potrzebujesz pieniędzy, skontaktuj się z nią i nie będą rozczarowani: VERONIQUEGOFFIN01@gmail.com
  I \\\'m peruwiański. Nazywam się GUILLERMO PAREDES
  Dzięki za Twoje podjąć.
  Witam znacie VERONIQUE GOFFIN?
  Jest pani spotkałem e-mail na tej stronie jako pożyczkodawcy. Po pierwsze nie zrobił tego, ale po 48 h, otrzymałem mój kredyt 350000 na okres 240 miesięcy o mnie, dlatego zdecydowałem się zeznawać w jego imieniu. Jeśli potrzebujesz pieniędzy, skontaktuj się z nią i nie będą rozczarowani: VERONIQUEGOFFIN01@gmail.com
  I \\\'m peruwiański. Nazywam się GUILLERMO PAREDES
  Dzięki za Twoje podjąć.

 • Michael

  Michael 2017-07-25 22:44:41

  Oferta kredytowa @ 2% stawka !!!

  Nasza firma jest organizacją prawną, która została stworzona, aby pomóc ludziom, którzy potrzebują pomocy, np. Pomocy finansowej. Jesteśmy firmą finansową w Stanach Zjednoczonych.
  Jeśli więc masz trudności z finansowym bałaganem i potrzebujesz pieniędzy, aby rozpocząć własną firmę lub potrzebujesz kredytu na spłatę długów lub płacisz rachunki, rozpocznij dobry biznes lub pożyczasz trudności dotyczące banków lokalnych, skontaktuj się z nami dzisiaj
  E-mail: glantpaydayloanfirm@gmail.com

  Lub tekst +1970 414-7628

  Michael

 • Rebecca Wendy

  Rebecca Wendy 2017-08-07 05:35:53

  Jak uzyskałem pożądaną kwotę pożyczki z wiarygodnej firmy pożyczkowej (petersonworldloans@outlook.com)

  Witam wszystkich, Nazywam się Rebecca Wendy, jestem z Stanów Zjednoczonych, jestem tutaj, aby zeznawać, jak dostałem pożyczkę od James Peterson World Loans Company {(petersonworldloans@outlook.com)} po zastosowaniu Dwukrotnie z różnych pożyczkodawców Który twierdził, że są pożyczkodawcy tu na tym forum, myślałem, że ich kredyt był prawdziwy i zastosowałam, ale nigdy nie dałem mi pożyczki, dopóki przyjaciel mnie nie przedstawiłby pana James Peterson World Loans Company, który obiecał mi pomóc z pożyczką mojego Pragnienie, a on naprawdę tak, jak obiecał bez jakiejkolwiek zwłoki, miałem wątpliwości, ale nigdy nie uwierzyłem. Nigdy nie sądziłem, że nadal istnieją wiarygodne kredytodawcy pożyczki, dopóki nie spotkałem pana Jamesa Petersona, który naprawdę pomógł mi pożyczki i zmienił moje życie na lepsze. Wiem, że wciąż istnieje wiele dobrych liderów, ale radzę ci szukać wiarygodnych pożyczkodawców, aby spróbować pana James Peterson World Loans Company, jego troski i zrozumienia. Nie wiem, czy potrzebujesz pilnej pożyczki lub chcesz finansowania projektów, więc możesz skontaktować się z James Peterson World Loans Company dzisiaj. Jego adres e-mail (petersonworldloans@outlook.com)

 • Jerry Carl

  Jerry Carl 2017-08-14 16:58:57

  Cześć, jestem pan Jerry Carl wierzyciel prywatnych pożyczek, a ja jestem tutaj, aby spełnić twoje marzenia, aby uzyskać pożyczkę. Czy potrzebujesz pożyczki w trybie pilnym? Czy potrzebujesz pożyczki na spłatę długów? Czy potrzebujesz pożyczki na rozbudowę firmy lub rozpocznij własną działalność gospodarczą, Jesteśmy tu dla Ciebie z niską stopą procentową 2% i można uzyskać kredyt pożyczki w wysokości 3.000 USD do 100.000.000 USD maksymalną kwotę kredytu i do 40 lat pożyczki Trwanie. Skontaktuj się z nami pod adresem jerrycarlloans@gmail.com

 • MARIA HARRY

  MARIA HARRY 2017-08-19 04:03:54

  Cześć wszystkim,

  Witamy w firmie wypożyczającej firmę Maria Harry, doceniamy dobre komentarze, które poruszają się po Internecie na temat naszych dobrych robót i dziękuję wszystkim tym, którzy zaciągnęli pożyczkę od naszej firmy. Przejdźmy teraz do tego, co robimy najlepiej. Czy potrzebujesz pilnej pożyczki? Pożyczka prawdopodobnie rozszerzyć lub rozpocząć własną działalność gospodarczą? Pożyczka na zakup domu lub samochodu? Pożyczka na spłatę zadłużenia i rachunków, z oprocentowaniem zaledwie 2%, co odpowiada każdemu klientowi i jesteś zobowiązany do korzystania z naszych usług, ponieważ nasi klienci dotyczą to nasz główny cel. Skontaktuj się teraz tak:


  E-mail: mariaharryloanfirm@gmail.com lub mariaharryloanfirm000@yahoo.com

  Strona Facebook: https://web.facebook.com/Maria-Harry-Loan-Firm-419087971809301/?ref=aymt_homepage_panel

  Google Hangout: Maria Harry

  Czekam na odpowiedź od ciebie.

  Wszystkiego najlepszego,
  Maria Harry Loan Firma.

 • ANA MICHAEL

  ANA MICHAEL 2017-08-22 21:29:06

  Nazywam się pani Ana Michael, klient serwisu internetowego GWARANCJI. Czy potrzebujesz pilnej pożyczki, aby spłacić dług? Potrzebujesz kredytu na poprawę swojej firmy? Potrzebujesz kredytu konsolidacyjnego? Hipotekę lub inne cele? Czy zostałeś odrzucony przez banki i inne instytucje finansowe? Nie szukaj więcej, bo jesteśmy tutaj, aby wszystkie problemy finansowe były przeszłością !!! Udzielamy pożyczek spółkom, podmiotom prywatnym i osobom godnym zaufania przy niskim i przystępnym oprocentowaniu przez określony okres od 1 do 30 lat i sześciomiesięcznego okresu karencji przed rozpoczęciem miesięcznej raty. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem
  E-mail za pośrednictwem: (anamichaelguarantytrustloans@gmail.com)


  OFERUJEMY poniższe typy kredytów;

  1) POŻYCZKI STUDENTÓW
  2) UTRATY
  3) POŻYCZKI OSOBISTE
  4) POŻYCZKI BIZNESU
  5) POŻYCZKI KREDYTYJNE KWOTY
  6) POŻYCZKI SKONSOLIDOWANE
  7) AUTO POŻYCZKI
  8) POŻYCZKI VETERANS

  Dziękuję Ci

 • Arnoid Weman

  Arnoid Weman 2017-08-24 09:10:04

  Czy potrzebujesz pożyczki po bardzo niskiej stawce 2%? Udzielamy kredytu mieszkaniowego, kredytu handlowego dowolnego rodzaju pożyczki Zainteresowane, skontaktuj się z nami przez e-mail: arnoidweman@gmail.com po więcej informacji

 • benjamin

  benjamin 2017-08-26 21:06:19

  Witam kolego
  Jestem prywatną ekspertów finansowych. Jesteśmy międzynarodową organizacją Banco General (SG) z koncepcją walki z ubóstwem, bezrobociem i finansowaniem różnych projektów i działań na rzecz zysku na świecie. Jeśli potrzebujesz pożyczek pieniędzy między osobami, aby poradzić sobie z trudnościami finansowymi, aby w końcu złamać impas, który spowodował banki, przez odrzucenie plików wniosku o kredyt! Więc jeśli potrzebujesz pożyczki gotówkowej nie wahaj się skontaktuj się ze mną za wszystkie pożyczki potrzebuje pieniędzy. Skontaktuj się teraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: cnpholding30@gmail.com

 • GREG ANDERSON

  GREG ANDERSON 2017-08-29 13:10:40


  Greg Anderson
  cześć

   Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem, właścicielami firm, przedsiębiorcami, wykonawcami, rolnikami, startem itd.? Być może potrzebujesz pieniędzy, aby kupić nieruchomość, naprawę / odwrócenie, naprawę usług / budynku, które szukasz miejsca, które może zagwarantować, że pożyczasz kwotę potrzebną (Greg Anderson), aby pomóc tym, którzy potrzebują archiwum przeznaczenia swoich finansów, Zainwestował w nieruchomości, projekt / przedsiębiorstwo, a także oferuje wszelkiego rodzaju pożyczki. Taryfy, dla zainteresowanych z jakiegokolwiek kraju posiadającego stopień kredytu, jeśli są odrzucone przez inne banki lub wierzycieli? Możemy zaoferować pożyczkę potrzebną po przystępnych cenach, potrzebujemy także usług pośrednika, który może skierować osoby, które potrzebują pomocy finansowej, a co miesiąc płacimy za usługę, z którą kontaktujesz się przez e-mail poniżej, jeśli jesteś zainteresowany kredytem lub wymaganiami . inwestor
   E-mail: gregloanfirm2017@gmail.com

 • peter

  peter 2017-09-04 08:27:28

  Potrzebujesz pomocy finansowej?
  Jeśli potrzebujesz pomocy finansowej, mogę pomóc finansowo.
  Proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: 3kredi@gmail.com
  Skontaktuj się ze mną w Whatsapp +917795372439

 • Megan Andre

  Megan Andre 2017-09-06 16:27:02

  Aby prawidłowo przedstawić siebie, jestem Panem Megan Andre prywatnym pożyczkodawcą i daję pożyczkę z 3-procentową stopą procentową. Jest to okazja finansowa przy wejściu do domu, zastosuj się dziś i uzyskaj szybką pożyczkę. Istnieje wiele osób poszukujących finansowych możliwości lub pomocy w różnych miejscach i wciąż jeszcze nie są w stanie uzyskać. Ale jest to okazja finansowa w Twoim kroku i dlatego nie można sobie pozwolić na tę okazję. Ta usługa jest świadczona zarówno osobom fizycznym, firmom, mężczyznom i kobietom biznesu. Kwota kredytu dostępna waha się od dowolnej kwoty. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pocztą elektroniczną: meganandreloan@yahoomail.com

  FORMULARZ NALEŻNOŚCI POŻYCZANIA I POWROTU.

  Pełne imię i nazwisko....................................
  Osobisty numer telefonu ............................
  Kraj...........................................
  Adres......................................
  Stan..............................
  Wiek.............................................
  Stan cywilny.................................
  Kwota kredytu potrzebna jako pożyczka .....................................
  Czas trwania kredytu .................................
  Miesięczny przychód.............................
  Zawód ....................................
  Czy złożyłeś już wcześniej? .......................

  W celu potwierdzenia tych informacji przesłamy Państwa warunki wraz z harmonogramem spłat i jeśli zgadzasz się na warunki umowy, możesz otrzymać kredyt w ciągu 24 godzin. To zależy od twojej wagi i pilności w uzyskaniu pożyczki. Chętnie czekam na szybką odpowiedź, z poważaniem, Megan Andre

 • Ellis Benson

  Ellis Benson 2017-09-09 00:25:40
  Szanowni Państwo,

  Ellis Financial Investment Limited oferuje odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb finansowych. Jesteśmy różni się od innych wierzycieli, ponieważ wierzymy w obsługę klientów, a my pozostaniemy z tobą, dopóki nie uzyskasz wyników.

  Ogólnie oferujemy kredyty hipoteczne, pożyczki dla inwestorów, pożyczki konsolidacyjne, drugą pożyczkę, pożyczkę firmową, pożyczkę osobistą, pożyczkę międzynarodową itp. Przy niższym oprocentowaniu 2%. Skontaktuj się z nami przez e-mail:
  ellisfinancialinvestment@yahoo.com
  ellisfinancialinvestment@gmail.com.

  Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje:

  Twoje imię i nazwisko: ________________________
  Kraj; _________________________
  Stan: ________________________
  Adres domu: _______________________
  Zawód: _________________________
  Wiek: _________________________________
  Kredyt Cel: ___________________________
  Wymagana kwota: __________________________
  Czas trwania pożyczki: _________________________
  Płeć: __________________________

  Z poważaniem,
  Ellis Benson

 • vicoloan

  vicoloan 2017-09-20 09:09:40

  Hello,
  Top of the day to you. Thanks for your response to our
  advert.
  As we welcome you to vicolaonfirm Loan Company,
  below is a
  brief description of the loan.
  AVAILABLE AMOUNT: Our loan offer ranges from a minimum of
  $5,000.00
  USD to a maximum of $5,000,000.00 USD.
  INTEREST RATE: We offer loans at 3% interest rate per annum.
  HOW TO APPLY: To apply, you are to fill in the loan application
  details below. To fill in this manual application form, click
  \'reply\'
  on your email, fill in the details as shown in your compose
  page and
  then click send.
  LOAN APPLICATION DETAILS:
  First Name:.................
  Middle Name:...........
  Last Name:.......
  Email:.....................
  Home Phone:...........c
  Office Phone:..........
  Mobile:..............
  Residential Address:.......
  City:......................
  State/Province:............
  Country:...................
  Fax Number:................
  Age:.............
  Sex:....................
  Marital Status:............
  Occupation:..............
  Monthly Income:..........
  Name Of next of kin:.......
  Address of Next of kin:.......
  Loan Amount Needed:........
  Loan Duration (25 years maximum):.............
  Purpose of Loan:..........

  contact us on: vicoloanfirm@gmail.com

  Once we are in receipt of your online application or the above
  details, we will send you the loan terms and condition.
  Best Regards.

 • Pani Patricia Kingsman

  Pani Patricia Kingsman 2017-09-21 14:19:06

  ZAPRASZAMY DO PATRICIA KINGSMAN patriciakingsman.loans2016@gmail.com naszym celem jest zapewnienie Doskonałej Profesjonalnej Usługi.

  Czy jesteś mężczyzną lub kobietą biznesu? Czy jesteś w jakimkolwiek bałaganie finansowym, czy potrzebujesz funduszy, aby założyć własną firmę? Czy potrzebujesz pożyczki, aby rozpocząć miłą Małą Skale i średnie przedsiębiorstwa? Czy masz niski wynik kredytowy i trudno jest uzyskać kredyt kapitałowy od banków lokalnych i innych instytucji finansowych ?.

  Nasze pożyczki są dobrze ubezpieczone, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo naszym priorytetem. Naszym głównym celem jest pomoc w uzyskaniu zasłużonych usług. Nasz program to najszybszy sposób na uzyskanie tego, czego potrzebujesz. Zmniejsz płatności, aby zmniejszyć obciążenie miesięcznych wydatków. Zyskaj elastyczność, z której możesz korzystać w dowolnym celu - od wakacji, po edukację, po wyjątkowe zakupy

  Oferujemy szeroką gamę usług finansowych, w tym: pożyczki osobiste, pożyczki konsolidujące zadłużenie, pożyczki firmowe, pożyczki edukacyjne, pożyczki zabezpieczone na zabezpieczenie hipoteczne, pożyczki bez zabezpieczenia, pożyczki hipoteczne, kredyty na wypłaty pożyczki, pożyczki studenckie, kredyty komercyjne, pożyczki samochodowe, pożyczki inwestycyjne, Pożyczki na rozwój, pożyczki na zakup, kredyty budowlane, o niskim oprocentowaniu w wysokości 2% za nieważność dla osób fizycznych, firm i organów korporacyjnych. Zapoznaj się z najlepszym rozwiązaniem dla swojej rodziny i własnym domem wymarzonym, a także z naszym Ogólnym Schemat pożyczki.

  OFERUJEMY WSZYSTKICH POŻYCZEK - MAJĄ ZASTĘPOWANIE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI.

  Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: patriciakingsman.loans2016@gmail.com
  Z przyjemnością piszemy z powrotem informacje o pożyczce;

  INFORMACJE O BOCZNIE

  1) Pełna nazwa:
  2) Kraj:
  3) adres:
  4) Państwo:
  5) Płeć:
  6) Stan cywilny:
  7) Zawód:
  8) Numer telefonu:
  9) Miesięczny dochód:
  10) Obok Kin:
  11) Kwota kredytu potrzebna:
  12) Czas trwania kredytu:
  13) Cel pożyczki:
  14) konkretna data, w której potrzebna jest pożyczka:

  Jeśli jesteś zainteresowany, aby uzyskać pożyczkę, uprzejmie napisz do nas z wymogiem pożyczki.
  Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: patriciakingsman.loans2016@gmail.com

  Z poważaniem,
  Pani Patricia Kingsman
  patriciakingsman.loans2016@gmail.com

  Czekamy na Ciebie od ASAP

  Zainteresowane osoby powinny skontaktować się z nami poprzez e-mail: patriciakingsman.loans2016@gmail.com

 • Pani Patricia Kingsman

  Pani Patricia Kingsman 2017-09-21 14:19:44

  Nazywam się Pani Patricia Kingsman Jesteśmy nowym pożyczkodawcą pożyczkodawcy z roku 2017 i chcemy pomóc każdej jednostce, która potrzebuje pomocy finansowej, którą oferujemy od 500 000,00 zł i 5 000 000,00 zł, a także udzielamy pożyczek w euro powyżej, więc jeśli potrzebujesz pomocy uprzejmie wyślij nam e-maila na adres: patriciakingsman.loans2016@gmail.com, tak aby Twoja transakcja pożyczki mogła się odbyć teraz będziesz z twoją pożyczką w ciągu najbliższych 24 godzin jest to szybki transfer i jest bezpieczna bez zwłoki. Tak więc e-mail: patriciakingsman.loans2016@gmail.com jeśli jesteś zainteresowany

  E-mail: patriciakingsman.loans2016@gmail.com

 • Pani Patricia Kingsman

  Pani Patricia Kingsman 2017-09-21 14:20:13

  Czy jesteś mężczyzną lub kobietą biznesu? Czy jesteś w jakimkolwiek bałaganie finansowym lub potrzebujesz funduszy, aby założyć własną firmę? Czy potrzebujesz pożyczki, aby rozpocząć miłą Małą Skale i średnie przedsiębiorstwa? Czy masz niski wynik kredytowy i trudno jest uzyskać kredyt kapitałowy od banków lokalnych i innych instytucji finansowych ?. Zainteresowane osoby powinny skontaktować się z nami poprzez e-mail: patriciakingsman.loans2016@gmail.com

 • Pani Patricia Kingsman

  Pani Patricia Kingsman 2017-09-21 14:22:29

  OFERUJEMY WSZYSTKICH POŻYCZEK - MAJĄ ZASTĘPOWANIE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI.

  Czy jesteś mężczyzną lub kobietą biznesu? Czy jesteś w jakimkolwiek bałaganie finansowym lub potrzebujesz funduszy, aby założyć własną firmę? Czy potrzebujesz pożyczki, aby rozpocząć miłą Małą Skale i średnie przedsiębiorstwa? Czy masz niski wynik kredytowy i trudno jest uzyskać kredyt kapitałowy od banków lokalnych i innych instytucji finansowych ?. Zainteresowane osoby powinny skontaktować się z nami poprzez e-mail: Patriciakingsman.loans2016@gmail.com

  Nasze pożyczki są dobrze ubezpieczone, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo naszym priorytetem. Naszym głównym celem jest pomoc w uzyskaniu zasłużonych usług. Nasz program to najszybszy sposób na uzyskanie tego, czego potrzebujesz. Zmniejsz płatności, aby zmniejszyć obciążenie miesięczne
  wydatki. Zyskaj elastyczność, z której możesz korzystać w dowolnym celu od wakacji, edukacji, do unikalnych zakupów. Zainteresowane osoby powinny skontaktować się z nami poprzez e-mail: patriciakingsman.loans2016@gmail.com

  Oferujemy szeroką gamę usług finansowych, w tym: Planowanie biznesowe, Finanse handlowe i inwestycyjne, Nieruchomości i hipoteki, Pożyczki konsolidacyjne, pożyczki firmowe, pożyczki prywatne, kredyty refinansujące w domu z niską stopą procentową w wysokości 2,00% za anulowanie dla osób fizycznych, firm i organy korporacyjne. Zapoznaj się z najlepszym rozwiązaniem dla swojej rodziny i własnym domem wymarzonym, a także z naszym Ogólnym Schemat pożyczki. Zainteresowane osoby powinny skontaktować się z nami poprzez e-mail: Patriciakingsman.loans2016@gmail.com

  OFERUJEMY WSZYSTKICH POŻYCZEK - MAJĄ ZASTĘPOWANIE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI.

  Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: patriciakingsman.loans2016@gmail.com
  Z przyjemnością piszemy z powrotem informacje o pożyczce;
  - Pełne imię:
  - Potrzebna kwota kredytu:
  - Czas trwania kredytu:
  - Cel pożyczki:
  - Miasto / Kraj:
  - Telefon:
  - Jak o nas usłyszałeś:

  Jeśli jesteś zainteresowany, aby uzyskać pożyczkę, uprzejmie napisz do nas z wymogiem pożyczki. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: patriciakingsman.loans2016@gmail.com
  Z poważaniem,
  Pani Patricia król

  Czekamy na Ciebie od ASAP

  Zainteresowane osoby powinny skontaktować się z nami poprzez e-mail: patriciakingsman.loans2016@gmail.com

 • Pan Paskah

  Pan Paskah 2017-09-21 17:05:34

  Jesteśmy legitymującym i renomowanym pożyczkodawcą. Pożyczamy środki osobom potrzebującym pomocy finansowej, udzielamy pożyczki osobom, które mają złe kredyty lub potrzebują pieniędzy, aby płacić rachunki, inwestować w sprawy. Szukaliście pożyczki? nie musisz się martwić, bo jesteś we właściwym miejscu oferuję pożyczkę z niską stopą procentową 2%, więc jeśli potrzebujesz pożyczki chcę, żebyś tylko mnie z tym skontaktował Adres: mobilfunding1999@gmail.com

  INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKA KREDYTOWEGO

  1) Pełne imiona: ............
  2) Płeć: .................
  3) Wiek: ........................
  4) Kraj: .................
  5) Numer telefonu: ........
  6) Zawód: ..............
  7) Miesięczny dochód: ......
  8) Potrzebna kwota kredytu: .....
  9) Czas trwania kredytu: ...............
  10) Cel pożyczki: ...........
   
  Dzięki

 • CARO CATO

  CARO CATO 2017-10-03 12:10:57

  ¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar facturas, impuestos, Pero usted no tiene una garantía demasiado tomar un préstamo O usted no necesita un préstamo debido a los estafadores ¿Qué voy a hacer ahora!
  AQUÍ ESTÁ LA SOLUCIÓN HACK ATM Y HACER RICO HOY !!!! SEA INTELIGENTE Y SEA RICO EN MENOS DE 3 DIAS ....
  Todo depende de lo rápido que pueda ser para obtener la nueva tarjeta de ATM en blanco programada que es capaz de hackear cualquier máquina ATM, en cualquier parte del mundo. Llegué a saber sobre esta TARJETA del COCHE BLANCO cuando estaba buscando para el trabajo en línea hace un mes ... Realmente ha cambiado mi vida para siempre y ahora puedo decir que soy rico y nunca puedo ser pobre otra vez. El menos dinero que consigo en un día con él es cerca de $ 50.000.00 (cincuenta mil USD) con la ayuda del pirata que mi vida tenía vuelta alrededor. Sólo los individuos serios deben contactar con ella porque ella es 100% directa, soy un testimonio vivo. De vez en cuando sigo acumulando dinero en mi cuenta, no hay riesgo de ser atrapado, porque ha sido programado de tal manera que no es rastreable, también tiene una técnica que hace imposible que la CTV te detecte ..Para obtener detalles sobre cómo obtener el suyo hoy, envíe un correo electrónico al asistente de hacking: (cliffordhackerspays@gmail.com). Dígale a su amado una vez también, y empezar a vivir grandes ....

 • kester

  kester 2017-10-10 01:42:13

  Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu, aby zeznawać, jak mam pożyczkę od JOHN WILLIAMS Loan Company {(johnloanfirm2@gmail.com)} po zastosowaniu Dwa razy z różnych kredytodawcy pożyczkodawcy, którzy twierdzili, że są pożyczkodawcy tu na tym forum, myślałem, że ich pożyczanie było prawdziwe i zastosowałem, ale nigdy nie dał mi pożyczki, dopóki mój przyjaciel nie przedstawił mnie do pana JOHN WILLIAMS Loan Company, który obiecał mi pomóc w pożyczce moje pragnienie i on naprawdę zrobił tak, jak obiecał bez jakiejkolwiek zwłoki, miałem wątpliwości, ale nigdy nie uwierzyłem. Nigdy nie sądziłem, że nadal istnieją wiarygodne pożyczkodawców, dopóki nie spotkałem JOHN WILLIAMS, który naprawdę pomógł mi pożyczkę i zmienił moje życie na lepsze. Wiem, że wciąż istnieje wiele dobrych kredytodawców, ale radziłbym spróbować pana JOHN WILLIAMS Loan Company, jego troski i zrozumienia. nie wiem, czy potrzebujesz pilnej pożyczki lub chcesz finansowania projektów, Więc możesz skontaktować się z panem JOHN WILLIAMS Loan Company jego adresem e-mail jest (johnloanfirm2@gmail.com)

 • IRENE LOUREIRO

  IRENE LOUREIRO 2017-10-10 06:01:31

  Attension Everybody, jestem IRENE LOUREIRO według nazwisk, z USA. Chcę skorzystać z tego medium, aby podziękować za tę niesamowitą firmę, która umożliwiła mi poprawę mojej firmy. Byłem utkany w kryzysie finansowym i musiałem refinansować moją firmę, próbowałem pożyczek z różnych firm pożyczkowych zarówno prywatnych, jak i korporacyjnych, ale nigdy z powodzeniem, a większość banków odmówiła mojego kredytu, dopóki nie spotkałem tej firmy Johnson Investments Limited Services, która mi pomogła z sumą pożyczki (570 000 USD) bez stresu i naprawdę pragnę podziękować panu Johnsonowi, który sprawił, że był to możliwe, pomógł mi i upewnił się, że dostałem pożyczkę. Więc chcę korzystać z tego oznacza doradzanie wszystkim tam szuka kredytu, który jeśli musisz skontaktować się z firmą z referencyjnym zabezpieczeniem pożyczki z niską stopą procentową i lepszym harmonogramem zwrotu, aby skontaktować się z pan Johnson w (johnsonloansinvestment02@gmail.com) na szybki , bezpieczna i łatwa pożyczka dzisiaj ...

 • REMY CREDIT

  REMY CREDIT 2017-10-11 01:39:19

  Czy potrzebujesz jakiegokolwiek kredytu lub jakiegokolwiek finansowania? Czy nie zapłaciłeś banku? Czy masz płatne konto lub dług? Mamy dobry harmonogram spłat po niskim oprocentowaniu 2%. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z REMY CREDIT REMY.CREDIT1111@GMAIL.COM

  Podczas wypełniania formularza wniosku o kredyt:

  Imię i nazwisko: .........
  Państwo / państwo: ...............
  Ilość: .................
  Okres kredytowania: ........
  Numer telefonu: .....
  Jego praca: .........
  Data urodzenia: .......
  Miesięczne dochody: .......
  Płeć: ..........
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  Nazwa firmy: REMY CREDIT
  Adres e-mail firmy: REMY.CREDIT1111@GMAIL.COM
  Whatsapp: +1 (267) 527-9284
  Życzę Ci wszystkiego najlepszego,
  REMY FINK

 • REMY CREDIT

  REMY CREDIT 2017-10-11 01:40:04

  Czy potrzebujesz jakiegokolwiek kredytu lub jakiegokolwiek finansowania? Czy nie zapłaciłeś banku? Czy masz płatne konto lub dług? Mamy dobry harmonogram spłat po niskim oprocentowaniu 2%. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z REMY CREDIT REMY.CREDIT1111@GMAIL.COM

  Podczas wypełniania formularza wniosku o kredyt:

  Imię i nazwisko: .........
  Państwo / państwo: ...............
  Ilość: .................
  Okres kredytowania: ........
  Numer telefonu: .....
  Jego praca: .........
  Data urodzenia: .......
  Miesięczne dochody: .......
  Płeć: ..........
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  Nazwa firmy: REMY CREDIT
  Adres e-mail firmy: REMY.CREDIT1111@GMAIL.COM
  Whatsapp: +1 (267) 527-9284
  Życzę Ci wszystkiego najlepszego,
  REMY FINK

 • Rebecca Wendy

  Rebecca Wendy 2017-10-13 16:19:26

  Jak uzyskałem pożądaną kwotę pożyczki z wiarygodnej firmy pożyczkowej (petersonworldloans@outlook.com)

  Witam wszystkich, Nazywam się Rebecca Wendy, z Turcji, jestem tutaj, aby zeznawać, jak dostałem pożyczkę od firmy James Peterson World Loans z adresem email petersonworldloans@outlook.com po zastosowaniu Dwukrotnie z różnych pożyczkodawców, którzy twierdzili, że są pożyczkodawcami tu na tym forum, myślałem, że ich pożyczanie było prawdziwe i zastosowałam, ale nigdy nie dałem mi pożyczki, dopóki przyjaciel mnie nie przedstawiłby pana James Peterson World Loans Company, który obiecał mi pomóc z pożyczką mojego pragnienia i tak naprawdę jak obiecał bez jakiejkolwiek zwłoki, miałem wątpliwości z powodu moich wcześniejszych doświadczeń, ale nigdy nie uwierzyłem. Nigdy nie sądziłem, że nadal są wiarygodne kredytodawcy pożyczki, dopóki nie spotkałem pana James Peterson, który naprawdę pomógł mi pożyczki i zmienił moje życie na lepsze. Wiem, że wciąż istnieje wiele dobrych kredytodawców, ale chciałbym doradzić, że szukasz wiarygodnego kredytodawcy pożyczkodawcy, aby skontaktować się z James Peterson World Loans Company, dbają o ich zrozumienie. nie wiem, czy potrzebujesz pilnej pożyczki lub chcesz finansowania projektów, więc skontaktuj się z firmą James Peterson World Loans dziś z firmowym adresem email: petersonworldloans@outlook.com.
  Niech Bóg Was błogosławi.

 • Marty Philips

  Marty Philips 2017-10-18 23:43:19

  Wypożyczyć do $ 750,000.00 dziś bez kontroli kredytowej!
  Umożliwienie wypożyczenia do 750 000 dolarów. Reliance Trust Companies to szybki i prosty sposób wypożyczenia gotówki w krótkim okresie, zwykle przez okres do 30 dni od zarejestrowanego kredytodawcy. Pożyczka gotówkowa umożliwia rozliczenie tych pilnych rachunków i wydatków, usuwając stres ze swojego życia. Pożyczka, często określana jako "wypłaty pożyczki" lub "pożyczka zaliczkowa" po prostu spłacona z następnego wynagrodzenia. aby uzyskać więcej informacji pls kontakt: Reliancetrustcompanies420@hotmail.com

 • Pożyczki Private Trust

  Pożyczki Private Trust 2017-10-25 00:34:41  Dobry dzień
  Pożyczki Private Trust, udzielamy kredytów bez odczucia i przy niskim oprocentowaniu 0f 1,5%. Pożyczka Private Trust jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojej firmy. Oferujemy różne kredyty.
      Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie tej reklamy.
  Aby uzyskać więcej informacji i zapytań, wyślij nam e-maila na adres privatetrustloan@yahoo.com

 • Pożyczki Private Trust

  Pożyczki Private Trust 2017-10-25 00:39:14

  Dobry dzień
  Pożyczki Private Trust, udzielamy kredytów bez odczucia i przy niskim oprocentowaniu 0f 1,5%. Pożyczka Private Trust jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojej firmy. Oferujemy różne kredyty.
      Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie tej reklamy.
  Aby uzyskać więcej informacji i zapytań, wyślij nam e-maila na adres privatetrustloan@yahoo.com

 • Ketesha Frank

  Ketesha Frank 2017-10-28 00:27:50

  Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu, aby zeznawać, jak mam pożyczkę od JOHN WILLIAMS Loan Company {(johnloanfirm2@gmail.com)} po zastosowaniu Dwa razy z różnych kredytodawcy pożyczkodawcy, którzy twierdzili, że są pożyczkodawcy tu na tym forum, myślałem, że ich pożyczanie było prawdziwe i zastosowałem, ale nigdy nie dał mi pożyczki, dopóki mój przyjaciel nie przedstawił mnie do pana JOHN WILLIAMS Loan Company, który obiecał mi pomóc w pożyczce moje pragnienie i on naprawdę zrobił tak, jak obiecał bez jakiejkolwiek zwłoki, miałem wątpliwości, ale nigdy nie uwierzyłem. Nigdy nie sądziłem, że nadal istnieją wiarygodne pożyczkodawców, dopóki nie spotkałem JOHN WILLIAMS, który naprawdę pomógł mi pożyczkę i zmienił moje życie na lepsze. Wiem, że wciąż istnieje wiele dobrych kredytodawców, ale radziłbym spróbować pana JOHN WILLIAMS Loan Company, jego troski i zrozumienia. nie wiem, czy potrzebujesz pilnej pożyczki lub chcesz finansowania projektów, Więc możesz skontaktować się z panem JOHN WILLIAMS Loan Company jego adresem e-mail jest (johnloanfirm2@gmail.com)

 • john ben

  john ben 2017-11-04 09:02:41  --


  Czy potrzebujesz osobistego i biznesowego finansowania inwestycji bez stresu lub szybkiej akceptacji? Jeśli tak, skontaktuj się z nami dzisiaj, ponieważ obecnie oferujemy 2% pożyczki odsetkowe. Nasze pieniądze są bezpieczne. Nasi klienci to nasze mocne strony. 500 000 zł kredytów - 1 000 000,00 zł, które są obecnie dostępne w celach biznesowych, osobistych, krajowych, podróżniczych i studenckich itp. Dowiedz się więcej kredytobiorca .; johnbenloancompany@gmail.com • sandra kalniete

  sandra kalniete 2017-11-10 17:02:46

  Jak otrzymałem Pożyczoną kwotę pożyczki od wiarygodnej firmy pożyczkowej (chillwellfinancialhome@gmail.com)

  Witam wszystkich, Nazywam się Sandra Kalniete, jestem z Alabamy w Stanach Zjednoczonych, jestem tutaj, aby potwierdzić, że otrzymałem pożyczkę od pana Chillwell Loans Company {(chillwellfinancialhome@gmail.com)} Odnoszę się do tego, moje świadectwo w Ameryce Południowej, ponieważ słyszałem o ludziach, którzy spadają za niewłaściwą spółkę pożyczkową i podrabiają tam ciężko zarobione pieniądze, po tym, jak złożyłem dwa razy od różnych pożyczkodawców, którzy twierdzili, że są kredytodawcami tutaj, na tym forum, myślałem, że udzielanie pożyczek było prawdziwe i złożyłem podanie, ale nigdy nie dali mi pożyczki, dopóki znajomy nie przedstawi mnie panu Jamesowi Petersonowi World Loans Company, który obiecał mi pomóc z pożyczką mojego pragnienia i zrobił to, co obiecał bez jakiejkolwiek formy opóźnienia , Miałem wątpliwości, ale nigdy nie potrafię uwierzyć. Nigdy nie sądziłem, że wciąż istnieją wiarygodni pożyczkodawcy, dopóki nie spotkałem pana Chilla Well, który naprawdę pomógł mi z moją pożyczką i zmienił moje życie na lepsze. Wiem, że wciąż jest wielu dobrych pożyczkodawców, ale doradziłbym ci, szukając wiarygodnego pożyczkodawcy, aby wypróbować Mr Chillwell Loans Company, jego jest troskliwa i wyrozumiała. Nie wiem, czy potrzebujesz pilnej pożyczki również lub chcesz uzyskać fundusze na swoje projekty, więc nie wahaj się skontaktować z firmą Mr Chillwell dzisiaj. jego adres e-mail to (chillwellfinancialhome@gmail.com)

 • B.Rosa

  B.Rosa 2017-11-15 08:24:37

  Witamy w Worldbirdloan Company (spersonalizowana usługa dla wszystkich

  Potrzeby finansowe) Oferujemy pożyczki o bardzo niskim oprocentowaniu

  2%, oferujemy pożyczki osobiste, pożyczki konsolidacyjne zadłużenie, przedsięwzięcie

  Capital Loan, Business Loan, Educational Loan, Home Loan and Loan for Any

  Powód i pilne potrzeby! z maksymalnym czasem trwania 30 lat. Aby mieć

  Czy zostałeś odrzucony przez bank? Czy masz zły kredyt? Masz

  niezapłacone rachunki Masz długi? Czy potrzebujesz założyć firmę? Troska

  nie więcej, ponieważ jesteśmy tutaj, aby zaoferować ci pożyczkę o niskim oprocentowaniu. Nasza pożyczka

  waha się od 5 000 USD (pięć tysięcy USD) do 50 000 000 USD.

  (Pięćdziesiąt milionów dolarów amerykańskich). Pożyczyliśmy również od USA DOLLARS EURO i

  POUNDS ..

  KONTAKT: Wordbirdloan24@gmail.com

  LUB WEJŚCIE: +4407577734835

 • fernan tina

  fernan tina 2017-11-24 14:17:56

  Czy myślisz o uzyskaniu pożyczki? Czy potrzebujesz pilnej pożyczki, aby założyć własną firmę? Masz długi? To jest Twoja szansa, aby spełnić Twoje życzenia, udzielamy pożyczek osobistych, pożyczek biznesowych i pożyczek korporacyjnych oraz wszelkiego rodzaju pożyczek z 2% odsetkami, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail (FERNANTINALOAN@GMAIL.COM)

 • Mrs Catherine

  Mrs Catherine 2017-11-27 12:08:09

  Dobry dzień, to dla każdego, kto jest zainteresowany uzyskaniem pożyczki, możesz ubiegać się o pożyczkę już od 3000 $ i więcej. Możesz napisać do nas przez naszą stronę mailingową: https://catherineloancompany.wordpress.com
  Email: catherineloanfirm96@gmail.com = catherineloanfirm97@gmail.com
  Dziękuję Ci


  oferta pożyczki

 • Luca Johson

  Luca Johson 2017-11-30 14:16:03

  Cześć,
  Szukasz pożyczki biznesowej, pożyczki osobistej, kredytu mieszkaniowego, pożyczki auto, pożyczki studenckiej, konsolidacji zadłużenia, niezabezpieczonej pożyczki, kapitału podwyższonego ryzyka itp. Czy odmówiono Ci pożyczki przez bank lub instytucję finansową z jednego lub kilku powodów Jesteś w odpowiednim miejscu dla swoich rozwiązań kredytowych! Jestem prywatnym pożyczkodawcą, udzielam pożyczek przedsiębiorstwom i osobom fizycznym po niskiej i przystępnej stopie procentowej w wysokości 3% odsetek. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby uzyskać więcejinformationm: lucajohson_finance@outlook.com

 • Kumah James

  Kumah James 2017-12-03 00:14:38

  Uzyskanie legalnej pożyczki zawsze stanowiło ogromny problem dla tak wielu klientów, którzy mają potrzeby finansowe. Kwestia złych kredytów i zabezpieczeń jest czymś, czego klienci zawsze martwią się, gdy szukają pożyczki od legalnego kredytodawcy. Ale MIDLAND CREDIT FIRM.has dokonał tej różnicy w branży pożyczkowej. MIDLAND CREDIT FIRM została akredytowana przez radę organizacji pożyczkowej, która udziela pożyczek klientom lokalnym i międzynarodowym po 3% stopie procentowej. Otrzymaliśmy przywilej na zaspokojenie twoich potrzeb finansowych. Kwestia kredytu nie powinna powstrzymać cię od uzyskania pożyczki, której potrzebujesz.

  Nasze usługi obejmują: -
  * Pożyczki dla inwestorów
  * Konsolidacja zadłużenia
  * Drugi kredyt hipoteczny
  * Pożyczki biznesowe
  *Pożyczki osobiste
  * Pożyczki międzynarodowe

  Brak zabezpieczenia społecznego i brak sprawdzenia wiarygodności kredytowej, 100% gwarancji. Wszystko, co musisz zrobić, to powiedzieć nam dokładnie, czego chcesz, a na pewno spełnimy twoje marzenie. MIDLAND CREDIT FIRM mówi TAK, kiedy twoje banki mówią NIE. Wreszcie, finansujemy małą firmę pożyczkową, pośredników, małe instytucje finansowe, bo mamy nieograniczony kapitał. Aby uzyskać więcej informacji na temat udzielania pożyczki od nas: Prosimy o natychmiastową odpowiedź na tego e-maila: midland.credit2@gmail.com

  Nazwa firmy: MIDLAND CREDIT HOME
  Firma Email Midland.credit2@gmail.com
  Firma NMLS ID: 315276.
  Witryna internetowa firmy: midlandcreditonline.com


  Motto: Inwestowanie dla pokoleń.

 • clerk

  clerk 2017-12-08 12:22:19

  Assalamu Alaikum
  Assalamu 'Alalikum Wa Rahmatullah
  Witamy w RONNIE FINANCE, Obecnie udzielamy pożyczek osobom prywatnym i firmom potrzebującym pomocy finansowej.
  Teraz możesz uzyskać najlepsze oferty na:
  *Kredyty mieszkaniowe
  * Pożyczki na edukację
  * Pożyczki biznesowe
  *Pożyczki osobiste
    Kredyt studencki
  * Wszystkie inne pożyczki

  W tempie tak niskim jak 3%. Skontaktuj się z nami przez e-mail:
  loanfinancialcompanyltd@gmail.com tak szybko, jak to możliwe.
  dodaj mnie na WhatsApp +447519579594

  Pozdrowienia,

 • kelvin luis

  kelvin luis 2017-12-18 09:16:28

  Szanowni Państwo,
  Przed innymi słowami po pierwsze zapraszamy do Kelvin Luis Loan Home. Czy potrzebujesz pomocy finansowej? Czy potrzebujesz pożyczki, aby rozwinąć swój biznes? Czy potrzebujesz pożyczki na rozpoczęcie dużego biznesu? Czy potrzebujesz pożyczki, która może zmienić twoje życie i obecny status finansowy? Czy potrzebujesz pilnej lub awaryjnej pożyczki, aby umieścić rzeczy we właściwym miejscu? Następnie jesteś w odpowiednim domu, aby uzyskać wszystkie pożyczki o wysokiej jakości, dostosowane do Twoich potrzeb. Firma pożyczkowa na światowym poziomie zobowiązała się do udzielenia właśnie pożyczki. Wydajemy pożyczki na ekspansję biznesową potencjalnym przedsiębiorcom, mężczyznom i kobietom, po niskiej i przystępnej stopie procentowej w wysokości 3% oraz długoterminowej spłacie według własnego wyboru. Zainteresowani wnioskodawcy muszą podać poniższe informacje i skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: kellvinluisloanhome@gmail.com

 • Mr Moses

  Mr Moses 2017-12-18 20:41:21

  > Niezaleznie od Twojej zdolnosci kredytowej. Cieszymy sie wydawanie finansowa
  > uslugi dla naszych licznych klientdz?lw na calym swiecie. Z nasza elastyczna
  > pakiety kredytdz?lw pozyczki moga byc przetwarzane i przekazywane do
  > Kredytobiorca niezwlocznie skontaktowac sie z naszym specjalista
  > doradztwo i planowanie finansowe. Jesli potrzebujesz szybko
  > kredytowej, prosimy o kontakt pod adresem: alonzeltaylor@gmail.com
  > zobacz dane kontaktowe
  >
  > Prosze podac nam nastepujace informacje, jesli interesuje.
  > 1) Imie i nazwisko: .........
  > 2) Plec: .........
  > 3) Kwota kredytu wymagane: .........
  > 4) okres kredytowania: .........
  > 5) Kraj: .........
  > 6) Adres domowy: .........
  > 7) Komdz?lrka: .........
  > 8) Miesieczny dochdz?ld: .....................
  > 9) Zawdz?ld: ...........................
  > ) Co prawda tutaj strona o nas .....................

 • Esther Mason

  Esther Mason 2017-12-22 14:28:01

  Jestem panią Olivia Chris, pożyczkarką kredytową, jesteśmy firmą kredytową, zarejestrowaną i gwarantowaną, a my udzielamy pożyczek osobom, firmom, instytucjom rządowym, kościołom, organizacjom gospodarczym i ludziom wszelkiego rodzaju. Czy potrzebujesz pożyczki w dowolnym celu? Masz problem finansowy? Czy potrzebujesz rozwiązania finansowego? Ograniczona przez Courtney Investments jest rozwiązaniem wszystkich problemów finansowych, nasze pożyczki są łatwe i szybkie. Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby uzyskać pożyczkę, której pragniemy, możemy zorganizować dowolną pożyczkę, która będzie odpowiadała budżetowi tylko przy stopie procentowej wynoszącej 3%. Zainteresowanych prosimy o kontakt przez e-mail: johnsonloansinvestment02@gmail.com

 • Spring Loans LLC

  Spring Loans LLC 2017-12-23 15:47:10

  SPRING LOANS COMPANY

  Czy potrzebujesz pożyczki lub finansowania z jakiegokolwiek powodu takiego
  tak jak:
  Pożyczka osobista, rozszerzenie działalności,
  Rozpoczęcie działalności, edukacja,
  Konsolidacja długów,
  Pożyczki pieniężne lub dowolny rodzaj finansowania
  wsparcie.

  Skontaktuj się z nami już dziś za pośrednictwem naszego adresu e-mail (springloans@mail.com)

  Gorące pozdrowienia,
  Henderson
  CEO

 • http://e-interwencja.pl

  http://e-interwencja.pl 2017-12-30 08:07:35

  Am Joanna from Poland. I promised to share this Testimony because of God's favor in my life. 4 months ago i was desperately in need of money so i thought of having a loan then i ran into wrong hands who claimed to be a loan lender not knowing he was a scam. He collected 3000zl from me and refused to email me, since then i was confused and lost, but God came to my rescue. One faithful Sunday i went to church after the service and i shared idea with a Church member and she introduced me to a loan agency called Mary Morgana Loan Company. she told me she was given 400,000zl by the loan agency. I collected the loan agency email address and i sent a mail message on Monday morning, he told me the rules and regulation and i followed. After processing of the Documents,they gave me a loan of 100,000zl. Anyone can contact them and i know that they must lend you because they are real and Trusted.email them via (mrsmarymorganaloanfirm@gmail.com)

  Once again Thank You Mary Morgana Loan Company.

 • Mirabel Daniel

  Mirabel Daniel 2017-12-30 16:56:14

  DOBRA NOWOŚĆ DOBRE NOWOŚCI

  Jestem moją panią Mirabe Daniels jest wiarygodnym i wiarygodnym pożyczkodawcą.
  Dzięki jasnym i łatwym warunkom z 2% stopą procentową. od
  Tylko 1000 USD - 1000 USD, Euro i Funt. Udzielam pożyczki przedsiębiorcom
  Osobisty kredyt,
  Pożyczki studenckie,
  Kredyt transportowy
  Pożyczki biznesowe.

  skontaktuj się ze mną bezpośrednio, aby uzyskać więcej informacji.
  Email: mirabeldanielloanfirm@gmail.com

 • JACQUELINE KINGS

  JACQUELINE KINGS 2018-01-04 09:07:30

  Cześć,
  Czy otrzymałeś od banku odmowę pożyczki?
  Czy napotykasz trudności finansowe? Oferujemy pożyczki we wszystkich kategoriach do wszystkich krajów na świecie z ważnym systemem bankowym, skontaktuj się z nami za pomocą poniższych informacji poniżej i uzyskaj pożyczkę w ciągu 48 godzin
  Email: Jacquelinekingsfinancefirm@aol.com
  Telefon: +16106340720
  Whatsapp: +16106340720
  Podziękować

 • Robert Clifford

  Robert Clifford 2018-01-07 10:35:12

  cześć

  Uzyskanie uzasadnionej pożyczki zawsze stanowiło ogromny problem dla klientów, którzy
  mieć problem finansowy i potrzebować rozwiązania tego problemu. Kwestia kredytu i
  zabezpieczenia są czymś, o co klienci zawsze martwią się, gdy szukają
  pożyczka od legalnego pożyczkodawcy. Ale, wprowadziliśmy tę różnicę w
  przemysł pożyczkowy. Możemy zorganizować pożyczkę w przedziale od 1000 $ do
  5.000.000,00 $ tak niskie, jak 3% odsetek Prosimy o natychmiastową reakcję na to
  E-mail 1: (info.mfcompany@gmail.com)
  E-mail 2: (info.mfcompany@yahoo.com)

  Nasze usługi obejmują:

  1) Konsolidacja długów
  2) Drugi kredyt hipoteczny
  3) Pożyczki dla przedsiębiorstw
  4) Pożyczki osobiste
  5) Pożyczki międzynarodowe
  6) Pożyczki wszelkiego rodzaju
  7) Pożyczka rodzinna E.T.C

  NASZA WIZJA
  Być wiodącym i preferowanym pożyczkodawcą na całym świecie

  NASZA MISJA
  Aby zapewnić innowacyjną i przystępną pożyczkę oraz dobre usługi, które maksymalizują
  wartości dla interesariuszy.

  Brak zabezpieczenia społecznego i brak sprawdzenia wiarygodności kredytowej, 100% gwarancji. Wszystko co musisz zrobić
  Daje nam dokładnie to, czego chcesz, a na pewno spełnimy Twoje marzenie
  spełnić się. FIRMA FINLANDIA FIRMY MIDLAND mówi TAK, kiedy twoje banki mówią NIE. Wreszcie, finansujemy małą firmę pożyczkową, pośredników, małe firmy finansowe
  instytucje, bo mamy nieograniczony kapitał. W celu uzyskania dalszych szczegółów
  pozyskując pożyczkę skontaktuj się z nami, uprzejmie odpowiedz natychmiast.

  Informacje kontaktowe firmy
  Kontaktowy adres e-mail: (info.mfcompany@gmail.com)
  Kontaktowy adres e-mail: (info.mfcompany@yahoo.com)

 • wioleta

  wioleta 2018-01-16 08:55:45

  Nazywam sie Wioleta Katulska. Bardzo sie ciesze, ze moge podzielic sie z Wami moim doswiadczeniem
  Po wielu finansowych trudnosciach jestem teraz bogaty i szczesliwy
  Mam karte glówna od dobrego czlowieka w Internecie
  a ta karta glówna jest obciazona wystarczajaca iloscia pieniedzy.
  Kazdego dnia moge zebrac 5000 zlotych z tej karty z dowolnego banku w Polsce
  bez zadnych problemów i równiez korzystam z karty w supermarkecie
  Jesli chcesz miec wlasna karte, mozesz po prostu skontaktowac sie z divinecardhacker@gmail.com
  to jest lepsza pomoc finansowa niz pozyczki, sprawdz to
  email: divinecardhacker@gmail.com
  Dzieki

 • Lutheran Hospital

  Lutheran Hospital 2018-01-28 16:01:05

  Jestem przedstawicielem Iowa Luterańskiego Szpitala w Iowa City w USA. Doznałem, aby kierownictwo szpitala mogło reklamować w Internecie, jak pracujemy i że rozpoczęliśmy ponownie rok na zakup i sprzedaż ludzkich narządów, np. nerki, Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, skontaktuj się z nami pod poniższym e-mailem: Zrekompensujemy naszym darczyńcom sporą sumę pieniędzy i jesteśmy specjalistami od organów Chirurgia i jako dawczyni nie ma ryzyka w to.
  A to jest nasz e-mail:
  iowalutheranhospital@gmail.com
  Możesz również zadzwonić lub skontaktować się z nami pod adresem whatsapp +1 929 281 1248

 • Mr Johnson Pablo

  Mr Johnson Pablo 2018-01-30 14:17:12

  Cześć,

            Czy potrzebujesz pożyczki? możesz rozwiązać swoje problemy, kiedy już tu dotrzesz. Jestem panią Anną. Z Polski, w zeszły tydzień w poniedziałek szukałem pożyczki na spłatę moich rachunków, więc dostałem się w ręce różnych oszustw i oszustwa były przez innego pożyczkodawcę, Gdyby nie dla pani, która jest moją najlepszą przyjaciółką, Mercy przedstawiła mnie Panu Johnson Pablo (CEO) JOHNSON PABLO LOAN COMPANY i pomaga mi z pożyczką 100 000,00 euro bez stresu. Tak więc, moi dobrzy ludzie z Polski, możesz skontaktować się z nim poprzez e-mail: johnsonpabloloancompany@gmail.com I nie zapomnij powiedzieć mu, że przesyłam cię do jego firmy.

 • Mr Johnson Pablo

  Mr Johnson Pablo 2018-01-30 14:17:44

  Cześć,

            Czy potrzebujesz pożyczki? możesz rozwiązać swoje problemy, kiedy już tu dotrzesz. Jestem panią Anną. Z Polski, w zeszły tydzień w poniedziałek szukałem pożyczki na spłatę moich rachunków, więc dostałem się w ręce różnych oszustw i oszustwa były przez innego pożyczkodawcę, Gdyby nie dla pani, która jest moją najlepszą przyjaciółką, Mercy przedstawiła mnie Panu Johnson Pablo (CEO) JOHNSON PABLO LOAN COMPANY i pomaga mi z pożyczką 100 000,00 euro bez stresu. Tak więc, moi dobrzy ludzie z Polski, możesz skontaktować się z nim poprzez e-mail: johnsonpabloloancompany@gmail.com I nie zapomnij powiedzieć mu, że przesyłam cię do jego firmy.

 • bergnerkelvin

  bergnerkelvin 2018-01-31 13:14:54

  pożyczka! pożyczka!! pożyczka!!!
  Szukasz renomowanej i akredytowanej prywatnej firmy pożyczkowej, która udziela pożyczek na okazję do życia. Zapewniamy wszelkiego rodzaju pożyczki w bardzo szybki i łatwy sposób, pożyczki osobiste, kredyty samochodowe, kredyty mieszkaniowe, pożyczki studenckie, kredyty na działalność gospodarczą, pożyczki inwestycyjne, konsolidację zadłużenia i inne. Czy zostałeś odrzucony przez banki i inne instytucje finansowe? Czy potrzebujesz pożyczki konsolidacyjnej lub hipoteki? Nie szukajcie już więcej, ponieważ jesteśmy tutaj, aby wszystkie wasze kłopoty finansowe należały do przeszłości. Pożyczamy fundusze osobom i firmom potrzebującym pomocy finansowej w wysokości 2%. Nie wymaga się numeru ubezpieczenia społecznego i nie jest wymagana kontrola kredytowa, gwarantowana w 100%. Chcę korzystać z tego medium, aby poinformować Cię, że udzielamy rzetelnej i korzystnej pomocy, a chętnie udzielimy ci pożyczki. Ik heb een dringende lening nodig om mijn rekeningen 2018 te betalen
  Napisz do nas dzisiaj na: (bergnerkelvin65@gmail.com), aby złożyć wniosek o pożyczkę.

 • mr kurt

  mr kurt 2018-02-04 18:50:21

  Nazywam się kurt wellens Jestem pożyczkodawcą pożyczek biznesowych udzielających pożyczek osobom, których potrzebują
  pewność, że możesz spłacić pożyczkę i dać kredyt na wypożyczenie kredytów, kredyty samochodowe, kredyty na działalność gospodarczą, kredyt hipoteczny,
    Pożyczki na pożyczki budowlane kredyty hipoteczne, komercyjne, Proszę e-mail: sj1064480@gmail.com

 • Sarah Van Dolf

  Sarah Van Dolf 2018-02-20 11:45:13

  Witajcie ludzie ,

  Chcę podzielić się z wami świadectwem, w jaki sposób otrzymałem pożyczkę.
  Doświadczyłem wysokiej jakości usług z pierwszej ręki z pożyczkodawcą o nazwie MEGAN FUNDING INC, który naprawdę pomógł mi zapłacić moje rachunki medyczne, kiedy byłem w potrzebie pieniędzy, ponieważ jestem wdową.

  Mój przyjaciel również mnie do nich polecił. kiedy miałem wykonać poważną operację i nie miałem wtedy pieniędzy, przyjechali mi na ratunek, a za mniej niż 48 godzin kwota 50 000 euro została przelana na twoje konto.
  Ale prawdę mówiąc, na początku byłem zdenerwowany, ale kiedy wezwałem odwagę i przestrzegałem ich polityki kredytowej, wraz z radami moich znajomych,
  na końcu znalazłem się uśmiechnięty.
  Gdyby nie ten pożyczkodawca, może byłbym już martwy.
  Nawet wziąłem od nich kolejną pożyczkę, rozpocznę działalność po moim odzyskaniu, który również spłacam.
  Moja jedyna rada jest taka, że ​​wszelkie instytucje, które naprawdę potrzebują pożyczki, powinny skontaktować się z nimi za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez: misssssctynn@gmail.com i uzyskać od nich pożyczkę.

  Pozdrowienia

  Sarah Van Dolf

 • Joan

  Joan 2018-02-20 14:21:56

  Poszukujesz kredytu na działalność gospodarczą, pożyczki osobiste, kredyty mieszkaniowe, kredyty studenckie, pożyczki konsolidacyjne, niezabezpieczone pożyczki, kapitał podwyższonego ryzyka itd. Lub mniej kredytów bankowych lub bankowych Z jednego lub kilku powodów. Jesteś we właściwym miejscu Ukończenie pożyczki! Jestem prywatnym pożyczkodawcą, który pożycza Biznes i osoby prywatne o niskim oprocentowaniu i rozsądnej cenie 2%. Cel, powód. Skontaktuj się z nami przez e-mail: (Jessicarojasloanfirm1998@hotmail.com) lub Whatsapp do pana Rojasa +2349079785567

  Dziękuję Ci

 • Joan

  Joan 2018-02-20 14:22:35

  Poszukujesz kredytu na działalność gospodarczą, pożyczki osobiste, kredyty mieszkaniowe, kredyty studenckie, pożyczki konsolidacyjne, niezabezpieczone pożyczki, kapitał podwyższonego ryzyka itd. Lub mniej kredytów bankowych lub bankowych Z jednego lub kilku powodów. Jesteś we właściwym miejscu Ukończenie pożyczki! Jestem prywatnym pożyczkodawcą, który pożycza Biznes i osoby prywatne o niskim oprocentowaniu i rozsądnej cenie 2%. Cel, powód. Skontaktuj się z nami przez e-mail: (Jessicarojasloanfirm1998@hotmail.com) lub Whatsapp do pana Rojasa +2349079785567

  Dziękuję Ci

 • maltin

  maltin 2018-02-20 18:08:40

  Jestem panem Maltinem, pożyczkami na pranie, pożyczkodawcą, jesteśmy firmą kredytową, zarejestrowaną i gwarantowaną, a my udzielamy pożyczek osobom, firmom, instytucjom rządowym, kościołom, organizacjom gospodarczym i ludziom wszelkiego rodzaju. Czy potrzebujesz pożyczki w dowolnym celu? Masz problem finansowy? Czy potrzebujesz rozwiązania finansowego? Pożyczki na pranie Maltin Usługa jest rozwiązaniem wszystkich problemów finansowych, nasze pożyczki są łatwe i szybkie. Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby uzyskać pożyczkę, której pragniemy, możemy zorganizować dowolną pożyczkę, która będzie odpowiadała budżetowi tylko przy stopie procentowej wynoszącej 3%. Zainteresowanych prosimy o kontakt przez e-mail: maltinwashloanfirm@gmail.com

 • maltin

  maltin 2018-02-20 18:10:08

  Jestem panem Maltinem, pożyczkami na pranie, pożyczkodawcą, jesteśmy firmą kredytową, zarejestrowaną i gwarantowaną, a my udzielamy pożyczek osobom, firmom, instytucjom rządowym, kościołom, organizacjom gospodarczym i ludziom wszelkiego rodzaju. Czy potrzebujesz pożyczki w dowolnym celu? Masz problem finansowy? Czy potrzebujesz rozwiązania finansowego? Pożyczki na pranie Maltin Usługa jest rozwiązaniem wszystkich problemów finansowych, nasze pożyczki są łatwe i szybkie. Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby uzyskać pożyczkę, której pragniemy, możemy zorganizować dowolną pożyczkę, która będzie odpowiadała budżetowi tylko przy stopie procentowej wynoszącej 3%. Zainteresowanych prosimy o kontakt przez e-mail: maltinwashloanfirm@gmail.com

 • Hobelman

  Hobelman 2018-02-23 13:54:39

  Czy potrzebujesz pożyczki? JEŚLI TAK! Skontaktuj się z Hobelman Finance and Mortgages Limited® Dla małych i dużych pożyczek. Oferujemy pożyczki po przystępnej stopie procentowej w wysokości 2%. Skontaktuj się z nami już dziś za pośrednictwem poczty elektronicznej na hobelmanfinance@gmail.com, a Twoja współpraca z nami będzie dobrym doświadczeniem. +17816567138 kredyt jest otwarty dla wszystkich bez względu na narodowość.

 • SGT MILES

  SGT MILES 2018-02-27 06:42:16

  Cześć, a jak się masz dzisiaj?

  Piszemy do Ciebie, aby poinformować Cię o naszej firmie pożyczki, która oferuje pożyczki Indywidualne firmy i organizacje, oferujemy pożyczkę w wysokości 3% stopy procentowej na okres od 1 do 10 lat, a nasza kwota pożyczki waha się od 10000,00 do 10 000 000,0. Czekamy na współpracę z Tobą i gwarantujemy Ci bezpieczeństwo i transakcję legalności. email: sgtmiles851@gmail.com

  Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie naszych wiadomości, kiedy czekamy na twoją odpowiedź.

 • Alexander

  Alexander 2018-03-01 13:29:25

  cześć

  Czy potrzebujesz pożyczki na osobisty cel lub potrzeby biznesowe? Oto dobra wiadomość dla ciebie. jesteś we właściwym miejscu. Posiadamy zdolność do udzielania kredytów i pożyczek biznesowych i osobistych firmom i osobom fizycznym po 3% stopie procentowej.

  E-mail: avantcworld@gmail.com

  Karim

  Zyskaj przystępne pożyczki już dziś
  gwarantowana oferta kredytowa

 • Alexander

  Alexander 2018-03-01 13:35:39

  Jestem Alexandra Alexisa, prywatnego pożyczkodawcy i korporacyjnego finansowania nieruchomości i wszelkiego rodzaju finansowania biznesowego. Oferuję również pożyczki dla osób fizycznych, firm i podmiotów. 3% w skali rocznej Cena za rok i 0,5% w skali rocznej, determinanta warunków kredytu. skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji
  Możesz skontaktować się z naszym adresem e-mail: avantcreditfinancials@gmail.com


  Pozdrowienia.
  Alexander Alexis

  Oferta Pożyczka gwarantowana

 • matt philips

  matt philips 2018-03-02 04:04:33

  OFERTA POŻYCZKI!!!

  Jesteśmy DIAMENTOWĄ FIRMĄ DIAMENTOWĄ, która zapewnia zarówno finansowanie długoterminowe, jak i krótkoterminowe. Oferujemy bezpieczne i poufne pożyczki o bardzo niskim oprocentowaniu 2% rocznie, pożyczki osobiste, kredyty konsolidacyjne, venture capital, pożyczki biznesowe, kredyty korporacyjne, kredyty edukacyjne, kredyty mieszkaniowe i pożyczki z dowolnego powodu!

  Jesteśmy zaufaną alternatywą dla finansowania bankowego, a nasz proces składania wniosków jest prosty i bezpośredni. Nasza pożyczka waha się od 5 000,00 USD do 25 000 000 000,00 USD. (Dwadzieścia pięć milionów dolarów). Informacje dodatkowe: szybko stajemy się prywatnym, dyskretnym i zorientowanym na usługi wyborem kredytów na ogólne pożyczki. Jesteśmy firmą, do której należy się zwrócić, gdy tradycyjne źródła pożyczek zawodzą.

  Jeśli jesteś zainteresowany, nie rób tego
    wahaj się skontaktować się z nami z informacjami poniżej przez e-mail, diamondloanfirm24@gmail.com

  Gorące pozdrowienia,
  Pan Matt Philips.
  Kierownik działu pożyczek,
  FIRMA DIAMOND LOAN.
  Email: diamondloanfirm24@gmail.com

 • matt philips

  matt philips 2018-03-02 04:31:43

  OFERTA POŻYCZKI!!!

  Jesteśmy DIAMENTOWĄ FIRMĄ DIAMENTOWĄ, która zapewnia zarówno finansowanie długoterminowe, jak i krótkoterminowe. Oferujemy bezpieczne i poufne pożyczki o bardzo niskim oprocentowaniu 2% rocznie, pożyczki osobiste, kredyty konsolidacyjne, venture capital, pożyczki biznesowe, kredyty korporacyjne, kredyty edukacyjne, kredyty mieszkaniowe i pożyczki z dowolnego powodu!

  Jesteśmy zaufaną alternatywą dla finansowania bankowego, a nasz proces składania wniosków jest prosty i bezpośredni. Nasza pożyczka waha się od 5 000,00 USD do 25 000 000 000,00 USD. (Dwadzieścia pięć milionów dolarów). Informacje dodatkowe: szybko stajemy się prywatnym, dyskretnym i zorientowanym na usługi wyborem kredytów na ogólne pożyczki. Jesteśmy firmą, do której należy się zwrócić, gdy tradycyjne źródła pożyczek zawodzą.

  Jeśli jesteś zainteresowany, nie rób tego
    wahaj się skontaktować się z nami z informacjami poniżej przez e-mail, diamondloanfirm24@gmail.com

  Gorące pozdrowienia,
  Pan Matt Philips.
  Kierownik działu pożyczek,
  FIRMA DIAMOND LOAN.
  Email: diamondloanfirm24@gmail.com

 • DANTE

  DANTE 2018-03-04 14:54:12

  Cześć,

  Czy potrzebujesz uzasadnionej stopy procentowej pożyczki w wysokości 3% ?, Pomoc dla Spółdzielni Dante Paola oferuje pożyczki dla osób i organizacji Pożyczka, Nasze pożyczki są dobrze ubezpieczone, a maksymalne bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, oferujemy pożyczki, które są dostępne.

  * Pożyczki osobiste (bezpieczne i niezabezpieczone)
  * Pożyczki biznesowe (bezpieczne i niezabezpieczone)
  * Pożyczka mieszana
  * Kredyt konsolidacyjny i wiele innych:

  Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, aby umożliwić realizację transakcji, można to zrobić przez e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com

 • Dr Nelson Bene

  Dr Nelson Bene 2018-03-13 09:29:14

  Nazywam się Dr Nelson Bene ze Szpitala Specjalistycznego Irrua, jestem specjalistą w dziedzinie chirurgii narządów i zajmujemy się kupowaniem organów od ludzi, którzy chcą sprzedawać, a my znajdujemy się w Nigerii, USA i Malezji, ale nasza siedziba jest w Nigerii. Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą swojej nerki, nie wahaj się wrócić do nas, abyśmy mogli kontynuować.
  A to jest nasz e-mail, jeśli jesteś zainteresowany
  nelsonbene233@gmail.com

 • vick mara

  vick mara 2018-03-16 05:52:51

  (VICK MARA LOAN COMPANY)

         (vickmara3@gmail.com)

  Witajcie, pani Vick mara, pożyczkodawcy, która jest wiarygodną i wiarygodną pożyczką
  w warunkach jasne i zrozumiałe przy 2% stopie procentowej. od
  12 000 do 8 000 000 USD, tylko euro i funty. Udzielam pożyczek biznesowych,
  Pożyczki osobiste, kredyty studenckie, kredyty samochodowe i pożyczki na spłatę rachunków. Jeśli ty
  potrzebować loana2
     musisz skontaktować się ze mną bezpośrednio
  W: (vickmara3@gmail.com)
  Niech cię Bóg błogosławi.
  Z poważaniem,
  Pani: vick mara
  Email: (vickmara3@gmail.com)

  Uwaga: całą odpowiedź należy przesłać na adres: (vickmara3@gmail.com)

 • uzyskać tutaj pilną pożyczkę?

  uzyskać tutaj pilną pożyczkę? 2018-03-18 15:08:16

  Szukasz wolności finansowej? czy masz dług, potrzebujesz pożyczki, aby rozpocząć nowy biznes? lub załamujesz się finansowo, potrzebujesz pożyczki na zakup samochodu lub domu? Czy odrzucisz środki finansowe z banku na zawsze? Chcesz poprawić swoje finanse? Potrzebujesz pożyczki, której opłacają rachunki? Nie szukaj już więcej, zapraszamy do możliwości wszystkich rodzajów pożyczek, które można uzyskać w bardzo przystępnych cenach 3% zapotrzebowania na więcej informacji, skontaktuj się z nami teraz do nas przez e-mail: socialfinancelimited8@gmail.com

 • oferta pożyczki, aplikuj teraz?

  oferta pożyczki, aplikuj teraz? 2018-03-20 20:12:58

  Szukasz wolności finansowej? czy masz dług, potrzebujesz pożyczki, aby rozpocząć nowy biznes? lub załamujesz się finansowo, potrzebujesz pożyczki na zakup samochodu lub domu? Czy odrzucisz środki finansowe z banku na zawsze? Chcesz poprawić swoje finanse? Potrzebujesz pożyczki, której opłacają rachunki? Nie szukaj już więcej, zapraszamy do możliwości wszystkich rodzajów pożyczek, które można uzyskać w bardzo przystępnych cenach 3% zapotrzebowania na więcej informacji, skontaktuj się z nami teraz do nas przez e-mail: socialfinancelimited8@gmail.com

 • Mr Williams

  Mr Williams 2018-03-22 03:01:17

  Hola amigos, estoy tan feliz hoy porque ahora puedo pagar mis cuentas y también hacer negocios y ayudar a mi familia, acabo de recibir mi préstamo y fue muy rápido. usted puede obtener el suyo también si necesita un préstamo por correo electrónico a través de: williamsloans6@yandex.com, whatsapp en +1 (214) 305-8945

 • Jean Carlos

  Jean Carlos 2018-03-28 01:20:57

  Czy potrzebujesz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na opłacenie rachunków i korporacyjnych środków finansowych na nieruchomości i wszelkiego rodzaju finansowanie działalności gospodarczej ( Creditplusfinance11@gmail.com lub Whatsapp +16234044993 ) Oferujemy również pożyczki dla osób fizycznych, firm i organów korporacyjnych przy 3% stopie procentowej. Dajemy pożyczkę poważnie myślącym ludziom, którzy są zainteresowani pożyczką, jeśli zainteresowani kontaktują się z tym adresem e-mail: Creditplusfinance11@gmail.com lub Whatsapp +16234044993

 • Mr Parker

  Mr Parker 2018-04-07 09:55:01

  Dobry dzień

  Poszukujesz kredytu na działalność gospodarczą, pożyczki osobiste, kredyt mieszkaniowy itp
  odmówiłeś pożyczki przez bank lub instytucję finansową na jedno lub więcej
  powody. Jesteś w odpowiednim miejscu
  Twoje rozwiązania kredytowe! Jestem prywatnym pożyczkodawcą, udzielam pożyczek firmom i
  osoby na
  niska i przystępna stopa procentowa w wysokości 2%. Zainteresowany? Skontaktuj się z nami dla
  kontynuacja przetwarzania pożyczki i przeniesienia w ciągu 48 godzin;

  SZCZEGÓŁY APLIKACJI
  Nazwa
  Data urodzenia :
  Płeć:
  Stan cywilny:
  Adres:
  Miasto:
  Kraj:
  Telefon:
  Kwota kredytu:
  Czas trwania pożyczki:
  Dochód netto miesięczny.
  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI :
  E-mail: creditsolutionhome001@gmail.com

 • Pan Mark Davidson

  Pan Mark Davidson 2018-04-08 13:29:47

  Oferujemy kredyty prywatne i komercyjne o wartościach od 3% rocznie do 50 lat na świecie. Oferujemy od 5 000 do 100 milionów euro.

  PODANIE O POŻYCZKĘ

  1. Pełna nazwa:
  2. Płeć:
  3. Wiek:
  4. Telefon:
  5. Kraj:
  6. Kwota musi:
  8. Czas trwania:

  Pożyczkodawca: pan Mark Davidson.
  Kredytobiorca e-mail: financialgroup896@gmail.com

  Z poważaniem,
  Pan Mark Davidson

 • Mr Anderson

  Mr Anderson 2018-04-11 04:00:49

  Czy potrzebujesz pomocy finansowej? Jeśli tak, skontaktuj się z nami pod adresem gerradloanfirm01@hotmail.com

 • rakprestito@gmail.com

  rakprestito@gmail.com 2018-04-11 18:04:03

  Witam drodzy
  Potrzebujesz taniej i taniej pożyczki? Jeśli tak, skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać szybką i łatwą pożyczkę od 500 PLN do 25 000 000 000 PLN z 2,5% stopą procentową dla wszystkich osób i firm potrzebujących pomocy finansowej w ciągu 60 godzin. skontaktuj się z nami @ rakprestito@gmail.com

 • jack berry

  jack berry 2018-04-17 04:27:00

  Cześć wszystkim Jestem jack berry po imieniu i jestem bardzo prostym człowiekiem. Pracuję w firmie o nazwie aseiamicrofanance, w tej firmie rozdajemy
  pożyczki o bardzo niskim oprocentowaniu 3%. Rozdajemy wszelkiego rodzaju
  Pożyczka, w której potrzebujesz. Potrzebujemy tylko poważnych kandydatów, więc nie przychodź
  tutaj i baw się z naszą firmą. Skontaktuj się z nami już dziś
  nasz adres e-mail poniżej: e-mail: aseiamicrofanance@gmail.com

 • robert

  robert 2018-04-25 14:23:18

  Wyposażasz warsztat i potrzebujesz pomocy finansowej? Czy potrzebujesz pożyczki na zakup nowego domu, lub dla inwestycji, czy potrzebujesz szybką pomoc finansową o niskim oprocentowaniu w wysokości 2%? Aby spłacić niezapłacone rachunki? Mieć ty zostały odrzucone przez banki tak wiele? Czy potrzebujesz do finansowania, aby rozwinąć w Twojej firmie? finansów osobistych powodów osobistych? Zobowiązujemy się, aby rozwiązać wszystkie problemy finansowe. Prosimy o kontakt z nami teraz. E-mail: robertjacksonfinacialservice@hotmail.com

 • Jean Carlos

  Jean Carlos 2018-04-26 04:11:07

  Czy potrzebujesz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na opłacenie rachunków i korporacyjnych środków finansowych na nieruchomości i wszelkiego rodzaju finansowanie działalności gospodarczej ( Creditplusfinance11@gmail.com ) Oferujemy również pożyczki dla osób fizycznych, firm i organów korporacyjnych przy 3% stopie procentowej. Dajemy pożyczkę poważnie myślącym ludziom, którzy są zainteresowani pożyczką, jeśli zainteresowani kontaktują się z tym adresem e-mail: Creditplusfinance11@gmail.com

 • derek whyte

  derek whyte 2018-05-04 04:58:54

  Dzień dobry,

    Uzyskaj pożyczkę w wysokości 2,5% z NORWEGIĘ POŻYCZKIEM KONSULTANTA. To łatwe, szybkie i bezpieczne.

  KONTAKT,

  E-MAIL: nortionloanconsultant@gmail.com

  TELEFON: +17815611941

  WHATSAPP: +2347067093957

  Miłego dnia.

 • LUIS CARLOS

  LUIS CARLOS 2018-05-08 14:17:21

  POTRZEBUJESZ KREDYTU, JEŚLI TAK ZASTOSUJE TERAZ.

  Oferujemy kredyty i usługi finansowe wszelkiego rodzaju. Nasza pożyczka waha się od kredytów dla firm do indywidualnych oraz warunków długoterminowych i krótkoterminowych, przy korzystnych stopach procentowych (2%). Nasz proces kredytowy jest bardzo szybki i niezawodny z gwarancjami. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług, odwiedź nas na nasz adres e-mail ( Luiscarlosfinance@outlook.com ) poinformuj nas o kwocie pożyczki, której potrzebujesz i chcesz czas trwania pożyczki. My czekam na wiadomość od Ciebie. Możesz wysłać wiadomość na poniższy adres e-mail. Luiscarlosfinance@outlook.com

  UWAGA: wszystkie wiadomości e-mail należy przesyłać na adres: Luiscarlosfinance@outlook.com

 • ALAN JACOB

  ALAN JACOB 2018-05-28 16:32:46

  Cześć wszystkim,
  Jestem prywatnym wierzycielem, oferuję pożyczkę na poziomie 2% jest to uzasadniona firma z honorem i różnicą jesteśmy gotowi, aby pomóc Ci w każdym problemie finansowym, który oferujesz, oferujemy wszystkie rodzaje pożyczek, więc jeśli jesteś zainteresowany tą pożyczką, skontaktuj się z nami -nie przez e-mail: (alan.jacobfirm26@yahoo.com)

  Proszę również podać następujące szczegóły, aby natychmiast kontynuować pożyczkę.

  Nazwa:
  Wymagana kwota:
  Trwanie:
  kraj:
  Cel pożyczki:
  Miesięczny przychód:
  Numer telefonu:

  Skontaktuj się z nami, podając powyższe dane na nasz adres e-mail: alan.jacobfirm26@yahoo.com

  Wygląda na wszystko.

 • MRS PHYLO CLARK

  MRS PHYLO CLARK 2018-05-28 16:37:23

  Hello,
  Do you need financial assistance? Do You Need Emergency Loan to Pay Your Debt or Need a Loan to Improve Your Business? Have you been denied by banks and other financial institutions? Do you need a consolidation loan or mortgage loan? or you need money to invest in certain areas of specialization. Do not look for more, because we're here to make all your financial problems a thing of the past. we borrow people who need financial assistance who have a bad credit or need money to pay bills to invest in business at a rate of 2%. Our capital and credit process is 100% guaranteed and guaranteed. please contact us today by e-mail via (mrsphyloloanfirm@yahoo.com

Dodaj komentarz

 
 

Najpopularniejsze wpisy  Najnowsze wpisy