Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu e-interwencja.pl.
(Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną)
z dnia 19.08.2010 r.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Serwis e-interwencja.pl jest serwisem, którego operatorem jest Spółka legalsupport sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000108190, posługująca się numerem NIP 676-21-64-973.

Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez legalsupport sp. z o. o., zwaną dalej Operatorem, a także:

rodzaje i zakres usług Serwisu,

warunki korzystania z Serwisu,

wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem Serwisu,

prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników Serwisu,

prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis,

warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług Serwisu,

tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2.

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez niniejszy serwis. W przypadku osób fizycznych użytkownikiem nie może być osoba, która nie skończyła lat 18 lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.

Operator - Spółka legalsupport sp. z o.o. - operator Serwisu e-interwencja.pl

Serwis – Serwis e-interwencja.pl

Treści Serwisu – wątki, komentarze, zdjęcia, linki oraz inne materiały opublikowane na stronach internetowych Serwisu.

Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Operatora usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu.

Konto Użytkownika - dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część Serwisu e-interwencja.pl pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych w Serwisie,

Korzystanie z Serwisu e-interwencja.pl – wyświetlanie na ekranie komputera zawartości stron Serwisu oraz każda aktywność użytkownika w Serwisie, a w szczególności rejestracja, logowanie, uzupełnianie profilu, dodawanie wątków, komentowanie wątków, itp.

Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY. REJESTRACJA W SERWISIE.

§ 3.

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje wraz z przystąpieniem przez Użytkownika do korzystania z Serwisu e-interwencja.pl. Z tą chwilą Użytkownik składa oświadczenia, o których mowa w ust. 5. Niniejszego paragrafu.

Użytkownik może utworzyć w serwisie własne konto (Konto Użytkownika) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz aktywację konta.

W celu utworzenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym loginu, adresu e-mail oraz hasła. Login oraz hasło Użytkownika stanowi dowolnie wybrany ciąg 4-16 znaków składających się z liter i/lub cyfr. Podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail musi być aktywny.

Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny oraz instrukcje dotyczące aktywacji Konta Użytkownika. Aktywacja Konta Użytkownika następuje poprzez „kliknięcie" linku aktywacyjnego lub skopiowanie go do pola adresu przeglądarki i jego uruchomienie.

Przystąpienie do korzystania jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń woli o:

zapoznaniu się i zaakceptowaniu w pełni postanowień Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,

przystąpieniu do korzystania z usług Serwisu dobrowolnie,

spełnieniu przewidzianych w Regulaminie warunków zostania Użytkownikiem Serwisu,

potwierdzeniu, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,

wyrażeniu zgody na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 7 niniejszego Regulaminu,

potwierdzeniu, iż wszelkie dane i informacje składające się na Profil zostały przekazane do Serwisu dobrowolnie,

wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego konta. Żądanie usunięcia należy złożyć poprzez wysłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej na adres bok@e-interwencja.pl. Żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych wątkach i komentarzach a także może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wybranie odpowiednich opcji, dostępnych po kliknięciu linku „Moje Konto", po zalogowaniu.

Usunięcie aktywnego konta Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Operatorem a Użytkownikiem.

RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

§ 4.

Usługą świadczoną przez Serwis e-interwencja.pl jest zapewnienie możliwości publikowania i komentowania zjawisk i zdarzeń odnoszących się w szczególności do sytuacji, w których mogło dojść do naruszania prawa, a z jakimi zetknęli się Użytkownicy.

Po dokonaniu aktywacji Użytkownik może korzystać nieodpłatnie z następujących usług:

Dodawanie wątków – Użytkownik może dodać link do strony lub napisać artykuł,

Komentowanie wątków – Użytkownik może skomentować link lub artykuł opublikowany na stronach Serwisu e-interwencja.pl,

Powiadomienia – Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail informacje o nowych wątkach i/lub komentarzach do wybranych wątków (opcja obserwuj wątek/komentarz),

Newsletter – Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail, w ustalonych przez Operatora odstępach czasu oferty handlowe, informacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, itp.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są powszechnie dostępne w sieci Internet. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi.

PRAWA, OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

§ 5.

Użytkownik jest uprawniony do publikowania nowych wątków i komentowania już istniejących oraz wyświetlania na ekranie komputera Treści Serwisu.

Użytkownik korzysta z wszelkich Treści Serwisu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Korzystanie z Serwisu e-interwencja.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich, w tym dotyczących ochrony praw autorskich, ochrony dóbr osobistych oraz zasad tzw. „Netykiety".

Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do treści i utworów, które umieszcza w Serwisie.

Aktywne konto użytkownika może zostać usunięte z Serwisu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Operatora lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta i zobowiązuje się do nieudostępnienia loginu oraz hasła osobom trzecim.

PRAWA, OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA.

§ 6.

Operator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

Operator zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.

Operator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.

Operator zastrzega sobie prawo do czasowego i całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

Operator może zawiesić możliwość korzystania przez Użytkownika ze świadczonych usług, jeśli:

Użytkownik narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

Użytkownik dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych innych osób,

sposób korzystania z usług Serwisu bądź treści rozpowszechnianie na jego stronach internetowych pozostają w sprzeczności z niniejszym Regulaminem,

wątki lub komentarze mają charakter wyłącznie reklamowy bądź spamerski.

Operator ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w przypadku uporczywego naruszania przez Użytkownika postanowień w ust. 5 pkt. a-d powyżej.

W przypadku opisanym w w/w §6 ust. 6, Operator może dochodzić także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi oraz opinii umieszczonych
na stronach Serwisu e-interwencja.pl.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis e-interwencja.pl, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Operatora lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

§ 7.

Operator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Operatora i Serwis usług.

Przez przesłanie formularzu rejestracyjnego Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych w nim zawartych. Aktywacja Konta Użytkownika w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora.

Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu e-interwencja.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator Serwisu dba o zachowanie prywatności i anonimowości Użytkowników oraz zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa. Serwis wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach w Serwisie, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.

Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą elektroniczną na adres bok@e-interwencja.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy zgodnie z § 3 ust. 8 niniejszego Regulaminu.

Wraz z usunięciem Konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury.

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU.

§ 8.

Do korzystania z usług Serwisu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią Internet, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne oprogramowanie wymagane do skutecznego działania Serwisu. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.

Podczas rejestracji i korzystania z Serwisu e-interwencja.pl wymagane jest, aby przeglądarka użytkownika akceptowała pliki typu cookie.

Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies" w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

§ 9.

Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres bok@e-interwencja.pl, nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia zaistnienia przyczyny złożenia reklamacji.

Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez Operatora.

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika, podany podczas rejestracji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach serwisu e-interwencja.pl i stanowi integralną część zawieranej z użytkownikiem umowy.

Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Operatora o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres mailowy.

Operator zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu jedynie na korzyść użytkownika.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.


Najpopularniejsze wpisy    Najnowsze wpisy